RSS

Kategori arşivi: Bercestem

Elif Şiirleri Bercestem

Elifimize

Yir yir elif ki sînemüŋ üstinde vardur
Şehr-i belâda her biri bir reh-güzârdur

Bursalı Rahmi

Kadd-i yâre kimisi  ar’ar dedi kimi elif
Cümlenin maksudu bir amma rivayet muhtelif 

Muhibbi

Bir ayak teklîf iderse ol elif-kâmet bana
Bezm-i devrân içre sâkî el virür devlet bana

Bursalı Rahmi

Yerin var eyâ kaddi  elif  cânlar içinde
Hayfolaki ömrün geçe  dükkanlar içinde

Münif

Tîg-ı cevr ile çekerse tenüme dâl ü elif
Ol kamer-çehre Hilâlî bir ulu ad eyler

Hilâlî

Bînî –i pâkine elif-i ân  desem n’ola
Ebrû –yı dilkeşi  ana medd-i keşidedir.

Neşati

Sîneme çeksem elifler dâğlar yaksam n’ola
Bâkîyâ bir serv-kâmet gül-‘izârum aldılar

Bâkî

Açılmış gülşen-i mihnetde bir pür-dâne sünbüldür
Nişân-ı seng-i cevrünle tenümde her elif yer yer 

Şeyhülislâm Yahyâ

Olmuş Elif’in karine-i dal
Meylim sana olmagınadır dal

Fuzuli

Ol cemâlünçün dehânı mîmdür kaddi elif
İki zülfeynün birisi cîm ü biri lâm olur

Revânî

Pes girüp hoş halvet-i dilde mukîm ol çün gedâ
Gâh elif kıl kaddüni geh dâl u geh geh misl-i kâf

Fedâî

Virmedi tıfl-ı dile kelmeyi Üstâd-ı Ezel
Evveli harf-i elif âhiri hâdan gayrı

Nigârî

Sözümüz ‘âkıllaradur Hakkıyâ bugün bizüm
Bahsümüz yokdur elifle hâ vü mîm ü kâf ile

İsmail Hakkı

Mushaf-ı hüsninde fâla niyyet itdüm ol şehün
Evvel elifle hâ geldi âhirinde mîm ü dâl 

Mihrî Hâtun

Elif bâdur revân itdügi ey serv-i çemen
Mekteb-i mihr ü vefâda bunca yıllar gözlerüm

Necâtî

İki elif iki nûnun bir sînin ma‘nisi olan
Sırr iline sultân olur ölmezden ön ölen bilür

Ümmî Sinan

Tîg-ı cevr ile çekerse tenüme dâl ü elif
Ol kamer-çehre Hilâlî bir ulu ad eyler

Hilâlî

Dâl-ı zülfünle elif kaddün dehânun mîme
Yazmazsa Sevdâyî ger cân suhfuna âdem degül

Sevdâyî

Ol cemâlünçün dehânı mîmdür kaddi elif
İki zülfeynün birisi cîm ü biri lâm olur

Revânî

İki dâlını zülfinün elif kaddiyle gördükçe
O şâh-ı hüsnden mazlûm ‘âşıklar umarlar dâd

Muhyî

Çıksa ‘aceb mi lâ dimek agızdan ol mehün
Yâr lâm zülf kadi elif olsa lâ çıkar

Bâlî

Kad ü zülf ü dehenün remz-i elif lâm ile mîm
Dil ü cân lezzetini buldı safâdur sitemün 

Aşkî Mustafa

Safha-i ‘âlemde kaddin eyleyen resm-i elif
Çîn-i zülfün nokta-i hâl üstine nûn eyledi

Simkeşzâde Feyzî

Cîm-i zülfün içre tursun nukta-veş gönlüm didüm
Saçı lâmıyla elif kaddini gösterdi hemân 

Me’âlî

Seher sahrâya ‘azm itdüm murâd-ı dil şikâr oldı
Göründi bir elif-kâmet şikârum âşikâr oldı

Zâtî

Hevânun evveli hûdur elif zâid olup anda
İder ‘âşıklara îmâ ki Hûdur evvel-i esmâ

Nazîr İbrahim

Teveccüh eyledi İshâk râh-ı ihlâsa
Giderse râst elif gibi vardı buldı halâs

İshâk Çelebî

O kul ki togrı ola hıdmetünden eyleme dûr
Yaman olur elif îmândan gidince hemîn

Yahyâ Bey

Bir elifdür kâmetün kim menzili cân içredür
Ya nihâl-i tâzedür kim bâg-ı Rıdvân içredür

Arşî

Batalı kana ohun dîde-i giryân içre
Bir elifdür sanasın kim yazılur kan içre 

Fuzûlî

Râst ol ey kad kanâ‘at içre mânend-i elif
Rây-ı kejdür kılma ham hırs içre kaddün râ gibi

Selîkî

‘Ayn-ı ra‘nâsın elif kaddile görsem muttasıl
Derd-i ‘aşkı hâsılı dilde bir iken on olur

Hâşimî

Elif-i kâmetün ile görüp üç nokta-i hâl
Bin belâ geldi Ziyâ’îye senün ‘aşkundan

Hasan Ziyâ’î

Yakdum tenümde iki elif içre iki dâg
Her gördügince yâr anı bin bir hayâl ider 

Bağdatlı Rûhî

Elif bînî vü nûndur dîdeler ebrû dahi meddür
Bu yüzden vech-i yâra kilk-i kudret çifte ân yazmış

Pertev

Gözümden ahd’elifle mîm kalbi
Kadün ‘ışkına kalb olalı makrûn 

Ahmedî

Diledi kim yaza hatt-ı muhtelif
Nakş kıldı evvel Ahmedden elif

Usulî

Dört kitâbun ma‘nîsi tamamdur bir elifde
Bâ didürmen siz bana bâ diyicek azaram 

Yunus Emre

Sûret-i kesretle olmuş muhtelif
Cümlesinden zâtı birdir çün elif

Nesimî

Bir elif tahsîl iden münezzehdür ‘âlemden
Endîşe iklîminde niçün durup gezerem 

Yunus Emre

Kadd-i yâri kimi halkun serv okur kimi elif
Cümlenün maksûdı bir ammâ rivâyet muhtelif

Muhibbî

Eyü âdem olan kişi Hak yolında ‘adem gerek
Elif ile mimin dâlın terkîbini bilen bilür 

Ümmü Sinan

İki elif iki nûnun bir sînin ma’nîsi olan
Sırr iline sultân olur ölmezden ön ölen bilür

Ümmü Sinan

Kisvemiz hurûf-ı âdemdür kerâmet mazharı
Nakş ider üstâdlarımız mîm elif dâl üstine 

Ümmü Sinan

Her kim olmazsa elif gibi kapunda müstakim
‘Aybını setr eylemez kimse anun illâ ki sin

Taşlıcalı Yahya

Gönlümün levhinde okurdum elif kaddin revân
Ben dahi bir dogrı harf ögrenmedim üstâddan 

Ahmed Paşa

O kul ki togrı ola hıdmetünden eyleme dûr
Yaman olur elif îmândan gidince hemîn

Taşlıcalı Yahya

Harf-i elif gibi yüri var ‘ayn-ı vâhid ol
Halk ortasında kalma hemîşe niteki lâm 

Taşlıcalı Yahya

Cehd it kim kalmaya senden nişân
Bir elif’ kala vücûdunda hemân

Sinan Paşa

‘Işk etegin tutmak gerek ‘âkıbet zevâl olmaya
‘Işkdan okuyan bir elif kimseden su’âl olmaya 

Yunus Emre

Ezelden rûhı şâd olsun bize üstâdımız Leylâ
Elif-bâ’dan çok evvel nüsha-i ‘aşkı okutdurdı

Leylâ Hanım

Hâdî olımazsa elif-i âh-ı seher-gâh
Dergâhuna bir togrı güzer-gâh ne müşkil 

Nev’î

Kim elif tek vâhid ü ferd olmadı
Bilme merd anı kim ol med olmadı
Kim ki hak râhında bî-gerd olmadı
Dögdüğü cüz âhen-i serd olmadı

Nesimî

Elif elifî nemeddür ey reh-vâr
Kuşanan togrı eylesün ikrâr 

Esrar Dede 

Hem-reng-i nûr-ı vahdet olupdur külâhımuz
Mülk-i hidâyete elifî şâh-râhımuz

Gelibololu Ali

Bir kalenderdür elif tâc ile seyr eyler berât
San kemer-bendinde tugrâ bir kedû-yı zer-nişân 

Âşık Çelebi

Bir togrı râhdur her elif tende ‘ışkuna
Ammâ tenümde na’llerüm bâz-gûnedür

Âşık Çelebi

Zülfi kaddi yâdına çekdün elifler na’ller
Hayretî bezm-i belâda yine bir âd eyledün 

Hayretî

Tâ rabbi yessir okur iken ol elif-kadem
Kaddüm dönerdi lâm-elife yâd ider misün

Tokatlı Kânî

Gam mektebinde kaddüni yâd itsem nola
Ey serv çün elifdür okumaga ibtidâ 

Emrî

Bu isti’dâd-ı zâti kim senin vardur nihâdunda
Okut İskenderi evvel elifden ibtidâ eyle

Nedim

Elifle na‘l ile zeyn oldı sînem
O tıfla tahta-i ta‘lîme benzer 

Hayalî

Kadd-i mevzûnunı yâd eyledi benzer kâgaz
Şevk ile sînesine çekdi elifler kâgaz

Nev’izade Atayî

Der-esnâ-yı medh-i tu kilk-i Mesîhî
Büved çün elif der-miyân-ı ma`âni 

Mesihî

Cism-i rîk-âlûdı pür-dâg ü elif gören sanur
Meşk içün yazmış debîr-i ‘ışk ser-tâ-ser nişân

Âşık Çelebi

Çekemezler bir elif hattun bigi hattâtlar
Yazamazlar bir girih zülfün gibi nakkâşlar 

Hassan

Ditrer eli bir harf elifi togrı çekemez
Ugradı meger küçe-i hammâra benefşe

Necati

Nakkâş-ı ezel nûrdan itdi bir elif nakş
Oldı boyunun servi bigi râst misâli 

Ahmedî

Elifdür kaddi yârun kaşları nûn
İlâhî eyleme ‘uşşâkı ansuz

Zâtî

Şîve-i kaddi elifler ile pür eyler cismüm
Tîg-ı nâzından irer sîneme herdem şehnâz 

Gelibololu Ali

Bir tîr-i râstdur elif-i nâm-ı şehriyâr
Tugrâ-yı hükmi rûy-i ‘adûya kemân çeker

Nev’î

Bir dem ü bir elif gerek âdeme âdem olmaga
Gâlib o remzi keşf ider kâmet-i Hak-nümây-ı ney 

Şeyh Gâlib

Sînemün her dagı defdür elifler nâylar
İnlesem dem dem ‘aceb mi meclis-i dildârda

Revânî

Eger zer hall ile çün şem’ kilki bir elif çekse
Döner rûh-i Dede üstünde anun hem-çü pervâna 

Nedim

‘Ahd eylemiş ki sînemüze bir elif çeke
İshâk tınma gâyet eyü geldi fâlimüz

Üsküplü İshak

Elif geldi gice fâlümde Mevlâ’dan ümîdüm bu
Yine ol kâmet-i mevzûn müşerref ide dîvânı 

Nev’î

‘Âkıbet nolacagum dâg u elifden bilürem
Safha-i sîne yiter tahta-i remmâl bana

Nev’izade Atayî

Ol elif-kâmet neye dâl itdi bu fâlüm benüm
Bükilüp kaddüm benüm nûn olmada günden güne 

Hayretî

Zülf ü kadünle dehânunı nice sevmeyeyüm
Her kaçan mushafa el ursam elif-lâm açılur

Revanî

Çeküp elif tenüme kara daglar yakdum
Şeh-i serîr-i gamam tug ile nakâre ile 

Nev’î

Dâg-ı ‘aşkun sînede bir haymedür gam şâhına
Kim ana her yanadan çekdüm eliflerden tınâb

Revânî

Mısr-ı derdün kal’asın feth itdüm ey Yûsuf-cemâl
Her elif bürc-i beden üzre sinânumdur benüm 

Zatî

Nev-’arûs-ı nusretün ‘ışkına bezm-i rezmde
Sînesine tîrden n’ola elif çekse kemân

Mesihî

Âyet-i İnnâ fetahnâda elifler gibidür
Devletünde ser-firâz olmış durur a’lâm-ı dîn 

Âşık Çelebi

Mushafda kadd ü zülf ü dehânun mı gördi kim
Dil tıflı okudugı elif-lâm-mimdir

Ahmed Paşa

Elifler var ki lâyık her biri serv-i sehî-âsâ
Diküp bâg-ı behişte mâye-i hüsn ü bahâ eyle 

Nedim

Bir elif-kad tâze-hat dilber sevüpdür Hayretî
Fârig ol billâhi gel serv-i çemenden geç gönül

Hayretî

Elifler eylesinler ‘arz-ı kâmet
Yine bu arsada kopsun kıyâmet 

Usulî

Hazer kıl sûret-i lutfı zamânun ber-devâm olmaz
Olur mı bir elif-kâmet kim âhir kaddi lâm olmaz

Hayretî

Fuzûlî’nin tarîk-i nazma tab’ın müstakîm etmiş
Hayâl-i kâmetin kim bir elifdür i’tidâl üzre 

Fuzulî

Hasret-i kaddün ile kanlu elifler çeksem
Sînede her biri bir serv-i gül-endâm olsa

Bâkî

Çeker tîgün elifler cisme çeşmün gösterür ‘akis
İder kan pîşkeş Rûyîn-tene Zâl-i zamân hançer 

Gelibolulu Ali

Batalı kana ohun dîde-i giryân içre
Bir elifdür sanasın kim yazılır kan içre

Fuzulî

Virdi Hak levh-i cemâlindeki sîmîn elife
Bir kerâmet k’anı engüşt-i Peyemberde kodı

Ahmed Paşa

Dil tıflı içün çekdi kaşun gül varakına
Bir sîm elif üstine ‘anberden iki med

Ahmed Paşa

Her taraf pür hûn eliflerdür çekilmiş gögsüme
Ya hevâdan mevc urur bagrumdaki deryâ-yı hûn 

Fuzulî

Ol serv çekdi sînemüze rast bir elif
Yâr itdügini itmedi hîç bir ahad baňa

Helâkî


Dünyâ vü âhirette âzâd idüm elif tek
Çekdi beni belayâ bâlâsının belâsı 

Nesimî

Gül-geşt-i bâg u tarf-ı cû olsun bugünden ber-taraf
Ey sînede dâg-ı elif çâk-i girîbân merhaba

Nev’î

Elifler gibi sînemde çekilsün kâmetin şekli
Efendi bu dil-i müştâka senden yâdigâr olsun 

Usulî

Togrıluk ile harflere sadrdır elif
Yâ harfini ayaga bırakmıştır i’vicâc

Fuzulî

Tekye-i dilde Muhibbî yazmak içün şekl-i âh
Dâgdan sufr eyleyüp üstine çekmişdür elif 

Muhibbî

Zülfi kaddi yâdına çekdün elifler na’ller
Hayretî bezm-i belâda yine bir ad eyledün

Hayretî

Aslı denîdir dünyenin içinde yokdur bir elif
Terkîbini gör bak anun şol yi vü nûn u dâline 

Nesimî

Virmezem bin hâlis altuna erenler cânıçün
Bir elif çekdüm yakup sînemde dün üç dâne dâğ

Hayretî

Hareke nokta kabûlünden elif müstagnî
Vahdete işte nişân bir var imiş bir yog imiş 

Tokatlı Kânî

İdüp bir noktanun remzinde ‘âciz bin suhan-dânı
Elifden başladur mîm-i femün erbâb-ı ‘irfanı

Nev’î

Hevâ-dârum benüm âhumdur ancak gitmesün benden
Elifle âh ile cismüm ser-â-ser âh âh olsun 

Âşık Çelebi

Gerçi kim harf-ı ‘elif’ bir harf olur
Lîk bir yüzden gözetsen elf olur

Sinan Paşa

Risâleden görinür her elif şeb-i yeldâ
Midâd ile yazılursa olur bu kıssa tavîl 

Gelibolulu Ali

Eşküm akar su elifler servlerdür lâle dag
Ey sehî servüm yiridür eyler isen geşt-i bâg

Muhibbî

Bezm-i dilde her elif bir şem’-i cân-efrûzdur
Münkirün kalbine lâkin tîr-i âhen-dûzdur 

Hayretî

Zeyn eyledün elifler ile levh-i sînemi
Her biri şâhrâh-ı diyâr-ı ‘adem gibi

Taşlıcalı Yahya

Çekdi Hayâlî sînede her dâga bir elif
Kat’ eyledi menâzil-i ‘aşkı konak konak 

Hayâlî

Sihr ise ancak olur kime nasîb olmışdur
Rûy-ı âb üzere elif hattını yazmak ‘acabâ

Taşlıcalı Yahya

Her menâr oldı Stanbûlun teninde bir elif
Rahm kılmaz mı şeh-i gerdûn cenâb-ı Edrine 

Hayâlî

Reşk-i kadünle sînesine çekdi bin elif
Emvâc zâhir oldı sanurlar bihârdan

Âşık Çelebi

Mahabbet bahridür cismüm elifler anun emvâcı
Belânun kânıdur gönlüm o la’l-i cân-fezâ hakkı 

Hayâlî

Her çemen güyâ elifdür kim olur andan ‘ayan
Kâdir-i Perverdigârun sırr-ı vahdâniyyeti

Yahya

Nakş-ı hüsnünle dili ey büt-i Çîn deyr eyle
Erganûn oldu eliflerle tenüm seyr eyle 

Hayâlî

Gedâlar destine lâyık degüldür bâz-ı sultânî
Elifle dâğ ile cismüm serâser göz ve kaş ettim

Hayâlî

Bir kalenderdür elif tâc ile seyr eyler berât
San kemer-bendinde tugrâ bir kedû-yı zer-nişân  

Âşık Çelebi

Her kelime gül budagından nişân
Her elifi serv-i cinândan beyân

Taşlıcalı Yahya

Dögünler kara pullar cân ü dil zâr
Elifler birle sînem tahta-i nerd 

Necati

Çekdüm elifleri ten-i sad-çâküm üstine
Dizdüm çubuklar ile gönül murgına kafes

Emrî

Her elif bir hançer-i hûn-rîz-i bürrândur sana
Hançer-i hûn-rîz-i bürrândan hazer kılmaz mısun 

Fuzuli

Elif-nâme

Elif ol ad ile meşhûr-ı cihân Türk-i süvâr
Hicr ile niçe ḳılur bana bu giñ dünyeyi ṭar

Bî belâdur başuma ḳadd-i bülendüñ bilürem
İsterem Ḥaḳdan o devlet ḳıla başumda ḳarâr

Tî temâşâsı cemâline ki sen Türküñ irem
Terk-i cân itmez olursam depele zâr u nizâr

Ŝî ŝevâb ister iseñ dünyede ey ŝânî Ḥıżır
Teşne-dil ḳulları küşt eyle ya ʿarz eyle dîdâr

Cîm cemʿ olsa cihân cümle cemâlüñ ṣıfatın
Ṣayıp irgürmeyeler âḫire tâ-rûz-ı şumâr

Ḥî ḥelâl itdi ḥarâmîlıġ ile ḳanumuzı
Dün gice ġamze-i bed-kîşine bir çeşm-i ḫumâr

Ḫî ḫam-ı zülfüñe ṭolaşalı dil ḫurrem olur
Delüdür nestene bilmez ki nedür n’oldı ya kâr

Dâl demdür ki diyem derd-i derûndan dile de
Ki bile derd-i derûnda nedür ya ḫo ne var

Ẕâl ẕevḳ-i ẕeḳan-ı yâri gönül ẕikr idicek
Ḳalmışam anda daḫı ünlemişem ben baña yâr

Rî revâ mı k’añulmasa reviş-i ḳâmetünüñ
Kend’özini getüre ara yire serv ü çenâr

Zî zer-i ḫâliṣ iken çihre-i zerdüm ne ʿaceb
Bir naẓar ḳılmaduġı kûşe-i çeşm ile nigâr

Sîn sünbül ṣaçunuñ silsilesin terk idenüñ
Rûz-ı rûşen gözine olsa ʿaceb mi şeb-i târ

Şîn şükrüm buña sen şöhre-i âfâkı görüp
Ḳalmadı âyîne-i dilde daḫı hîc ġubâr

Ṣâd ṣubḥ-ı ruḫuña ḳarşu ṣabûḥ itmek içün
Sâḳî-i ġonca-dehen ṣunsa n’ola câm-ı ʿuḳâr

Żâd żaʿf ile vücûdum çöpe dönse ne ʿaceb
Çekicek bâr-ı nigârı yine göñlüm her bâr

Ṭî ṭolaşma didügümce ṭolaşur zülfüñe dil
Müşkil oldı işi ġâyetde olup key düşvâr

Ẓî ẓuhûra geleli ẓıll-i ẓalîli ḳadünüñ
Ḫoş geçer bende vü âzâd u şeh ü mîr ü kibâr

ʿAyn ʿizzet baña ʿâlemde itüm didügidür
Ḥâşe lillâh kim ide ḥürmet olıcaḳ kişi ʿâr

Ġayn ġurbetde beni göz yaşı ġarḳ eylemeden
Yetişem mi ʿacabâ vuṣlatuña âḫir-i kâr

Fî fer umarsa yüzüñden ne ʿaceb mihr-i felek
Ḳıldı Ḥaḳ nûrını gün gibi cemâlüñ iẓhâr

Ḳâf ḳurb-ı ser-i kûyuñda ḳarâr itdise dil
İrgürür devlet ü iḳbâle anı ḳurb-ı civâr

Kâf kül ḳılsa beni gül yüzünüñ şevḳı n’ola
Odlara niçeleri yaḳdı yaḳar daḫı bu yâr

Lâm laʿl-i lebüñe ölmeden irem mi ʿaceb
Gerçi bir zerrece irmege aña yoḳ miḳdâr

Mîm merdümlük idüp merdüm-i çeşmüm dün ü gün
Dür ü laʿl ü güher ider yoluña şöyle niŝâr

Nûn ney nâle-i dil-sûz ile her dem bunı dir
Ṭurmañ içün kim irişdi yine hengâm-ı bahâr

Vâv vâh kim iremez vuṣlatuña daḥı Münîr
Gerçi çoḳ vaʿde-i ḫâm eyledüñ itdüñ iḳrâr

Hî hevâ-yı gül-i ruḫsâruñı çün ḳıldı heves
Murġ-ı dil her dem iderse yiridür nâle-hezâr

Lâmelif lâle gibi lâl olursam ne ʿaceb
Şöyle yandum ki çıḳar her yañadan daḫı şerâr

Yî yürek yaraları şerḥini yazmaġa gözüm
Ḳıl ḳalemle yüzüm üzre dürişür leyl ü nehâr

Münîrî

Abdâl-ı tekye-i gam-ı dilber-durur zemîn. 
Çekmiş elifleri tenine sanma râhlar 

Emrî

Cismüm üstinde elifle dâg-ı hûnînüm gören
Didi serv ü lâle ile zeyn olmış bu mezâr

Emrî

Elif Allah zâtına oldı işâret mutlakâ
Hem elif ta’bìr-i ùlfetdùr Hudâ halka şehâ

Senî Ali

Elif ey zùlfi siyah ebrusı çin çeşmi Tatâr.
Nice feryâd ideyin karşuna ey dost hezâr

Muhibbî

bir gün çözüp bakışlarımı tel tel kirpiklerimden
elif elif ağlayan gümüş saçlı bir anneye bağışlayacağım
son kez ağlayacağım belki düşerken sevdanın eşiğine
varsın bağışlamasın beni hayat ki,
ay uzak tepelerin ardına çekilsin
çarpa çarpa dövsün kıyılarımı acılar
yarasına figan düşsün kırlangıçların
eriyip gitsin hüzünlü bakışlarımda ne varsa
yokluğuma kahırlanmayacaksa bu kent
ah! çekmeyecekse ardımda kalan anılar

Nuri Can

Batalı kana ohun dîde-i giryân içre
Bir elifdür sanasan kim yazılur cân içre

Fuzûlî

şefaatçim yok
yalnız beni bağlıyor olsa da kanıtlarım
makbul olur umuduyla
şahidimi ibraz ediyorum işte
merhametli ellerinizle gene de
bir ilk çizgi
elifbamdan arta kalan
birgün ele
ola ki beni çağıralar

Murat Kapkıner

– Seni ne ihtiyarlattı?

– “Beni Hud Suresi ihtiyarlattı?”

– Hud mu?

– Hud.

– Hud da nedir?

– “Elif lam ra… Öyle bir kitaptır ki bu…”

Abdullah Harmancı

şairim ben hatemü’ş-şuara
olamasam da -kaddesallahu sırrahu-
söz saklamam karnımda
karnaval şamanı değilim çünkü
avunsun diye evlâd-ı iyâlim
suçsuzum, suç gizlemez şiirim ne de aşk
harfler eşkâlim ekber şeyhim
kâh elifim kâh nun kâh mim
kalamam burada böyle muazzep
bir memeden öbürüne körleme
öteki koyundan beriki barka
şekerli sakız çiğner gibi böyle
telâşlı çingene
olamam mülemma

Mehmet Solak

Hadi git azıcık İstanbul iste
Kosunlar o denizi bir çanağa
Bir çıkına elesinler o günlerimi
O yazdan Üsküdar’dan ne kaldıysa Elif’ten
Doldur ceplerine
Onlarda yoksa komşularında vardır
Tanırlar sevinirler
Beni Bay Metin gönderdi, de

Metin Eloğlu

yani sen de denizsen be Marmara
iki boğazın var diye göl demiyorlarsa sana
canına okurum ben böyle işin
haberin var mı ben altı boğaza birden bakarım
benden sorulur Elif’imin
benden sorulur dört şeytanımın karın tokluğu
senin İstanbul’un okula gider mi, kağıt kalem ister mi
Çanakkale’nin çocuk felci, yatak yorgan yatması var mıdır
adalarından birinin bile ah Marmara kara mıdır bahtı
 
Akgün Akova
O vakit, yazmaya cüret etti Cahit bey
Hrant Dink’in cesedini örten gazetenin üstüne
Kırgın bir kasideyi
Ve dahi ilahi söyleyen kızlar, elif cüzleriyle
Generallerin göz zevkini bozdular
Said Yavuz
Ol sehî-kad kim elif-veş hasreti cânumdadur
Cilve-gâhı cûy-bâr-ı çeşm-i giryânumdadur
 
Sehâbî
Ben kabına uygun gelen denizim
Ben harfin başında gelen noktayım.
Her bin yılda bir elif boyu gelir
Ben o elif boyluyum ki bin de bir gelmişim
Baba Tâhir Uryân
Dört kitabın manisi
Bellidir bir elifte
Sen elif dersin hoca
Manisi ne demektir
 
Yunus Emre
-Bismillah, elif lâm-
Aşkım bir hüzün bulutuna dönüşüp
Çöker dağının üstüne
Havf ve reca makamında
Dilimde
dua metinleri aşk ayetleri
-İnna lillalıi ve inna ileyhi raciun-
Güzel hayatlar ve ölümler için.
Mustafa Özçelik
Hâceye gitsin okunmaga bu ebced-hwânlar
Başlasın mektebe varsın da elifbâ-yı sühan
 
Sünbülzâde Vehbi Efendi
”Ey benim alfabemdeki kadîm Elif
Ne güzellik, ne de tat var baharsız ”
kurtların kemirdiği asa kaldım süleyman yurdunda süleymansız.
”pusatsız duldasız üryan kaldım”
sensiz bu sensizlikte
Köksal Özyürek
Denize uğramış bir yüz tanyerini gösterir
Gürültücü mayıs böceklerini, kaçkar çiçeğini
Bütün geceyi elifi elifine örtünürsün
Orman yalımı tanyeri denizin üstündedir
 
Ahmet Ada
Sabahın bir yerinde ya da
Bir LamElif gibi yalnızız kitabın ortasında
Mustafa Akar
Elif’im, kolum kanadım.
 
Cemal Süreya
ELİF.
Elif diye bir kızımız olsun.Romantik bir filmin gösterildiği bir sinema dönüşü olsun o da. Ya da bir bale dönüşü. Bunu istiyorum ben. Mali durumumuz her şeyi elverir şimdi. O yönlerden hiç bir kaygın olmasın. Elif.
* Sen ne güzel bir Elif doğurursun. Başına kurdeleler bağlarsın.
* Evet, Elif.
* Şiir yazacaksın. Öyküler,anılar…ve Başkent’in en çekinilen resim eleştirmeni olacaksın. Ol!
* Ve bir gün Türk Dil Kurumu gibi birleşmemizin 40. yıldönümünü kutlayacağız. Mutlaka!
* Yarın devam ederim. Gözlerinden öperim. Oğlumuz “eşkiya” Memo ellerinden öper.
* Kalbim seninle gümbür gümbür.
* Güneş yükseliyor.
* Hadi!
Senin
Cemal Süreya’n
*
Elif’tir o! Çiçekleri o sular. Elif bir su! Elif kibrit versene! Elif aşağı Elif yukarı. Bende böyledir. Anılarla düşler iç içe gelişir. Birbirinden ayrılmaz. Düşler anıların kız çocuklarıdır. Sen yaprak bakışlı küçük kız, eğil bir yol öpeyim yanağından.
Cemal Süreya
elifi solmuş bir gül şimdi, düşlerimi yasladığım sahiller
karanlık yüzlü adamlar külhan sokaklarında
çekip gitmiş Yorgo’lar,Jozej’ler, Dimitri’ler
yarım kalmış düşleri beyoğlu’nun
kaldırımlarda parçalanmış bir gül ve solgun anılardır
şimdi yerlerde sürüklenen
 
Nuri Can
Dudaklarını süslerken ism-i celil
Vesile ol maksadıma
Sen Elifsin, (belli ki)
Ben bir Lam olayım yanı başında
Sarmaş dolaş, tek kalemde yazılsın
Lâ olsun adımız
Bizle başlasın ezel
Bizde gizlensin ebed
Edri, Lâ desin önce
İlla şartıyla donansın sonra
Dilleri şairlerin
Adige Batur
Ender için.
Zo! Düş—tü ellerim, ölüyorum.
Kar çiziyor göğe eliflerin
kıpkırmızı! Kanamış güllerin,
Hamlet’e soyunuk ağlıyor Nur
sarılıp aynaya. Zo! Kumpanyam
düş—tü, ölüyorum.
 
Seyhan Erözçelik
çünkü o beni dinlemeyi seviyor hiç bıkmaz
hastalanmayayım ister kar örttüğünde üşüyen yerlerimi
çünkü o elif’in türkçesi tersinden okusam
bir melek kanatları yok bana masallar yazdıracak
kendimi bulacağım bende
seveceğim sevmediğim yerlerimi
Betül Tarıman
 
Sokağın bittiği yerde, gecenin bittiği yerde,
Belki de ömrün bittiği yerde
Bir mescit seni bekler…
Avlusunda bir çınar, dalları beyaz.
Avlusunda bir adam, saçları beyaz.
Tüm mecburiyetlerinden sıyrılır.
Ellerini açar göğe:
Elif, lam, mim
Allah her şeye yeter.
 
Kazandığı, kaybettiklerine değmiştir.
 
Adige Batur
Hattat’ın hiç yazım öyküsü, bir fobi olarak yalnızlığın da öyküsünden bir kesittir (Çünkü elif, yalnızlıktır) :
“Bütün harflerin elif’ten geldiğine inanırdı. Ne yazsa elif yazıyor gibi yazardı. Vav elifin sağ ucundan bükülerek kendi içine doğru kıvrıldığı, içe döndüğü bir harfti. İçedönüklüğü anlatan
sözcüklerin başına gelirdi. Nun elifin yatarak iki ucundan yükselmesiyle belirmişti. Hem yatay hem dikey bir harfti. Zaman ve mekana bağlı olmayan soyut kelimelerin başına gelirdi. Elif birdi. Noktadan doğmuştu. Nokta birimdi özdü.’
Hiç’i yazalı beş yıl olmuş. Boş bir kitap. Sayfalarda herhangi bir iz, bir işaret yok. Bir harf, bir sözcük. Sadece sessizlik. Elif, hiçliğin ve boşluğun bir görünüm olarak belirmesinin ikinci adımı. Elif, başka harflerle bitişmiyor. Bir yani. Tek. Yalnızlığın selvi boylu imgesi. Tek ü tenhalığın, kimsesizliğin. Sayıları saymayı biz ondan öğreniyoruz. İlk adım nokta. Elif noktadan yapılıyor. Üst üste yedi nokta bir elif ediyor. Nokta hem başlangıç hem son. Başla sonun bitişmesi yalnızlığın bir fobi olmaktan çıkması.
Hareke kabul etmeyen harf meçhul kalırmış. Elif harekelenmeyip meçhul kalmayan tek harftir, elif, harfler âleminde yalnızlığın görünümüdür.
Bu sırrın Ekleri Elif’in adının söylenişini deriştirir. Ne var ki bunun gerçek nedeni hiçbir zaman bilinemez. Elif’in sessizliği kaf ile nun’un birleşmesiyle belirginleşir. Ete kemiğe bürünür, can suyuna kavuşur, böylece Elif sadece Eİif alarak bilinir. Bir sözcüğün yapılışında kullanılınca Elif, hakikat yere inmiş demektir. Gerçeğin yere inişidir Elif’in öteki harflerle yan yana gelişi, Elif’in sessizliği lam ile mim’in bir araya gelişiyle derinleşir. Elif dinme, yatışma ve sessizleşme sözcükleri yapar, varlık sessizliği ondan öğrenmiştir. Harfler hareketlendiğinde kendiliğini koruyan Elif’in sükûnuna dikmişlerdir gözünü. Her harf Elif olmak için can atar. Eklerini bırakmak, harekelenmekten kurtulma yolunda umulmadık şeyler yapan harfler, sonunda ‘beyhude ömrüm’ diye hayıflanırlar.
Allah nasıl elif’le hatta nokta’yla simgeleniyorsa, insan da elif’in gizine erdikçe yani yalnızlığı tanıdıkça, benliğin de tıpkı elif gibi bir bütün olabilmenin mecazi gücü olduğunu da anlamanın eşiğine gelmiştir. Yani tüm harfleri içeren bir elif haline gelmek, giderek noktaya dönüşmek. Azalarak büyümek. Yokolarak varolmak. Hiçleşerek hep haline gelmek. Bütün bunlar, acıyı kendimiz yaşadığımızda, öteki’ne acı vermediğimizde gerçekleşir zannındayım.
Bir elif çekdi yine sîneme cânân bu gece
Pek salındı bize ol serv-i hırâmân bu gece
Ayın ondördü gibi dün gece meclisteyidi
Kande akşamlayacak ol meh-i tâbân bu gece
 
Enderunî Vasıf
Ben ki yalnızca sevmek isterdim
Sizi, kırları, yaz akşamlarını
Bir kadın eli gibi geçsin
İsterdim saçlarımdan rüzgâr
Bir Hasan var orda dağ köylerinde
Daha hiç okşanmamış
Bir Elif var saçları taranmamış
Trahomsuz büyüsünler isterdim
Öyleyse nedir bu prangalar
Kemal Burkay
Bak işte, notalar karıştı, ezgiler muhalif
Hava kurşun gibi ağır, yağmursa arsız
Ey benim alfabemdeki kadîm Elif
Ne güzellik, ne de tat var baharsız
Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana
Geleceğim diyorum, biraz mühlet tanı bana
-Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.
 
Bahaeddin Karakoç
Seni iki defa elifle başlatırım
seni yücelttiğim sözlerle
iki gözünde son gizim açılmadan,
sözcüklerle
seni iki yokluk arasında unutmadan
son bir defa daha seni elifle başlatırım
kapalı fitnenle çıkmazlığımın izini sürerim
ben akşama yol aldıkça
denizin mavisiyle.
Muhammed Abdullah
İşte ben böyle bildiğin gibi,
N’apalım bizi bir kez mimlemiş kader
Her zaman böyle, yağmur bulutundan beter.
İşte böyle hilafsız, gözümün elifi
Her zaman bir romantik portreye benzer…
 
Turgut Uyar
Ben kaçıp Yesrib’e sığınıyorum
Yesrib bahane, bir kitaba sığınıyorum
Dağda, ovada, badiyede okuduğum hep elif
Elif diyorum Sitare, sineme elif çekiyorum
“Ah minel aşk-ı ve halatihi..”
Çok eski bir gerçektir bu biliyorum
Dilaver Cebeci
İncecikten bir kar yağar / Tozar Elif Elif diye
Deli gönül abdal olmuş / Gezer Elif Elif diye
 
Elif’im uğru nakışlı / Yavru balaban bakışlı
Yayla çiçeği kokuşlu / Kokar Elif Elif diye
 
Elif’im kaşların çatar / Gamzesi sineme batar
Ak elleri kalem tutar / Yazar Elif Elif diye
 
Evlerinin önü çardak / Elifin elinde bardak
Sanki yeşil başlı ördek / Yüzer Elif Elif diye
 
Karac’oğlan eğmelerin / Gönül çekmez değmelerin
İliklenmiş düğmelerin / Çözer Elif Elif diye 
 
Karac’oğlan
Elif dedim be dedim
Kız ben sana ne dedim
Guş ganedi galem olsa
Yazılmaz benim derdim
Elifim noktalandı
Az derdim çokçalandı
Yetiş anam yetiş bubam
Çeyizim bohçalandı
Kütahya Hisarlı Ahmet
İşbu meclise gelmeyen, anup nasihat almayan
Elif’ten be’yi bilmeyen, okur kişi olur bir gün
 
Yunus Emre
Ne elif okudum ne cim, ne varlıktandır kelecim
Bilmeye yüz bin müneccim, tâli’üm ne ıldızdan gelir
Yunus Emreahmet-koyuturk
 
1 Yorum

Yazan: 17 Nisan 2020 in Berceste, Bercestem, Şiir

 

Etiketler:

Bir gün yalnızlıktır bekleyen sizi

Bense bir yalnızlık tarihini örüyorum ustaca. Ve gelecekteki
Bir önseziyi kuruyorum şimdiden.

Edip Cansever

Yalnızlığa alıştım ama
sonsuza dek yabancı kalmak
nasıl da yabancı bir acı

Ursula K. Le Guin

Harap olmuş evimize içiyorum.
Hayatımın kederine,
O bizim beraber yalnızlığımıza.
Sana kaldırıyorum kadehimi:
O yalan söyleyen dudaklara,
Bize ihanet eden, acımasız gözlere.
Ve can yakan gerçeğe:
Dünyanın zalim ve kalpsiz oluşuna
Tanrı’nın bizi kurtarmayışına.

Anna Ahmatova

Kalbimde sana yer yok! Çek yalnızlık, elini
Kederdir yüreğimin değişmez postnişini

Hüsrev Hatemi

Sonra insan bir gün
Yalnızlığını gösterecek kimseyi bulamıyor.

Ah ey zaman ölüleri
Var mıydınız, yaşadık mı
Şimdi herkes nerede…
İnsan bir gün yalnızlığın da dışına düşüyor.

Şükrü Erbaş

Namusum üzerine yemin ederim
Bu şehri bu evleri bu sokakları sevmiyorum
Tiksiniyorum bu iğrenç kalabalıktan
Yalnızlığı özlüyorum

Ümit Yaşar

Yalnızlığın da ucuna geldim,
sırtımda kederin hançeri,
saplanmadan hep tehditle yürütür beni.

Adnan Özer

Sonra yalnızlığı denemek oluyor herşey..

Üç beş sandalye yetiyor hüznü ağırlamaya..
Akşamları getirdiğim yorgunluk beni anlatmıyor..

Gonca Özmen

kulak ilk duyduğu sesi arar
gövde ilk dokunuşu
avuçlarımda bir göz resmi var
bana bakar
yalnızlığımda

Tuğrul Tanyol

Usulca okşuyorsun yalnızlığını
usulca ve sessizce yaşamak diyorsun buna
oysa hayat
açılmamış bir yumak gibi duruyor ellerinde

Ahmet Telli

Ancak bir yalnızlık vardır, o da büyüktür ve ona katlanmak güçtür. İnsanın öyle anları olur ki, bunlarda, hemen hemen herkes, yalnızlığını, kolayca elde edilen herhangi bir beraberlikle değişmek ister: Hiç uymadığı halde uyar gibi görünüp yanındakilerden herhangi biriyle, en düşük biriyle de beraber olmak ister… Ama yalnızlığın büyüdüğü anlar, belki de işte bu anlardır.

Rainer Maria Rilke

Bir fidan gibi titriyor gövdem
Yalnızlığın soğuğundan.
Süzülüyor kalbimin karanlığına
Yalnızlığın korkunçluğu

Furuğ Ferruhzad

“Yalnızlık” dedim buna, iç yalnızlığı. Arkadaşların, gönüldeşlerin de, betiklerin de giremediği bir iç yalnızlığı. İlgisizlik… Buna, yaşlılık, kocamışlık demek daha doğru olur.

Nurullah Ataç

ah bu yalnızlık yok mu
taze gelin koynundan
kına toplayan yetim kadar
içimde koyun koyuna
kandilsiz iki mezar
birine beni gömdüm
biri yalnızlığım kadar

Ahmet Uysal

çok yalnızım, mutsuzum
göründüğüm gibi degilim aslında
karanlıklarda kaybolmuşum
…bir ışık arıyorum, bir umut arıyorum uzun zamandır
aradıkça batıyorum karanlik kuyulara
kimse duymuyor çığlıklarımı
duyan aldırış etmiyor çekip kurtarmak istemiyor
bense insanların bu ilgisizligi karşısında ilgiye susamışım
ümidimi yitirmişim
biliyorum bir gün dayanamayacak küçük kalbim
arkamı dönüp inandığım ve güvendiğim herşeye
veda edeceğim

Nilgün Marmara

Akar, akar yalnızlık ırmaklarca.

Rainer Maria Rilke

yalnızlık,
kederli ve insansız bir dünya değil
ama kalabalığın biçimlendirdiği bir çöldür.
yalnızlık,
dünyayı aşan ve uzaklaşan bir düşünce değil
ama insanların tutkulu aşkıdır.

ey benim yalnızlığım,
sevmemek elde değil, yalnızlığı.

Yi Men

İstenilir bir hal değildir yalnızlık
Unutulmuş bekleyeni gelmeyen
gemisiz limanda
zamanın orta yerine demirleyen
bir tozlu sandık
çürür yeşil ve bir başına

Babür Pınar

her zaman yalnızdım
kitaplar kadar yalnız
yalnızca yalnızlığımdan gürültücü bir kalabalık yaptım
herkes için farklı aldanışlar kurtarılmış hayatlar yok pahasına

her zaman yalnızdım
yanardağlar kadar yalnız
ey kafiye sevenler,
şimdi beni gökyüzünde bir yıldız sananlar, yanıldınız!

nankörlük etmeyeyim gene de,
yalnızlığımı daha az hissettiğim anlarım oldu yalnız

Murathan Mungan

Yalnızlık Kişinin inmeye cüret edemediği –
Ve Mezarında anlamak için çevresini
Yoklaması gibi ancak
Tahmin yürütebildiği –

Emily Dickinson

kendime kuytu bir ölüm arıyorum yalnızca kendime
düşlerime sokak kedilerinin gözleri giriyor, korkuyorum
boynunu kendi bileğine dolayıp asılan bir adam
kanını sulandırılmamış alkole banan
sokak satıcıları epey bilir bunu yalnızlık cinayettir

Altay Öktem

Yalnızlık bir tarihtir ikimiz
Dururuz odalarda bir giysi gibi
En kalın soluklarla çekiyor ipi
Kimbilir kimlere kalmışlığımız

Tanrı’yla konuşuyor
Ve bazen de seninle.

Cahit Koytak

Öyle yalnız kaldım ki hayatımda
Kimi gün öldüm kimi gün ilah oldum
Çok zaman annemin dizlerine hasret
Koydum başımı kendi dizlerime
Doya doya ağladım

Cahit Sıtkı Tarancı

yalnızlığım
ipek örtüsü
benliğimin

Atılcan Saday

yalnızlık biraz da,
her şeyi bilmenin ta kendisidir.

Hasan Ali Toptaş

Ama, yalnızlığın kelimeleri yoktur.
O, bütün kelimelerden oluşmuş bir kelimedir.

Hasan Ali Toptaş

Babalar ki, yalnızlığın en uzun tarihidir
içlerinden gelip geçtiğimiz.

Yalnızlık,
çocuk kılığında bir babadır
torunların büyüttüğü.

Ve
her terekede bir yalnızlık vardır
sulh hâkimlerinin göremediği.

Hasan Ali Toptaş

Öylesine doğmuyor güneşin yedi rengi
Uzunca bekleyişin buğusudur ısıtan
Özlüyorum elinin değdiği pınarları
Ne varsa besliyorum yalnızlığın evinde

Semiha Kavak

Anlarsın yalnızlığı ve yalnız kaldığını…

Nurullah Genç

kederliyim; bir bulut gibi.
gitmeliyim bu gece.
sadece yalnızlık gömleğimin sığacağı valizi
alıp gitmeliyim, bu gece.

Sohrab Sepehri

yalnızlık
yol üstü çiçeği
o hep bir şiiri ağırlayan

Doğan Ergül

Ah yalnızlığım
Başını al git bir gün
Bırak beni
Dostlarla buluşup toplanalım başında
Asfalta yığılıp kalan ölünün

Cahit Zarifoğlu

Aliman’ın gidişinden sonra günler geçmez oldu. Daha önceki yalnızlığım yalnızlık değilmiş, gerçek yalnızlığı bilmiyormuşum meğer. Ancak üç gün dayanabildim. Sonra dünyam karardı. Evimin, hatta hayatımın da bir değeri yoktu artık. En dayanılmaz olanı da Aliman’ın akıbetini düşünmekti.

Cengiz Aytmatov

Susmam seni ürkütmesin içimde çağlar var bilmelisin
Katı bir yalnızlık bu bilmelisin
Kaçmam kendimi bulmam ben senden yoksunum iyi bilmelisin.

Erdem Beyazit

suskun göz yaşlarımla
yetmiş beşime basışımın
yalnızlığıma kurban gidişini kutlamaktayım

Lou Salome

Yalnızlığa dayanırım da, birbaşınalığa asla..
Yaşlanmak hoş değil duvarlara baka baka..
Bir dost göz arayışıyla.
Saat tıkırtısıyla…..

Elif Şebnem Akal

“Yalnızlık nedir?” diye sordu çocuk
Gülümsedi kadın
“Memeden kestiğimde seni
İçimde doğan boşluk gibidir” dedi.

Gassan Satar

Ben yalnızlığı ne sanmıştım bu keresinde?

Hasan Ali Toptaş

Gücünüz yetse de azıcık bağırsanız
Bir yankı :
Durmadan yalnızsınız
Durmadan yalnızsınız.

Edip Cansever

şimdiye kadar taşıdığım
en ağır yük
yalnızlığım…

Hüseyin Avni Dede

yalnızlık neyi besler? : ev bomboş.
belllek yenilenir : unutmaz, anımsar.
bu harika diyen sesi : yanılsamayı.
yoğunlaşır akıl, düşlem ve ufukla.
kiraz çiçeklerini severim : gençleşirim.

yalnızlıktır bu : bomboş evi besler. – –

Hayati Baki

şiir biter sen gidersin ne kalır geride
yağmur yağar ıslanır kipriklerim
savurur yüzüme ayrılığı şehir
bir ben yalnız kalırım şiir biterse

Bayram Balcı

Yalnızlık gider bir yere.
Bir yerden gelir çaresizliğim.
Bizi mesafeler ayırdı çocuk!
Ben de mesafeler gibiyim.

Nurettin Özdemir

Yorgunluktan değil, öyle sanıyorum
Yalnızlıktandır,
Hızla dökülüyor tüyüm teleğim.

Gülten Akın

İç içe bu evler, bıktım,
Birbirine bağlı.
Sözde kalır ayrı evlere çıkmak,
Dağ başlarında bile olsa
Yalan, evlerin yalnızlığı.

Behçet Necatigil

Böyledir akşamları İstanbul’un
Bir efkâr basar içini çoğu zaman
Çaresizliğin, yalnızlığın aklına gelir
Hatıralar kayar gider avuçlarından

Ümit Yaşar Oğuzcan

Sen İstinye’de bekle ben buradayım
İçimde köpek gibi havlayan yalnızlığım
Belki gelmem gelemem 5 dakika bekle git
Çünkü ben buradayım Karanlıktayım

Attila İlhan

Ölümünü bırakıp odalarımıza
Uzun yanlışımızı düzelttin sonunda:

Tanrı yalnızlığı senden yaratmış.

Şükrü Erbaş

Ölüm değil büyük ceza
Her zerresi yalnızlık
Bir dünyayı sevmek hâlâ.

Şükrü Erbaş

iskelenin ucunda oturuyordu tanıdık bir yalnızlık

Zafer Yalçınpınar

Biliyorsun ben hangi şehirdeysem
Yalnızlığın başkenti orası

Cemal Süreya

Manzaraysa ayrılığa sıfır! İşte her şey hazır.
Acılarımla iki lafın belini kırdık.
Yokluğunda bir kuş sütü eksik.
Yalnızlığım ve ben; seni çok bekledik…

Cemal Süreya

aşk, bir ayrılıktan geriye yalnız kendini bırakır
aşk, kendini bırakır yalnızca bir uçurum yankısı gibi
dönüp yine kendini bulacağı yalnızlıkta
aşk, bir yalnızlık bırakır yalnızca
yalnızca bir aşk bırakır yalnızlığı
aşk, yalnızca
 
Adem Erdoğan
Gün ardı karanlık güz ardı kardır
Hele elden gidince teselliler,
Yalnızlık köşemize ne kalır?
Hüsrev Hatemi
Geri çekilmiştir şiir
Zorlanır belleğin kapıları
Hokkası yitik divit gibidir
Şairin sedefkâr yalnızlığı
 
Ahmet Günbaş
kapadın kapısını yalnızlığın, kalbinin de
saçının her telinde binlerce kuş cesedi
Refik Durbaş
Henüz bir tokat gibi inmedi yüzüne aşk
Kalbine çivilerle gömülmedi ayrılık
Görmedin bir arslanın can çekişen resmini
Yalnızlık kitabında okumadın ismini
 
Nurullah Genç
sevinçle kaçın kurtulun ölümlerinizle.Yalnızlıkla ben kaldım
sevindiniz işte alın kurtulun. Aha size son atım
Cahit Zarifoğlu
ve şimdi uçurumlar sığarken iki öpüş arasına
sensiz ben kime gitsem, biraz daha yalnızlığım
 
Orhan Alkaya
Yoksulluk köşesinde, karanlık gecelerin yalnızlığında Hâfız
Oldukça virdin dua ve Kur’ân üzülme.
Hâfız-i Şîrâzî

Hangi cebini karıştırsan yalnızlık..

Turgut Uyar

Ahmet Hamdi Tanpınar

hangi tuzak kurulsa bilirdi düşmeyi
uzun yol sürücülerinin yalnızlığını anlar
avuçlarında biriktirirdi bütün sessizlikleri
kalbinde karışık görüntüler saklardı

Baki Ayhan T

ne kadar gitsem o kadar uzak;
yaşlanınca inceliyor yalnızlık;
kurur insan hüznü akşama doğru;
kendim için edinilmiş yolculuk…

Hilmi Yavuz

Ne zaman beni göremezsen
Arkana döndüğünde
Yalnızlığın o zaman başlayacak.

Şükrü Erbaş

Bu sessizlik keskin bir haykırışıdır yalnızlığın
Kalbim sükûnet içinde
Beklediği kimse yok
Böyle dinliyorum hayatımın temposunu

Hulûd el-Mualla

Aşkı şehirler yaratır, şehirler yaşatır
Ben gönlümce yaşadım, gönlümce sevdim
Bilirim saadetim, yalnızlığım bundandır
Seni bulduğum, kaybettiğim günden bilirim.

Necati Cumalı

Aşkı sessizlik tanımlar
Gençken tersini düşünürdüm
Akşamla dönerken geriye dalgalar
Yalnızlığı çırılçıplak gördüm

Ataol Behramoğlu

Yalnızlığınıza her zamankinden daha güç katlanacağınız bayram günlerinde sizinle olacak selamım. Ama yalnızlığınızın büyüklüğünü de duyumsarsanız buna sevinin; çünkü diye sorun kendinize, büyüklüğü içermeyen bir yalnızlık neye yarar? Topu topu tek bir yalnızlık vardır, o da büyüktür, kolay katlanılacak gibi değildir. Dolayısıyla, herkesin yaşamında öyle saatler vardır ki, insan yalnızlığı verip ne denli yavan ve ucuz olursa olsun bir beraberliği almak ister karşılığında; iyi kötü ilk rastlayacağı kişiyle, en sıradan bir kişiyle sözde birazcık bir anlaşma uğruna yalnızlığı elden çıkarmak ister… Ama belki de yalnızlığın büyüdüğü saatlerdir bunlar; çünkü onun büyüyüşü de tıpkı oğlanların büyümesi gibi birtakım acı ve sancılarla gerçekleşir ve baharın ilk günleri gibi hüzünle dolup taşar. Ancak, şaşırtmasın bu sizi. Bizlere gereken yalnızlıktır, büyük, içsel bir yalnızlık.Kendi içine yürümek ve saatler boyu kimselere rastlamamak… İşte ulaşılması gereken şey bizler için. Erişkinler büyük ve önemli buldukları nesnelerle sarmaş dolaş sağa sola koşuşurken, yalnızlık içinde yaşayan bir çocuk gibi tıpkı, erişkinlerin hamaratlıklarına bir anlam veremeyen ve yaptıkları işlerden bir şey anlamayan bir çocuk gibi.

Rainer Maria Rilke
Genç Bir Şaire Mektuplar

Geçinip gidiyordum yalnızlığımla

Gördün
Kenara koydun

Süreyya Berfe

Gitme zamanının geldiğini nasıl anlayabilir insan..
Nasıl anlatabilir..
Yalnızlığı özlüyorum,
Yüzümde gölgeler olmadan yaşamayı..

Oruç Aruoba

pencere kenarında yağmuru seyrettik yalnızlığımla,

Pelin Onay

Ve yalnızlık penceresinin sükutun eli ile açılıp kapanmasını

Sohrab Sepehri

ister içinden bakılsın ister dışından,
bütün pencereler
birer yalnızlıktır ev denen yalnızlığın yüzünde.

Hasan Ali Toptaş

Bir tambur bir yalnızlığı anlatıyorsa
O ışıksız pencereden
Ben onu bile bile duymuyor gibiyim.

Erdem Bayazıt

Ellerim evcil bir hayvandır artık,
Yalnızlığı seyrederken, düşer pencerelerden.
Tenine veda…

Köksal Özyürek

ne kadar gitsem o kadar uzak;
yaşlanınca inceliyor yalnızlık;
kurur insan hüznü akşama doğru;
kendim için edinilmiş yolculuk…

Hilmi Yavuz

Ey yalnızlığın yaprak döken mahşeri
Ayrılığın büyük harfiydi her şey
Sen bir deniz kıyısında gonca zamandın
Ben eski şarkılardan eskiydim kımsesizdim
İçimde dünyanın bütün akşamları
Tuttum ağzının sabahına sözler söyledim
Ey güzelliğin ölümden büyük yaşama gücü
Yalnız ölenler unutur birbirini
Seni sevmeye yeni başladım..

Şükrü Erbaş

Bilmem bu yalnızlığı nasıl atar üstünden
Bu kış bu bahçe.

İlhan Berk

Kopunca kendimizden. Ve her şeyden biraz kopunca
Bir güç olduğunu sanırız yalnızlığın
Hatta bir bakıma övünürüz de onunla.

Edip Cansever

Ama kalbim çatlayacak yalnızlıkta,
Hiç olmazsa bir ayna ver bana, tanrım!

Ahmet Muhip Dıranas

Ve benim Sevgili
kalbinden öptüğüm kadın;
Senin yalnızlığın güneşin ağrına gider
Benimse sensizliğim âyan beyan kıyamet.

Turgay Demir

Sevda ektim kalbime
Yalnızlık biçiyorum

Kahır Mektubu

Akar saçlarımdan yalnızlığın ırmağı
Kalbime dökülür..

Alaeddin Özdenören

Seçilmiş bir yalnızlığın içinden
Seslenirim mahcup ve özgür;
Sevdiği herkesi bir kedere
Dönüştüren kalbimle.

Şükrü Erbaş

Kendini yalnızlıkla açıklama yalnızlık bitti
yaşın kırkı devirmişse kalbin de bir kedidir unutma

Hüseyin Alemdar

Yalnızlık dediğin hayatta başlar;
Kabir boyunca devam etmek için.

Cahit Sıtkı Tarancı

Yaşadığını kimse bilmedi,öldüğünü de bilmeyecek
Yitip gitti Lucy’cik işte
Yalnız mı yalnız şimdi mezarında
Bir de yalnızlığı bir bana sorun!

William Wordsworth

Bir sonsuz yalnızlık içinde
Üşür ölülerimiz mezarlarında
Sevgiyle anılmamaktan.

Şükrü Erbaş

Yürürüm usuldan, girerim bir meyhaneye
İçerde üç beş kişi
Yalnızlık üç beş kişi
Bir kadeh rakı söylerim kendime
Bir kadeh rakı daha söylerim kendime
-Söyle be! ne zamandır burda bu gemi
-Denizin değil hüznün üstünde.

Edip Cansever

Sonra yalnızlığı denemek oluyor herşey..
Üç beş sandalye yetiyor hüznü ağırlamaya..

Gonca Özmen

“Yalnızlık yavrusunun gözlerindeki çaresizlik gibidir” dedi kadın.

Gassan Satar

İnsan en çok sabahları arar sevdiği kadını
diyor birisi, katılıyorum o sabahlara
öğleler kaba yaşanır, kalındır
akşamüstleri ince hüzünlü
çiçekler alınıp verilebilir
sabahtır yalnızlık
nasıl sabah nasıl yalnızlık

Turgut Uyar

İşte birlikteyiz seninle
Ama yalnızlığın güneşi bir ağaç gibi sarkıyor üstüme
Şimdi seninle sevişiyoruz sanma
Yalnızlığımla sevişiyorum.

Osman Serhat Erekli

Yeter büyüsüne aldandığımız
Güneşin…biraz da yalnızlığımız
Kendi aynasında gülsün, gerinsin
Güvercin topuklu sükût gezinsin.

Ahmet Hamdi Tanpınar

Ah, bilemezsin hâlâ, o hatıra güneşler,
Yalnızlığının karlı vadisinde dinlenen adam.

Arif Damar

Gittikçe yalnızlaşıyorsunuz insan kardeşlerim
Ne bir ortak sevinciniz kaldı sizi çoğaltacak
Ne bir içten dostunuz var acınızı alacak

Şükrü Erbaş

Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız;
Hatırası bile yabancı gelir.
Hayata beraber başladığımız
Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir;
Gittikçe artıyor yalnızlığımız.

Cahit Sıtkı Tarancı

Gönül yalnızlıktan pek mustariptir.
Ey Allahım! Ne olur, bir dost!

Hâfız-ı Şîrâzî

O yalnız bir adam. Yalnız bırakılmış veya…

Mustafa Kutlu

Hele bir gözatın yalnızlığınıza
Gece yağıyor güpegündüz.

Metin Eloğlu

Tekrar loş yalnızlıkların en dibindeyim
Sararmış yaprakların usulca savrulduğu
Köprüler yıkıldı artık kendimleyim
Parmak uçlarımda ölümün soğukluğu…

Attila İlhan

Seni yaprakların gölgeli yalnızlığına bırakıyorum.

Bejan Matur

konuşmanın ortasında düşmüşsün yalnızlığa
cümlen üşümüş soluk alışından belli
bir devrimin ortasında çıkmışsın ıssızlığa

Babür Pınar

Beklentisi yüksek olan kadınların yalnızlığı daha koyu oluyor.
Büyük lafların gölgesinde geçen hayatlar,
bir daha iflah olmuyor, geçip gittiğiyle kalıyor.
Zaman, aşk…… her şey!
Ayrılıkları ayrıntılar acıtır.

Murathan Mungan

Gözlerinde yansıtırdı bizi
Bitip tükenmeyen yalnızlığımız
O bakışlar değil ki şimdi gözlerindeki
Hiç kimse bilemez seni
Benim bildiğim kadar

Paul Eluard

Bilmeyecek ne var
Gün gibi yalnızlık
Hangi sokağa girsem
Sonunda, kendime çıkıyorum gene

Ali Asker Barut

yalnızlık bu kadar kötü dolanmamıştı dilime,
onu bile okşayıp sırtımda taşıyorum.

Mehmet Sadık Kırımlı

Sen de yalnızlık saçarsın.
İçmeye korkarsın, efkâr basar.
Ağlayamazsın elâlem var.
Şapkanı bile çıkaramazsın
Saçlarını uçurur rüzgâr…

Cahit Külebi

Aşka gitti.
Aşkın buruk yalnızlığına.
Sanıyordum ki ben
Aşık olursam. ruhum uçacak.
Sanmakla kalmadı
Uçtu ruhum
Ve bir kelebeğin mavi kanatlarına
Gizlendi.
Bir kelebeğin
Ömürsüz mavi kanatlarına.

Bejan Matur

bu yalnızlığı biz yaratmadık
bilakis tütünü bile dost eyledik kendimize

Özge Dirik

Sessizce oturdum bir masaya yüreğim bozarmış
bir bardak çay: demi sevda pınarından
bir resim: avucuna kuş konmuş acının resmi
bir yüz: geçen bıldırdan, yalnızlıktan incelmiş
bir sigara: akşam içilir kederle ancak
bir kitap: “Yokuşu Tırmanır Hayat”
Refik Durbaş
yalnızlık bir barda unutulan sigara paketi gibidir
fark edildiği yerde sahiplenilir
ve hiçbir yalnızlık unutulduğu yerde bulunamaz
 
insan,
unuttuklarını arar mı..?
 
Pelin Onay
içimde bir su yalnızlığı
bir su yalnızlığı
Attila İlhan

– Oraya yalnızları mı alıyorlar Önderim?
– Hiç bilmiyorum kardeş.

Le Rouge et le Noir: Aradaki romans
farkı bu. Üşenmesek yakmaya sobayı,
bir çay demleyebilsek uzun kıvrak
geceye, huysuz uykusuz sevinebilsek
ikimizde azalan kırbaçsı yalnızlığa…
Şimdi kar yağsa, üşüyorum desem,
eldivenim atkım olur musun?
Enis Batur
Böyledir akşamları İstanbul’un
Bir efkâr basar içini çoğu zaman
Çaresizliğin, yalnızlığın aklına gelir
Hatıralar kayar gider avuçlarından
 
Ümit Yaşar Oğuzcan
Nedir mi yalnızlık -kendine sor önce-
Bir sabah, erkenden, bir kır çiçeğinin üzerinde
Görünce parladığını bir çiğ tanesinin.
Edip Cansever
İçimizdeki çocuk çok düş kurmuş çok bunalmıştır
Yalnızlığımız kadar büyütürüz küçücük bir ışığı
İçtenlikten başka metaımız yoktur dünyaya karşı
Bir ses, bir dokunuş…Öder dururuz ömrümüzle
Pahasını ancak bizim bildiğimiz bir mutluluktur bu
 
Şükrü Erbaş
Ben ne güzel çocuktum yalnızlıkların ardından!
Turgut Uyar
yalnızlık bir samanyoludur genişler düşüncede 
 
Attila İlhan 
Yalnızlık,
çocuk kılığında bir babadır
torunların büyüttüğü.
Hasan Ali Toptaş
Çağrışımlar
Yalnızlığı anımsatır
Aşklar
Büyük yalnızlıkla başlar
Gece derin karanlıktır
Hava aydınlandığında
Yalnızlıklar gider
Aşklar
Başka bir mucizeye
Kalır
 
Atilla Birkiye
boş bir sayfaydım kitaplarda unutulan
sustuğum yalnızlığımdı
Abdullah Eraslan
ölümün yalnızlığı yoktur ama;
ölüm, bir başına yalnızlıktır
 
Hasan Ali Toptaş
Kalkıp haykırdım: “Getirsin ayrılışı bu sözlerin!
Rüzgârlara dön yeniden, ölüm kıyısına uzan!
Hatıra bırakma sakın, bir tüyün bile kalmasın!
Dağıtma yalnızlığımı! Bırak beni, git kapımdan!
Yüreğimden çek gaganı, çıkar artık, git kapımdan!”
Dedi Kuzgun: “Hiçbir zaman.”
Edgar Allan Poe
Ölümden sonra da önce de
Yalnızlığımız mutlak.
 
Hüsrev Hatemi
Çieko: “Mutluluk kısa sürer, yalnızlık ise çok uzundur. Böyle değil mi?” dedi. “Yatalım da öyle konuşalım bundan ötesini …”
Yasunari Kawabata
Yalnızlık her koşulda bir sığınak bulur, diyorum
Uzanıp dudağımdaki titremeyi öpüyorsun.
 
Şükrü Erbaş
bir resim çizmiştim bir zamanlar
avutmak için yalnızlığı
tozdan bulutlar arasına
camlara, bir ürpertiye…
beni sevdin
ben teşekkür ederim sana
Tuğrul Tanyol
Akşam, açılır ansızın bir
rüzgârla tutkunun arka kapısı
Yalnızlık aç bir kedi, girer içeri
 
Mahmut Temizyürek
yağmur değil
yalnızlıktır yağan
Sunay Akın
son çare Tanrıyla konuş,
Tanrının rüzgârlara, yağmurlara
ve yalnızlara öğrettiği kelimelerle.
 
Cahit Koytak
Karanlık bir odada küçük bir çocuk gibi
Yağmurdan ve yalnızlıktan ürkek
Ataol Behramoğlu
İşte böyledir benim bu
Tekinsiz yalnızlığım;
Kendine derinlikler edinir
 
Metin Altıok
Açlığa ve yalnızlığa rağmen dayanır aşk yine de.
Yüreğimin çevresine tutunur her gece
Hart Crane
2018’deki toplam hanehalkı sayısının 3 milyon 730 bin 505’ini tek kişilik haneler oluşturdu.Yüzde olarak incelendiğinde tek kişilik hanehalklarının toplama oranı 2006’da yüzde 6,1 iken, bu oran 2018’de yüzde 16,1 oldu. 
 

(TÜİK Verisi-Basından / Kaynak: Türkiye’de tek başına yaşayanların sayısı arttı. )

Söz bitti. Annem öldü. Saklanacak karanlığım kalmadı.
Alın yalnızlığımı örtün üstüne,
artık üşümem akşamları.

Oya Uysal

Sendin kaderimdeki yalnızlık

Erdem Beyazit

biraya isteksizce katılan votka
edip le mefharet sonra geldiler
neler söyler insana bütün bunlar bilmiyorum
yalnızlığı arttırmaktan başka
üstelik bir yaz günü
durup dururken sana seni sevdiğimi söyledim
sonradan uzun uzun düşüneceğim bunun gülünçlüğünü
ama ayrıldıktan birkaç saat sonra
unuttum yüzünü
“olağan” deme sakın ha
seni yeniden sevmeye hazırım demektir bu
bu dünyada
tek başıma

denizin eski olduğu yerlerde
böyle oluyor işte…

Turgut Uyar

kendinden kaçanlara
saklanacak yer kalmaz dünyada
gün gelir kendileriyle tanışırlar
asıl yalnızlık o zaman başlar
hayata geç kalmıştır kendinde geç kalan
şairin dediği gibi
bir daha yaşamak zorunda kalır
geçmişini anlayamayan

Murathan Mungan

Yalnızlık Kayzer’den daha güçlüdür
Ve Roma’dan daha uğultulu

Cahit Koytak

Yanlızlık mıydı, hiç değildi
Çünkü yanlızlık bile çoğulluk ister..
Bekar gece
Bu şiir senin ilk ve son konuğundu
Evet, yalnızlık bir seyirlik oyundu.

Seyircisi yoktu…

Ahmet Erhan

ah, o vaveyla olan yalnızlık;
kimin hüznüyle kışladık,
neyin hüznüyle doğduk…
elf leyle ve leyle,

Hilmi Yavuz

Öylesine yalnızım ki,
gölgemi hareket ettiririm;
sadece görmek için

Hôsai Ozaki

Bana sen ne diye duyurdun yalnızlığımı
Ne diye gurbet gibi mısralarıma sindin

Hasan Hüseyin Korkmazgil

Bir gül uzatırdı çocuklardan biri
Ellerimden güle yalnızlık batardı
İçi bulanırdı yalnızlığımın
Kusardı serseriliğini en görkemli meydana.

Didem Madak

isyanın umrumda değil, yalnızlıktan bakınca
kalbin neye mi benziyor, kalbin belli değil hiç

Tozan Alkan

hangi yalnızlık kapatır beni
var mıdır iyi bir gül, ki kovsun
o yazın içindeki kötüyü?

Hilmi Yavuz

Bitti yalnızlıklar, bir büyük yalnızlık var artık
İki kaktüs gibiyiz Cemalle ben
Kendi çöllerimizden koparılmış.

Edip Cansever

Yalnızlık paylaşılmaz,
paylaşılsa yalnızlık olmaz.

Özdemir Asaf

Gözlerin ipekyoludur ömrümün
Yalnızlıktan gelir yalnızlıklara gider
Düşülür her şeyin altına bir tarih
Soluksuzum günlerdir geceler uzar
Yaşamak dünyayı ödüllendirmektir artık

Ahmet Erhan

Bilirim yalnızlık üşütür insanı
Kalp daima sevecek birini arar

Necati Cumalı

Derken bir düdük öttü ansızın
Bembeyaz gemi gitgide ufaldı
Korkunç yalnızlığıyla baş başa
Rıhtımda bir adam kaldı…

Ümit Yaşar Oğuzcan

Ama, yalnızlığın kelimeleri yoktur.
O, bütün kelimelerden oluşmuş bir kelimedir.

Hasan Ali Toptaş

Sen tutar kendini incecik sevdirirdin
Bir umuttun bir misillemeydin yalnızlığa

Cemal Süreya

kamera stop! yalnızlığıma kapalı gişeyim.

Küçük İskender

Dargın sevgililer yalnızlıklarına uzaklaşıyor4

Attila İlhan

ben seni uyuttum, seni karıştırdım,seni şaşırdım
birşeyler akıp akıp giderdi, dünyada
başvurduğum bir şeydin, yalnızlığım gibi

Turgut Uyar

Yalnızlık ve melankoli…

heryerdeydiler…
dönecek yerleri yok şimdi…

Lale Müldür

tunçtan bir yalnızlık kalesi babam
gözleri çakır.

Tuğrul Asi Balkar

zor yollardayım
önüm ardım cinnet mahyaları
cam kırıkları dökülüyor ıslıklardan
gül değil yalnızlık bu elden ele
kıyamet habercisi çarşılarda

Arif Ay

ah! şu benim şair yalnızlığım
bir yangın merdiveni gibidir

Sunay Akın

Tanımlara sığmayan
acı koyu bir renk güzeli,
de ki, adı yalnızlık:
Şu kara dağların üzerine,
gündüz, çöker alacakaralık.

Cakuren

sen olmadığın vakit büyük yalnızlığım var
dalgaların kendilerini taştan taşa vurmaları
sonbahar yıldızlarının sessiz sedasız çırpınmaları
ve büyük yalnızlığım var
biliyorsun hani o
rüzgârın gözüne karanlık bir yelken gibi açtığım
içimsıra vahşi bir kadın gibi taşıdığım yalnızlığım

Attila İlhan

Bitiş
O en öksüz köşesine sığındığımız yalnızlığın
Yalnızlığın teselli çiçekleri üstümüze
Göçen son kuşların sedef gagalarından dökülür
Şehir bir mahşer gibi içimizde ölür.

Erdem Bayazıt

Her çiçek bir çoğulluktur gününe göre
Yalnızlık çoğulluktur
Sanırım bir giz de yok bu beraberlikte.

Edip Cansever

Şiir: suskun kız,
Ne kadar da çok benziyorsun yalnızlığıma.

Ahmet Bozkurt


Size şiirler getirirdim, nisan aylarını
Yalnızlığımı getirirdim ısınmanız için

Kemal Burkay

-ana ben çok yalnızım. benim başka sevgim yok
içimde utanç çiçeği gibi büyüyor hü

Arkadaş Z. Özger

söylesene, söyle kaç yıl… ve niye
kaçıp da saklandın yalnızlığından?

Hilmi Yavuz

Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız;
Hatırası bile yabancı gelir.
Hayata beraber başladığımız
Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir;
Gittikçe artıyor yalnızlığımız.

Cahit Sıtkı Tarancı

Sonra büyür daha da
Korkunç yalnızlığımız

Behçet Necatigil

Bir anlayan olsa anlatırdık gözyaşını da
Hem o zaman gözyaşı bile kınanırdı
Hüzün de kınanırdı, yalnızlık da
Ama çoğumuz bunları yazdı
Şiirde, romanda, öyküde yazdı

gerçekten yalnız olduğunu sanarak
çıldıran
korkunç kalabalık bir adamdı dünya

İlhami Çiçek

Yalnızın odasında
İkinci bir yalnızlıktır
Ayna.

Özdemir Asaf

Kırk sevginin baygınıyım, belki de yüzkırk
yine de yalnızlık yalazlanır kırık kalbimde

Nihat Behram

Aşk yanlış anlamasıdır iki insanın birbirini
yanlışlık birinde kalır aşk ona kalır
yalnızlık birine kalır aşk ona kalır
aşk yalnızlığa davetidir bir insanın kendini

Haydar Ergülen

Değer mi bunca yalnızlık, gittikçe daha yalnız olmak için?

Cesare Pavese

Yalnızdım
Yanında yalnızlığım duruyordu
Ahir ruhun yalnızlığında

Mahmud Derviş

Yalnızlık: tek ağaçlı bahçe

Adonis

Ölümünün sırrı
Aşk kederi ve
Yalnızlık gamıydı

Ahmed Samlu

Yalnızlık! geçmişe özlem çiçeği canlı duvarların.
Yalnızlık, yeryüzünde adanmış faniliğim

Che Guevara

Ve bir yalnızlık düşkünü yine
doğdu dulkalmış ay gecede

Vladimir Mayakovski

Yalnızlığın hüküm sürdüğü bu bahçede…
Kalbimi mutlu eden o çiçeğin doğuşunu gördüm…
Bugün yeniden aşık oldum…
Yeniden tutkuyla doldum

En El Jardin

Bırakıp gidiyorsun nice yıkımdan sonra
beni yalnızlığımla

Vergilius

Bir gün yalnızlıktır bekleyen sizi

François Villon

Ve ruhumuz öpülür kirli dudaklarıyla yalnızlığın

Şeyh Galip

Biz hepimiz tarifsiz yalnızlıklar içindeyiz

Dagmar Nick

Kalan yalnızlık vardır artık akşamlardan
televizyon yalnızlığı renk yalnızlığı insan
şiir çekilmektedir köhnemiş rüyalarımızdan

İsmail Kılıçarslan

Bir deli kuzgun gibiyim, yaşlı teleğimle
Göğü siliyorum duraksamadan,
Yorgunluktan değil, öyle sanıyorum
Yalnızlıktandır,
Hızla dökülüyor tüyüm teleğim.

Gülten Akın

Onun güzelliğini herkes görüyorsa o bence az güzeldir
Herkes biliyorsa o bence hiç güzel değildir
Onun güzelliğini yalnız ben görüyorsam bu sevgidir
Yalnız ben biliyorsam bu aşktır
Hiç kimse görmüyorsa bu yalnızlıktır

Özdemir Asaf

Hıncım bana kalsın gayrı
sen yalnızlığımı götür.

Ahmet Oktay

Sen ile ben olric…öğrenmeliydik yalnızlığın kaç bucak olduğunu.

Oğuz Atay

Beni bir gün unutacaksan bir gün bırakıp gideceksen boşuna yorma derdi, boş yere mağaramdan çıkarma. Beni alışkanlıklarımı, özellikle yalnızlığa alışkanlığımı kaybettirme boşuna.

Oğuz Atay, Tutunamayanlar

Büyük kalabalıklardaki yalnızlık intihardır
Görkemli caddelerin açılması uçuruma
Yapma çiçekler götürmek sevdiğimize
Yazmamak intihardır duyumsayıp da

Abdülkadir Budak

yalnızlığım benim çoğul türkülerim
ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi

Can Yücel

ben başkasının yalnızlığı olsaydım
bir anı olurdum kendinden başka kimseyi terk edemeyen

Haydar Ergülen

Benim doğduğum köyleri
Akşamları eşkıyalar basardı.
Ben bu yüzden yalnızlığı hiç sevmem
Konuş biraz!

Cahit Külebi

Sevgilim döndü yalnızlığıma
Öptü alnımdan ve güzelleştim.

Bejan Matur

Yine akşam oldu,
Yalnızlık omuzlarıma çivisini çaktı yine,

Sezai Karakoç

Aynaya baktığımda gördüğüm
Gören gözlerim sendin
Umudamda sendin, umutsuzluğumda
Yalnızlığımda sendin, yalınsızlığımda sen

Erdem Beyazit

ister içinden bakılsın ister dışından,
bütün pencereler
birer yalnızlıktır ev denen yalnızlığın yüzünde.
çatılara üşüşen antenlere bakmayın, yalnızlıktır;

Hasan Ali Toptaş

ah bu yalnızlık yok mu
taze gelin koynundan
kına toplayan yetim kadar
içimde koyun koyuna
kandilsiz iki mezar
birine beni gömdüm
biri yalnızlığım kadar

Ahmet Uysal

sanmıştık ki ikimiz
yeryüzünde ancak
birbirimiz için varız
ikimiz sanmıştık ki
tek kişilik bir yalnızlığa bile
rahatça sığarız

Attila İlhan

Girdim manastıra münzevileri konuşturmak için,
Bir de ne göreyim, bir topluluk, en az ben kadar şaşkın,
Ümitsizlik alaşağı etmiş onları, teslim olmuşlar zayıflıklarından,
Bir de baktım kapıya, yazılmış üstüne:
BİLMİYORUM!

İliyyâ Ebû Mâdî

Bir sonbahar akşamı… Sahillerdeyim
Gamlı bir heykel gibi kayalarda ben
Dağınık saçlarımdan pervasız esen
Rüzgârların elinde bir kırık neyim.

Dumanlarla örtülen bir deniz gibi
Canlanıyor en hazin dalgalar bende
Bekliyoruz yuvanı şimdi bahçende
Ben kimsesiz, ağaçlar kimsesiz gibi.

Faruk Nafiz Çamlıbel

Ama beni yalnız bırakıp giderken,
Bakışlarınla yıkılmış,
Gidişinle kimsesizim…
Son sahnemiz bu olacaktı demek bizim,
Arada yüksekte bir Kan Kalesi
Ve giderken arkaya bakış atan
İki suskun.

Hüsrev Hatemi

Şunu da yaz bedeli olsun
Sabırla titreyerek öyle yalın
Ve kimsesiz olmadan oturacağız
Kıyısında ayrılığın

Cahit Zarifoğlu

Olmadı bir melikeye bende
Mülk-i nisvânda rûh-ı der-be-derim;
Şimdi ben kayserin serîrinde
Kimsesizlikten ağlayan neferim!

Cenap Şahabettin

yitirdikçe öğrendim acının ve aşkın iklimini
soğudum yoruldum şenlik bitti artık
kimsesiz bir ölümle değişirim kendimi

Haydar Ergülen

Eski, yorgun, kırık olsa da kalbiniz,
o şimdi içinizdeki kimsesiz
kalbinizi yanınıza alın şeyhim
gece yalnız geçilmez!”

Haydar Ergülen

“Anı hoş tut garibindir Efendim, işte biz gittik
Gönül derler ser-i kûyunda bir dîvânemiz kaldı.”
(İşte biz gidiyoruz adına gönül denen delimiz, senin semtinden ayrılmadı
Onu hoş tut, senin ilgine muhtaç bir kimsesizdir.)

HayâlîHasan-Aycın’ın-Kudüs-Çizgileri-Kudüs’te-5

 
Bir gün yalnızlıktır bekleyen sizi için yorumlar kapalı

Yazan: 29 Aralık 2019 in Berceste, Bercestem, Şiir

 

Etiketler:

Güvercin Gerdanlığı / Şiir Antolojim İndeksi

1.Oca
1918
35
436
712
744
1764
1949
25.Haz.81
 Allah’ın emri, mutlaka yerini bulan bir kader…
1) Number One
1.mektup; sen büyüye dokunmak gibisin
128 Dikişli Şiir
15 MART 1985 İÇİN
17 yaşım çıldırmışdı
17/Adım”
18. SONE Seni bir yaz gününe benzetmek
1994 Eliyle, Samanyolu’na
1den bire
2012 Şiir Yıllığı
2013 Şiir Yıllığı
2014 Şiir Yıllığı
2015 Şiir Yıllığı
2016 Şiir Yıllığı
2017 Şiir Yıllığı
3. Cemre
30 Şubat
4000 Şiirin yer aldığı 7500 sayfalık PDF formatınd…
41. Mektup
5. Şarkı
50 Yaş
5555. Paylaşım
6000. Paylaşım
6666. Paylaşım
7 Tane Erik Ağacı
7000. Paylaşım
80’lerde İstanbul’da
94. Sone
99. Sone
Abartılar
Abdülbâki Gölpınarlı
Abdülbaki Gölpınarlı’nın Tarihi İstanbul Konuşması…
-Abdülhamid düşerken-
Abelard ve Heloise Mektuplar
Âb-ı hayât-ı lâ’lüne ser-çeşme-i cân teşnedür
ablanın yokluğunu en çok sen hissedeceksin
Acaba
Acele Giden Ecele Gider”
Acı
Acı
Acı
Acı
Acı Bahriyeli
acı bir şarkı
Acı Çekmedim
Acı desem
Acılar Denizi
Acılara Tutunmak
Acılarıma da Kardeş Olur musun
Acılarınıza Dönün Şiir Oradadır
Acılı Bahar
Acılı bir yürek
Acılı Gecenin Bitiminde
Acımadı ki!
Acındırma Şiiri
Acının Başkenti
Acının Coğrafyası
Acının Hafızası Yoktur
Acınmıyorum, Seslenmiyorum, Ağlamıyorum,
Acıya Kurşun İşlemez
Acıyor
Acile Tek Giden
Aç Kollarını
Açelya Çiçegi
Açığa Demirli Bir Gemiden
Açık
açık açık çağırır aşkını
Açık Atlas
Açık Deniz
Açık Kalp Ameliyatı
Açıkla beni kardeşim
Açıklama
Açıklamalar
Açılup bir dem bu bâğ-ı dil bahâr olmaz mı hìç
Açlık Çoğunluktadır
Açlık Türküsü
Ada
Ada
Adada Gece
Adalar orada öyle duruyor
Adaletsiz Eros’a
Adam
Adam
Adam
Adam Olmak
Adam ve
Adamın Biri
Adamotu
A’dan Z’ye Şiir
Adejda Mandelstam’ın Ossip Mandelstam’a Son Mektub…
Adı Dua Olan Sevgilim
adı yalnızlık
Adım Adım İlerliyorum
adım atıyorum
Adım Geçiyor mu Yüreğinden
Adım Sonbahar
Adımı Unuttum
adımla nasıl berabersem
Adına Hazırım
Adına Kızan
Adını andım, rahatladım Allah’ım!
Adını Funda Oteli Koy
Adonis Gibi Angela
Adres
Adres
Adresi Kayıp Üryan Bir Ağıt
Adsız Bir Çiçek
Adsız Gazel
Aerodinamik yasalarına göre
Afife
Afiş Yapıştırıcısının Şarkısı
Âgape
Agora Meyhanesi
Ağaca, Rüzgâra, Yağmura Poetikaları Sorulsa
Ağacım
Ağacın İkindi Türküsü
Ağaç
Ağaç
Ağaç Dili
Ağaçlar Ayakta Ölür
Ağaran Bir Suyum
Ağartı
Ağır
Ağır bir geceye doğru ilerleyen ağır bir gün
ağır çiçekli ıhlamur ağacı
Ağır Hasta
Ağır Kan Kaybı
ağır kesik
Ağırlık
Ağıt
Ağıt
Ağıt
Ağıt
Ağıt
Ağıt
Ağıtı yaralı kuşlar konar alnıma
Ağla Sevgili Yıldızım
Ağla, ağla, ağla
Ağlama Defteri
Ağlama Meleği
Ağlamak
Ağlamak
Ağlamak Anlamaktır..
Ağlamak bir şey değil
Ağlamaklı Olacak Herşey
Ağlamaklı Şiir
Ağlamalar
Ağlamayan gözden Sana sığınırım
ağlara takılı bir yüreğin “pes!” hâline dair hikây…
Ağlara Takılmış Bir Yürek
Ağlarım ağlatamam
Ağlasa derd-i derûnum çeşm-i giryânım sana
Ağlasak
Ağlasın Fuzûli
Ağlattı beni nehrin sahilinde feryat eden güvercin…
ağlayan harfler masalı
Ağlayış
Ağlıyor karşımda solgun sonbahar
Ağrı
Ağrı
Ağrı
Ağrı
Ağrıyınca Kar Yağıyor
Ağulu Mantar
Ağustos
Ağustos Böceği Bir Meşaledir
Ağustos Konuğu
Ağustos Melali
Ağustos Şiiri
Ağzında
Ah
Ah ah, şimdi seksen olmak vardı!
Ah Fulya
Ah Geçkin Senin Düşün Bile
Ah Güzel Çocuk
Ah Kuşu
Âh mine’l aşkı ve hâlâtihî Ahraka kalbî bi-harârât…
Ah Nideyim Ömrüm Seni
Ah o gemide bende olsaydım
Ah Şu Erkekler!
Ah Tamara
Ah Ulan Rıza
ah!
Ah!
AH!
Âh!
Ah! Günebakan
Ah! İstanbul
Ah, bir zaman Donnycarney’de
Ah, kiraz çiçekleri Keşke sizin gibi Düşebilseyd…
Ah. öpebilseydim o ateşten gözleri
Ah/Sen
Ah’ına ‘Yas’lanıp Dinlediğimdir
Ahanda’dan Karacaahmet’e 80 Yıllık Bir Şiirin Öykü…
Ahdolsun!..
Ah’lar Ağacı
AHMED PAŞA DÎVÂN’INDA SEVGİLİNİN MEKÂNIYLA İLGİLİ …
Ahmet Ada
ahmet ağbi
Ahmet Haşim’in Portresi
Ahmet Kaya – Yüregim Kanıyor
Ahmet Kaya Belgeseli: Uçurtmam Tellere Takıldı
ahmet koyutürk
Ahmet Koyutürk
Ahmet Koyutürk
Ahmet Uluçay: Yıllarca kamyonculuk yaptım, kamyon …
Ahret
Ahtamar
Aile
Aile
Aile Boyu
Ajans Dinlerken
Ajitasyon
Akan Suyu Yakalayıp Durdurmaktır Meâl
Akarsuya Bırakılan Mektup
Akbaba
Akçaburgazlı Yekta’nın Mahkeme Kararını Aldığında …
Akdeniz Salgını
Akdeniz Şiirleri
Akdeniz Yaraşıyor Sana
Akdenizin Ufka Doğru Mora Çalan Mavisi
Akdua
Akgün Akova
Akıl Başka Yürek Başka
Akılla Konuşma
Akıllı telefonunuz varsa… Aklınıza şaşayım… Kendim..
Akla Karşı Tezler
Aklı Boşver, Hoşça Kal Yurdum
Aklım Takıldı
Aklıma Düştüğünde
Aklımdaki Che
aklımın buzulları
Aklımla kalbim arasına sıkışmış bir şeyler var
Aklın serin gözlemleri. Kalbin acı deyişleri.
Aklın yenilgisine Rubai
Aklından Sonsuz Yazgı Çıkmayan Adam
Akşam
Akşam çöküyor
Akşam Güneşi
Akşam güneşi
Akşam karanlığı inince
Akşam Kuşatması
Akşam Mûsıkîsi
Akşam Olur
Akşam Şarkıları
Akşam Şarkısı
Akşam Şarkısı (Ay Doğdu)
Akşam Şiiri
Akşam üstü rüyası
Akşam Vakti
Akşam ve Kandil
Akşam Ve Sen Ve Ben
akşam ve verâ
Akşama Doğru
Akşamda Çocuk Ezgileri
Akşamın Ahengi
Akşamın tek gürültüsü
Akşamın Yarısında
Akşamlar ve Zaman
Al bastı gül yüzüne
Ala Gözlüm Ben Bu İlden Gidersem
Alacakaranlığın Sesleri
Alacakaranlıkta
Alacakaranlıkta
Alacakaranlıktaki Ülke
Alacânım
Alaşım
Âlâyiş-i dünyâdan el çekmege niyyet var
Alba
Albatros
Alçıda
Aldanışın Şiiri
Aldanma
Aldı Beliğ
Aldı Fehim
Aldı Subhizade Fevzi
Aldırmam
Aldırmamalıyım
Alem, gam hikayeni anlatmasıyla bir efsane
Alengirli Şiir
Alengirsiz Şiir
Alerji
Alın Yazım
Alınyazısı Saati – Kudüs (Gökte yapılıp yere indir…
Alınyazısı Saati (İstanbul)
Alınyazısı Saati 4
Alınyazısı Saati 6
Alınyazısız Meleğin Şarkısı
Alıp Götüren Koku
Alışılmadı!
Alışkanlık
Alışkanlıklar
Alışma bana, ne yapacağım belli olmaz
Alıştığım Düş
Ali
Ali Emiri Efendi: Divan-ı Lügat-ı Türk’ü keşfeden …
Ali’ye
alkolü bırak beni bırakma
Alla’sen Söyle Nedir Aşkın Aslı Astarı!
Allah Aşkına
Allah Aşkına Kalbim
Allah Bes, Bâkî Beves
Allah gözlerin ihanetini de bilir, gönüllerin sak…
Allah seni bana vermekle bana vermediklerini telaf…
Allah’a sarılıp ağlamak istiyorum bazen
Allah’a Sorular
Allaha Sözü Var Bu Çocukların
Allahaısmarladık
Allah’ım Bu Vuslatı Hicran Etme
Allah’ım seninle aramızda
Allah’ın Çocukluğu
Allahın Duvarında Bir Harftir Kadın
Alla’Sen Söyle Nedir Aşkın Aslı Astarı!
Alpha
alp’in defteri
Alternatif Kitap Kategorizasyonum
Altı Çizili Satırlar
Altımda Bir Dünya
Altıncı Ağıt
Ama gene de üzülüyorum
Ama Hiç Ağlamadım
Amasya Mektupları
Amber
Amentu
Amerikan Bilardosuyla Penguen
Âmin
Amnesia
Amorti
An Gelir
An ve Anlam!
Ana Gibi
Ana Oğul
ana, baştan başlayayım, beni yine kundakla
ana, baştan başlayayım, beni yine kundakla
Ana’tomi
Anadolu
Anaflaksi: Allerjik Şok
Anahtarı Yanlış Yerde Aramak
Anahtarlar ve Kilitler
Analar
Anam-Babam
Anarlar haşredek elbet şiirden zevk alan ahbâb
Anason Kokulu Şiirler
Anaya Kalkan El Gibi
ancak saçlarıma aklar düştüğü zaman anladım
Ancak şimdilik, ey kibar okuyucu!
Andelîb-i Gûyânın Yolculuğu Olarak Aşk
Andıkça O Günleri Arınıyorum Senden
Andım Ağladım
Andım yine Sen’i her şey yâdımdan silindi
Andolsun, Rabbinden sana indirilen, onlardan çoğu…
Andre Breton’a Mezar Taşı
Anestezi
Angela
Angina Pektoris
Anı
Anı
Anı
Anı hoş tut garîbindir efendim işte biz gittik
Anı Yaşa
Anıda Kalan
Anılar
Anılar
Anılar Defterinde Gül Yaprağı
Anılar Öptü Dudaklarımı
Anılar Öptü Dudaklarımı
Anılar Tarafsız Değildir
Anılar Tipisi
Anılarla Yüklü
Anımsama
Anımsama
anımsamalar
Anısı Biz Olalım Bu Sokakların
Anış
Anış
Aniden Başımı Çevirip
Anka
Ankara Garına Usulca İkindi Yağıyor
ankara iç savaşında üç hainin portresi”
Anladık…
Anladım
Anladım ki – Leman Sam
Anladın mı?
Anlam
anlam ormanlarında gezi için rehber
Anlamadın di mi?
Anlamak
Anlamak…ve..susmak
Anlamı Yok
Anlamlar I
Anlarsın
Anlat Bana
Anlatamam
Anlatamıyorum
Anlatamıyorum
Anlatılmayan
Anlatıyor Her Şey
Anlatmaktan Vazgeçenler Susarlar
Anlayasın Diye Beni
Anlık Değişmeler
anlıklar
Anna
Annabel Lee
Anne
Anne Ben Artık İyiyim
anne beni merak et
Anne Çocuk ve Yalnızlık
Anne Vakti
Anne, Neden Beni Bıraktın?
Anneannemin Aşk Mektupları
Anneannemin Son Ölümü
Anneannemin Tül Kalbi
Anneciğim
Anneler Oğullarını Affetmez
Anneler ve Çocuklar
Annem
Annem B. Heine’ye
Annem İçin
Annem Öldü Mü?
Annem Yok Artık
Anneme Mektup
Anneme Okunmasın Lütfen
Annemin Başucunda
Annemin mezarından
Annemin Yüzünü Hatırlıyorum Bunaldıkça
Annemle Hasbihâl
Annesi Çalışan Çocuğun Ağıdı
Annesi Yok Akşamın
Annesine Dargın
Ansızın bir vedalaşma öldürür seni
Antalyalı Genç Kıza Mektup
Antik Acılar
Antik Kent
Anyksciai Ormanı
Apartmanlarda Yaşayan Çocukların Gözlemleri
Aphrodite’ye Yakarış
Apollon ve Marsyas
Aptal Bir Kadının Mektubu
Ara
Ara Sıra
Aracı
Aradaki sızı
Aradan Çıksın Diye
Aradığım Kadın
Araf
Aralıksız Bir Acı
Aramızdaki
Arasam
Araya Giren ‘Çöl’
Arcadia
Ardıç Kuşu ve Sevda
Ardım Sıra Gel
Arı Randevusu
Arınış
Arınma
Ârif ol ehl-i dil ol rind-i kalender-meşreb ol
Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi
Arizona Rüyası
Arka Bahçe
Arkabahçe Rüyası..
Arkadaş
arkadaş bir insan bu kadar mı kimsesiz olur
Arkadaş Dökümü
Arkadaş Kalalım
Arkadaşım Badem Ağacı
Armi, mon ami!
Armut Ağacında Öten Kumrunun Anlattıkları
Ars Poetika
Arthur Koestler
Artık ayrılığına kendimi alıştırarak avunmağa çalı…
Artık ayrıyız dostlar
Artık Bana Kızma
Artık ben düşünmüyorum dönmeyi hâne-i iyâlime
Artık bize sadece ağlamak düşüyor yaşadığımız süre…
Artık bizim soframıza melekler inmiyor!
Artık Bu Oyunun Tadı Kaçtı
artık denizde benim öptüğüm bir balık dolaşıyor
Artık dua etmemesi insanın / Allah’ı öldürmesi değ…
Artık Gezmeyeceğiz Başıboş
Artık Gidiyorum
Artık Git
Artık Günü Kapamak İstiyordum
Artık İlgilenmiyorum Seninle
artık kalbim yok
Artık Kimse Yok
Artık Kullanamam Seni
Artık sevişmek istemediğiniz bir kadınla aynı yata…
Arz-ı Hal
Arzu Birahanesi
Arzuuu* Okay
asıl aşk şimdi başladı
Asırların Efsanesi: Bu Kitap Şu Tecellîden Doğdu
Asiye severim seni öldüresiye
Askerin Karısı
Askıda Olma Hali
Asla Uğraşma Aşkını Anlatmaya
Aslan Heykelleri
Aslı Gibidir
Aslı’nı inkar etmek istiyorum Kerem!
Aslında seni çok özledim
Aspasia
Astar
Asya İçin Henüz Vakit Var
Aşığa Bağdat Sorulur
Aşığın İnleyişi
Aşık Değilsen Eğer, Bırak Kapını Çalsın Aşk
Aşık Garip Coğrafyası
Âşık Kadınlar
Aşık mısın kızım?
Aşık Olan
aşık olunabilecek bir erkeğin özellikleri
Aşık Vüs’ati
Aşıkane
Aşıklar Sözlüğü
Âşıkların ateşini söndüren bir sabâ esintisi
Âşıkların Hâlleri (Sevânih’ul Uşşâk)
ÂŞIKLARIN ÖLÜMÜ
Aşıkların Suâli
Aşınmış Eşya Deposu
Aşırı Belki
Aşırı Hız ve Dikkatsizlik..
Aşk
Aşk
Aşk
Aşk
Aşk
Aşk
Aşk
Aşk
Aşk
Aşk
Aşk
Aşk
Aşk
Aşk
Aşk
Aşk
Aşk
Aşk Adamı
Aşk Adresini Yitirmiş de
aşk allah’ın ipidir kalbe iner… ona sımsıkı sarılı…
Aşk ateşi
AŞK ATINA BİNEN SÖZÜN ZAMANDA YOLCULUĞU
Aşk Ayrılıktır Biraz Da
Aşk Başlamadan Güzel
Aşk Batımı
Aşk bazen
Aşk Bazen de Bir Kıyamama Hâlidir
Aşk beklemektir
Aşk belki de sadece bu işte
Aşk Beni Geçer
Aşk bir mücadele değil âhenktir
Aşk Bitti
Aşk Bitti-Ezginin Günlüğü
Aşk Bize Küstü
Aşk böyle bir şeydir.”
aşk da çevreye uyar
Aşk Daha Yoğundur Unutuştan
Aşk Dilinin Grameri
Aşk Fesleğen Kokar
Aşk Gelmiş Cihana
Aşk gibidir şiir
Aşk Herşeyi Dengeler
Aşk İçin Büyü
Aşk İçin Gece
Aşk İçin Prelüd
Aşk İki Kişiliktir
Aşk İki Kişiliktir
Aşk İklimi
Aşk ile viran iden gönlini ma’mûr istemez
Aşk İmiş Her Ne Vâr Âlemde
Aşk insanın yakasını bırakmaz
aşk kadar
Aşk kapıyı çaldığında
Aşk ki
Aşk ki Sevgili Kızım
Aşk kitabı
Aşk Kocaman Bir Kent
Aşk Konuşur Bütün Dilleri
Aşk Masalı
Aşk Mektubu
Aşk Mektubu
Aşk mı? Sık sık yaparım ama hiç sözünü etmem.”
aşk n’oldu
Aşk Onarır
Aşk Rahmettendir ..!
Aşk Resmi Geçidi
Aşk Risalesi
Aşk Romanları Okuyan İhtiyar
Aşk Sarkacı
Aşk Savaşı
Aşk Suresi 1
Aşk Şarkısı
Aşk Şarkısı
Aşk Şiir
Aşk Şiiri
Aşk Şiiri
Aşk Şiirleri
Aşk Şiirleri
Aşk Şiirleri
Aşk Türküsü
Aşk unutulduğunda, o nereye gider
Aşk Üstüne Aşk
Aşk Üzerine
Aşk ve Akşam
Aşk ve Aşık
Aşk ve Benlik
Aşk ve Hürriyet Şiirleri
Aşk ve Katil
Aşk Ve Kuyrukluyıldız
aşk ve ülke: kalınmaz
AŞK YAMA TUTMAZ
aşk yaraları da arada bir sızlar
Aşk Yorgunu
Aşk Zamanları
Aşk, Aralık’ta Bile Gül Açmaktır!
Aşk, biçimsizdir
Aşk, eşikte tutar insanı. Ayrılamazsın, yerleşemez…
Aşk, Kalpte Birikir ve Taşlaşır.
Aşka Çağrı
Aşka Çağrı
Aşka Dair
Aşka Dair Bir Şey Söyle
Aşka Övgü
Aşka Reddiye
Aşka Sevdalanma
Aşka Takoz
Aşkı Ayrılıkla Emzire Emzire
Aşkı Bulurum
Aşk-ı Lal
Aşkı müşkül gizlemek, halka ayan etmek de güç
Aşkım ebedidir erecek sanma zevale
Aşkımızı ele vereceksin
Aşkımla Boğazda kahvaltı keyfi :))
Aşkın Aslı – Elli Unutulmaz Aşk Kitabı
Aşkın Başlangıcı
Aşkın Bilançosu
Aşkın Cep Defteri
Aşkın da Köle Çağı Vardır
Aşkın Doğduğu Mevsime Düşülen Notlar
Aşkın En Güzel Yönü
Aşkın Felsefesi
Aşkın Hayatı
Aşkın Karanlık Metali
Aşkın kime yâr olur dâim işi zâr olur
aşkın kitabı
Aşkın Kitabı 2
Aşkın Kitabı 3
Aşkın kokusu
Aşkın Paradoksları
Aşkın Serinliğinde Boğ Beni
Aşkın Sıcak Olabileceği İhtimali
Aşkın Tadını Çıkar
Aşkın Ve Suların Öğleni
Aşkın Yazgısını Aşa Yaza Göçtü Babam
Aşkının şehidi ve müptelası olan Mela’ya bir an ol…
Aşkla Kedi Arasında Yedi Benzerlik
Aşkla Terketmek
Aşklama
Aşklar Aşklar İçinde
Aşklar İçinde
Aşklar İçinde Bir Kentin Herhangi Bir Kentin
Aşklar Şiirle Kanar
aşksız geçen günleri düşmeli ömürlerden
Aşkta Başarı Yolu
Aşktandır
aşktır
Aşktır Geride Kalan
Aşmak
Aşşşk
At Avrat Silah
Ateş
Ateş
Ateş Çemberi (Neco)
Ateş Yakana Kılavuz
Ateşböcekleri
Ateşböceklerine bakmaya gidelim
Ateşli Hastalıklar
Ateşte Unutulmuş Ferman
Ateşteki İbrahim’in Şarkısı
Ateşten Künyeler
Âtiyi Karanlık Görerek Azmi Bırakmak…
Atlar Gibi
Atsız Karıncada Ölümü Aşkın
Attila Jozsef’i Okurken
Aura
Auschwitz’den Sonra
Avara
Avare İlhamlar
Avarelik Yılları
Avcı
Avcı dişi bir karaca gördü ormanda,
Avcı yabanarısı
Avcının Akşam Şarkısı
Ave Praha
Avlu
Avlular Gazeli
Avşar Sokak
Avuntu
Avuntu
Ay Antolojisi
Ay Düşünce
Ay Kasidesi
Ay Kırmızı Aylar Kırmızı
Ay Sarhoşu
Ay Tutulması
Ay Valsi
Aya Tapma Günleri
Ayaklar
Ayakların
Ayakta
Ayaküstü Arabesk Sayıklamalar
Ayaküstü Yaşanmış Ölümsüz Aşk Hikayeleri
Ayastefanos Ufuklarında…
Ayazda Kalmış İslamcının Türküsü
Ayça
Ayda’ya Dört Şarkı
aydınlığın tek değil
Aydınlık
Ayışığı
Ayışığı Sonatı
ayışığında yalnız başına içmek
Ayinler
Aykırı Çiçek
Aykırı Sevda Sözleri
Aykırı Yaşamak
Aylak Göz
Aylak Göz
Aylı Karanlık
Ayna
Ayna
Ayna
Ayna
Ayna İçindeki Kuş
Aynadaki Görüntüye Tepki
Aynalar
Aynalar
Aynalar Risalesi
Aynalar Ve Zaman
Aynı Adam
Aynı Evde İki Yalnız
Aynı Hikaye
Aynı Lambalar
aynı odada
Aynı Topraklarda
Aynı Yalınlıkla Ölmek İsterim
Aynı Yıldız
Aynı Yürek Lekesi
Ayran
Ayrı Düşmüş Sevgililer
Ayrı Evlere Çıkmak
Ayrıcalıklı olaylar
Ayrığın Yüreği
Ayrığın Yüreği
Ayrılanlar
Ayrılar Gemisi
Ayrılık
Ayrılık
Ayrılık
Ayrılık
Ayrılık
Ayrılık Ayracı
Ayrılık Derdindeyiz Sevgili
Ayrılık Feryadı
Ayrılık Günü
Ayrılık hüzne yakın, unutmak kasvete
Ayrılık İniltisi
Ayrılık Kavşağı
Ayrılık Öncesinde Veda
Ayrılık Provaları
Ayrılık Sevdaya Dahil
Ayrılık Şiiri
Ayrılık Türküleri
Ayrılık Vakti
Ayrılıklar İçin İyi Bir Anne
Ayrılıklardan
Ayrılıklardan
Ayrılıkta hastalık gibi yaşanır.
Ayrılıkta Söylenmiş Bir Yaz Türküsü
Ayrılış
Ayrılış
Ayrılmak
Ayşa Hanıma Mektuplar IX
Azad..
Azalan Ömre Gazel
Azalmış Ferman
Azap
Azap Bahçesi
Aze Yüreğime Dokundu
azize “ yerlilerin şarkısı”
Aziz’in Kararan Gülleri
Azm-i sefer ettin, dil-i nâçârı unutma
Azrail a.s. geldiğinde paydos zilini çaldığı için …
BA‘ğlaç
Bab Aziz
Baba
Baba
Baba Beni İşitiyor musun?
Baba Bu Kitap Sana (Baba Şiirleri Antolojisi)
Baba Evi
Baba Evi
Baba Gitme
Baba Oğul
Baba Olmak
Baba Tâhir Uryân
Baba Tahir Üryan Rubaileri
Baba, “hatıran belleğimde demirleyen bir gemi”
Baba, Anneme İyi Bak!…
Baba, yüreğim yangın yeri
Baba-Kız Diyalogları (Ekşisözlük)
Baba-Kız Diyalogları (Ekşisözlük)
Baba-Kız Diyalogları (Ekşisözlük)
Babalar bir kere sevildi mi hemen kısalıp ölüyor
Babalar Issız Ağlar
Babam
Babam ‘Trevanian’ Türkiye’de çok sevildiğini biliy…
Babam İçim
Babam İçin İki Şiir
Babam Öldü
Babam ve İstanbul
Babam ve Ustam
Babama
Babama Özlem
-babama sitemimdir-
Babamı çok mu sevdin anne?” “Sen olsaydın sen de …
Babamı rüyamda gördüğüm zaman çok seviniyorum, iki…
Babamın Bavulu
Babamın Gazeli
Babamın yanına gitmek istiyorum.”
Babamın yüzü gözümün önüne geliyor
Babamız bir gün gerçekten ölür
Babanın Yokluğuna Gitmek
Babanız Yaşıyorsa Siz Hâlâ Çocuksunuz..‏
Babası Ölünce Şairin
Babasız Kızlar Balosu
Bab-ı Ali’de Yayınevleri
Babi Yar
Bacak bacağa dolaşır..”
Bademlerden Say Beni
Bağ Bozumu
Bağbozumu
Bağımsızlıktır En Güzeli; Ne Mutlu Erkeksiz Kadına…
Bağlar
Bağlı mısın, Bağımlı mı?
Bağrı yanık bir mermi*
Bağrım doludur gamzen oku yârelerinden
Bahar Başlangıcında Düşünceler
Bahar Dalı
Bahar geldi, gördün mü? Ben gördüm.
Bahar Gökleri
Bahar Hanım
Bahar Hastalığı
Bahar Kantosu
Bahar Yok
baharat yolu
BAHARDA GÜZ ŞARKISI
Baharla Ölüm Konuşmaları
Bahçe
Bahçe
Bahçe Görmüş Çocukların Şiiri
Bahçeli Rivayet
Bahçem
Bahçenin Fethi
Bahçeye Acıyorum
Bahçeye Hayalden Girilir
Bahçıvanın Türküsü
Bahis
Bahtsız Deve, Çöl ve Kutup Ayısı
Bak Fena Olur
Bak Sitanbûl’un şu Sadâbad- nev bünyanına
Bakarkör
Bakele
Bakışı Çağırır Beni Uzaktan
Bakışını İçimde Saklıyorum
Bakışların
Bakışsız Bir Kedi Kara
Bâki kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş
Bâki’ye Gazel
Bakmak Aşktır
Baktım Ağladım
Balçığın Bileşimi
Baldamlası
Balık
Balık Ağzı
Balık Sözü
Balıkçılar
Balkon
Balkon
Balkon
Balkonda Akşamüstü
Ballade
Baltalanan İncire Ağıt
Bana Ayrılıktan Bahset!
Bana Baktılar
Bana Baktın Gözlerinle
Bana Beklet
bana bir mektup yaz Min’el
Bana Bir Şimşek Çak
Bana biraz hüzün ver usta, sek olsun!
Bana Böyle Bağırma
Bana Bulaşmasın
Bana Fazla Bana Az
Bana nasılsın diye sorarsan
Bana ne
Bana Olanlar
Bana Pan Öldü Dediler
Bana şiir gönder
Bana Şiir Gönder
Bana Yalan Söylediler Issız Adam
Banko
Banksy diye biri
Baran
Barbarları Beklerken
Barbaros Meydanı
Barış Diyarından Bir Esinti
Barış Manço – Gülme Ha Gülme
Barışma Rubaisi
Barok
Barut Hakkı
Basit Bir Yalnızlık da Yeterdi
Basit Yaşayacaksın
Başarısız oldum..
Başbaşa
Başım
Başım Dönüyor İkimizden
Başım Eğik Dilim Kapalı Gözler
Başımla Gönlüm
Başına neden böyle bir felâket geldiğini anlayamıy…
Başka
Başka Bir Kıyı
Başka Dünyaların Haikuları’ndan
Başka Şeyler
başka türlü bir şey
Başka Yerler Başka Düşler
Başkalarının Acısına Bakmak
BAŞKALARININ TOPRAĞINA KÖK SALAN AĞACA, DALLARINA …
Başkası Gibi
Başkasının Kederi Üzerine
Başkasının Kuğusu
başkaya acele iki bilet
Başlangıcın Çağrısı
Başsağlığı
Başyapıt, Padre
Batalı kana ohun dîde-i giryân içre
Batan Işığında
‘Batıda Kan Var’
Batık Gemi
Batıl Şiir Duası; Manifesto
Bâtınî
Bayağı
Bayan Lazarus
Bayılırım Kır Zambaklarına
Bayramlık Giysi
Bazen
Bazen birşey görünür gibi oluyor
Bazen insan öyle bir özlenir ki
Bazı
Bazı anlarda yüzün aldığı bir ifade
Bazı Gecelerin
Bazı İnsanlar
”Bazı insanlar, insanları uzak tutmak için çit in…
bazı kadınlar makyajını ağlayarak temizler
Bazı kapılardan bir kez çıkınca, bir daha girilmez…
Bazı Şeyler
Bazı Yaralılara
Bazıları Şiir Sever
Beceriksiz
Bedahşan İli Ve Yüreğim
Bedeli Ömür Olan
Bedelli İyilik
beden
Bediüzzaman’ın Üç Hayat Devri: Eski Said, Yeni Sai…
Bedri’ye Mısralar
Behçet
Bekar Gece
Bekle Beni
Bekle Dedi
Beklediği
Bekleme Hattı
Beklemek..
Beklemezken
Beklenen
Beklenen
Beklenti
Beklerken
Bekleyen
Bekleyen Kadının Günü
Bekleyenler İçin
Bekleyiş
B’ekliyorum gün-be-gün..
Bekri Musrafa Hayatı ve Fıkraları
Beladır Aşk
Belki Afrika Menekşelerinin Kokusunu Duymuşum
Belki Bir Gün
Belki Gelmem Gelemem
Belki Sana İnanırlar
Belki Sen Yoksun
Belki Yine Gelirim
Bellek
Bellek
Bellek İle Ölüm
Bellek, Şiir, Fotoğraf
belli bir yaşa gelenlere
Bembeyaz Düş
Ben Aşkı Bir Üveyikten Satın Aldım
Ben Başkasının Adası Olsaydım
Ben Başkasının Defteri Olsaydım
Ben Başkasının Dili Olsaydım
Ben Başkasının Evi Olsaydım
Ben Başkasının Kağıdı Olsaydım
Ben Başkasının Sokağı Olsaydım
Ben Başkasının Zalimi Olsaydım
Ben benden olgun insan isterim karşımda
Ben Bir Çocuğum
ben bir erik ağacıyım
Ben bir mekan-ı nȃsda mihmȃn idüm sana
Ben Bir Yıldızım
Ben Böyle Olmamalıydım
Ben cennete gitmek istiyorum / Orada güzelcene yat…
Ben de insanları ve özellikle işin içinden çıkamay…
Ben Değilim
ben denize hâlâ inaniyorum
ben dirimle doğrulurken
Ben dizeler toplayan, sen çiçekler devşiren
Ben Doğmadan Önce
Ben Dostlarımı Ruhumla Severim
Ben Eskiden de Severdim Seni
Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için
Ben gölge dediysem siz eşik okuyun
Ben hayatta en çok seni sevdim
Ben hergeleyi görmüşümdür
Ben İki Kişiydim O Yaz/ Göl Mevsiminde
Ben kafiye düşünüyorum…
Ben kapını çaldığımda
Ben Karnında Annemin
Ben mi? Evet..
Ben ne zaman
Ben Ölecek Adam Değilim
Ben Ölmedim Diyorum
Ben Ruhi Bey Nasılım
Ben rüyâların dokumacısıyım
Ben sadece, adam gibi özlemek istiyorum
Ben Sana Mecburum
Ben Sana Teşekkür Ederim
Ben Senden Ölürdüm
Ben Senden Önce Ölmek İsterim
Ben Seni Seviyorum Bunda Bir Kasıt Yok
Ben senin krallığın ülkene yetiştim
Ben Senin Yerine Ağlayacağım
Ben Senin Yüzünden Ölüyorum
Ben Sensiz Burda
Ben Sensizliği Yalnızlık Sanmıştım
Ben Sizde Hiç Kimseyim
Ben Size Ne Yaptım
Ben sizi ateşe düşmekten korumak için etekleriniz…
Ben Su Kenarında Kavrulan Ağaç
Ben Şiir Yazmazsam
ben şimdi gelmiyorum ya
Ben Tanığım Yok Senin Üstüne Bir Kadın
Ben Tıpatıp Sana Benzerim
Ben umardım ki seni yâr-ı vefâ-dâr olasın
Ben Üzre
Ben yitirdim, ben ararım, yâr benimdir kime ne
Ben Yokum
Ben Yokum
Ben Yokum, Beni Karıştırmayın
Ben, bu resmi çizebilirim Abidin / Sana inat !
Bence Malumdur
Bende İnsandım Azize
Bende Kalanlar
Bende kıyamet öyle bilindiği gibi kopmuyor
Bende Mecnûn’dan Füzûn
Bende Öyle
Bende sığar iki cihân ben bu cihâna sığmazam
Benden De Koyu Mai Bir Blues
Benden Sonra Bir Daha
Benden Sonra Mutluluk
Bengal
Bengi İz
Beni Anlamayışına
Beni artık sevmeyin
Beni Aşka Terkettiğin İçin Seviyorum Seni
Beni bağışla, seni seviyorum
Beni bir gün unutacaksan
Beni bir yaza gömdülerdi bir zaman
beni bu gece çocuk say Allahım!
Beni Bu Havalar Mahvetti
Beni Bu Yeryüzünde
Beni Candan Usandırdı
Beni Dünyaya Çağırma!
beni görünce yanmıyordu baba, görmezden geliyordu
Beni Güzel Hatırla
Beni Hayata Geri Verdiğin Sırada
Beni kucakla izmir
Beni mi Seviyorsun?
Beni nasıl öldürmek istersen öyle hatırla
Beni Öp Sonra Doğur Beni
Beni Rüzgara Verme
Beni Sade Sen Sevdin
Beni Sevdin
Beni Sevmek Zorunda Değilsin
beni sevmene asla izin vermeyeceğim
Beni Sorarsan
Beni tam buramdan sev
Beni Tarihle Yargıla
Beni Yanlışsız Sakla
Beni Yavaşlat Tanrım!
Benim
Benim Allahım
Benim Babam
Benim Başka Kimim Var ki?
Benim En Küçük Hakkım
Benim Güzel Allahım
Benim Kalbim
Benim kalbimi kırdın,
Benim Sevgilim
Benim Şiirlerim
Benimle mezara gelir dediğim ilk fotoğraf. Kimi k…
Bensiz Gittiğin Yerler
Bensiz Olacak Her Şey
Benzeş
Beraberlik
Berber Aynası
Berceste
Berceste Mısralar
Bercestesi
Berfo Ana
Berfo Ana’nın Ağıdı
Besbelli
Beş Kuruşa Aşk Şarkıları
beş vakit / sabah
Beş Vakit Namaz Eşliğinde Yaşam
Beş yılda geçse daha dün bırakmış gibi özleyeceksi…
Beşiktaş Tramvayı
Beşikteki Kedi
Beşinci Cemre
Beşinci Mektup
Beşinci Mevsim
Beşinci Mevsim
Beşir Fuad
Betül Mardin’den Kadınlara Öğütler
Beyaz
Beyaz Bir Gemidir Ölüm
Beyaz Ev
Beyaz Meselâ
Beyaz Ölüm Kuşları
beyaz peugeot
Beyaz Savunma
Beyaz tavus kuşu
Beyaz, İpek Gibi Yağdı Kar
beyazlık
Beyefendi
Beyhude Ömrüm
Beyitler
Beyler Bağışlar
Beytü’l – Hazen Kavramına Dair
Bıçağa Adanan Çocuk
Bıçak
Bıçak
Bıktığım Şeyler ve Yeşil Fanila
Bıktım Böyle
Bıldırcın
Bırak Bırak
Bırak Konuşmak İhanetim Olsun
Bırakıp Gittin Beni
Bıraktığın Yerden Allahu Ekber
Bi daha yıkıldım kitapçı
Bi Düşün
Bi Sen Eksiktin Ayışığı
Bi Şeyim Yok
Biçimsel Paylaşım
Bid’at
Big Bang
Bikalem
Bil ki sen gitsen yanımdan tende cân elden gider
Bilardo Topları
Bile Bile Çöle Öle
Bileceklerin
Bileklerimde Şiir
Bilemezsin
Bilemiyorum
Bilinçaltı
Biliniyor her şey ve yeni bir şey getirmiyor yaşam…
Bilinmeyen
Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu
Bilir Misin Bunu Da?
Bilirim En Acımaz…
Bilirim Sözcüklerin Gücünü
Biliyor musun
Biliyor musun?
Biliyor musun?
Biliyorum
Biliyorum Çok Geç Oldu
Biliyorum Gelmeyeceksin
Biliyorum Sana Giden Yollar Kapalı
Biliyorum; çıkıp geleceksin
Bilmece
Bilmediğim ölüler içinde
Bilmeyecekler
bilmez miyim hiç
Bilmiyorum
Bilmiyorum
Bilmiyorum Nerdeyim
Bilmiyorum, Yaşamakta mısın Öldün mü?
Bilsem Gelir En Güzel Gemilerle Sularında Kalırdım…
Bîmaram ey ecel, bu gece bekle yânım al
Bin Mısra Kaçak Sonbahar Ele Geçirildi
Bin Yıl Daha Ülkesiz
Binbir Gece Acıları
Binlerce
Bir
Bir “Zaman” Masalı / Düş Ağacı
BİR 7.65 ‘LİĞİM BİLE YOK
Bir Acıya Kiracı
Bir Ada Cıngılı
Bir Adamın Aklı
Bir Adın Kalmalı
Bir Adın Yolculuktu
Bir ağaç bir mezartaşını yutuyordu çarşıkapıda
Bir Ağaç Karşısında
Bir Ağaç Olsaydım
Bir Ağıt Olarak İnsan
Bir Ağıtla Övgü
BİR AN İÇİN … O AN DA …
Bir Anda
Bir Anne Atlamış Fırat’tan
Bir Annenin Notları
Bir Aşığın Duygularının Değiştiğinin İşaretleri ve…
Bir Aşk Hatırası
Bir Aşk Hikayesi Ya Da Bir Aşk Şiiri
Bir Aşk Türküsü
Bir Aşka Vuran Güneş
Bir Aşkı Açıklamak
Bir Aşkın Başlaması
Bir Aşktan Sonra Şehir Mahzunluğu
Bir Ayrılış Hikayesi
Bir Baba İçin
Bir Bahar Akşamı
Bir bahr-i gamda urmadayız dest ü pay kim
bir barbar kendin tartar bir barbar aşağlarda
Bir Başka Bahar
Bir Başka Şehirde
Bir Başka Tepeden
Bir Bayram Yemeğinde
Bir ben biliyorum
Bir Beyaz Sayfada Sana Bakmak
Bir bildiği yok konuşanların, bilenler sessizlik i…
Bir bir çıkar ukbada ne derlerse desinler
bir buğdayın içini dökmesi
Bir buzulun çatlağından nasıl sızarsa su
Bir Cemal Bir Canan Birdir İkisi
Bir Cinayet ve İflasın Hikayesi; Kaplumbağa Terbiy…
Bir Coğrafyanın Tetik Boşluğunda
Bir Çay Bahçesinde
Bir Çiçek
Bir Çiçek
Bir Çiçek Sergicisi Der ki
Bir Çizgi Daha
Bir Çocuğa Layık Olmak
Bir Çocuğun Ölümü Üzerine
bir çocuk gibi, yaşadığım güzel an(ı)ları senden d…
Bir çocuk için kaygılarını korkularını dindirecek …
Bir Çocuk Sevdim
Bir daha bana benzeme angel
Bir daha hiç göremeyeceğim
Bir Daha Söyle
Bir Dahiye Rastladım
Bir dakika sakin olun ve on dakika sonrasını düşün…
Bir Daldan Bir Dala
Bir Damla Deniz
Bir damla su
Bir De Beni Ekleyin
Bir Dedem Vardı Vefalı, Şimdi Hindistan
Bir Değirmendir Ölüm
Bir Delinin Mal Beyanı
Bir Deniz Kıyısında
Bir derdim var sevgiliden hatıra
Bir devlet içün çarha temennâdan usandık
Bir dil-rübâya düşdü gönül mübtelâsı çok
bir dizenin ilk kelimesi nasıl doğar
bir dost dünyanın dibinde de olsa seni düştüğün ku…
Bir Dönüş Yolculuğu
Bir Düşün İçinde Bir Düş
Bir Düşünce Kurcalar Kafamı
Bir Eflatun Aşk
Bir Eflatun Menekşe
Bir Eflatun Ölüm
Bir El
Bir El Son Bir Kez Uzanırsa
Bir Eleştirmen Olarak Çocuk
Bir eski yapıydı babam
Bir fincan huzur…
bir fincan kahve
Bir Firar
Bir Formül
Bir Fotoğrafa
Bir Fotoğrafa Biraz Felsefe Katmak
Bir gecə baxırsan ki böyümüsən
bir gecelik yol
Bir Genç Kıza Öğüt
Bir genç kızın hikayem paramparça’dan altını çizdi…
Bir Genelev Kadını Ve
Bir Gezgin Adam
Bir Göl Nasıl Uyandırılır
bir gönlün içine dalar gibi
‘Bir gönüle iki sevda sığmaz’
Bir gözyaşı gözüktü gözlerinde
Bir gül bahçesine gömün beni öldügüm zaman
bir gül bir mektup
bir gül yaprağı gibi ince ve yalın
Bir Gülümseme
Bir Gün
Bir Gün Baksam Ki Gelmişsin
Bir Gün Bir Yerde
Bir Gün Çıkıp Geleceğim
Bir Gün İcadiye’de
Bir Gün İstanbul’da
Bir gün olur, hepsi biter Endişeler, o çocuk üzünt…
Bir Gün Sabah Sabah
Bir Gün Seni Yazmaktan Yazgeçtiğimde Anlayacaksın
Bir Gün Severken
Bir gün ver Tanrım, Ta çocukluğumdan kalmış
Bir gün yiter gider
Bir Güneydoğu Ağıdı
Bir Günün Dökümü
Bir Günün Sonunda Arzu
Bir Günün Sonunda Arzu
Bir hasîrüm yoğ iken külbe-i ahzânumda
Bir Hastalıktan Sonra
BİR HAYAL YAŞADIM, ÇOK KISA SÜRDÜ
Bir hayattan bir hayata geçmek
Bir Hırçın Yürek İçin
Bir hikâye kalır
Bir hikayemiz var mı?
bir huylanışın öyküsü
Bir Irmak Kıyısında
Bir Işık Görsem Uzaklarda
Bir İçki Şarkısı
Bir iddianamenin hukuk pornosu olarak portresi
Bir İlişki Nasıl Olmalıdır Birinci Manifesto
Bir İmkan Olarak Yalnızlık
Bir insanı tanımak diye bir şey yokmuş
Bir İnsanın Asılırken Tekmelediği Boşluk
Bir İntihar Akşamı
Bir İntiharın Önsözleri
Bir İş Arkadaşının Daha Denyo
Bir Kaç Deli Güvercin
Bir kaçağım ben
Bir kadeh rakı
bir kadın
bir kadın gidişinin bileti olarak saçlarını keserm…
Bir kadın tanımak
Bir Kadın Yaratmakta Sufice Vehimler
Bir kadın zehirledi benim ruhumu
Bir Kadın, Bir Erkek…
bir kadına dokunmayı özlüyorum
Bir Kadını Ağlatmak
Bir Kadını Astım
Bir Kadını Beklemek
Bir kadının erkeği olmak istedim
Bir Kadının Yaşamından Yirmi Dört Saat
Bir Kadınla Konuşma
Bir kadınla yapılan üç şey
bir kantar memuru için incil
Bir Kapı Açıp Gitsem
Bir Karı – Kocanın Serüveni
Bir Karşılaşma Düşünün
Bir Kayığa Biner Geceleri
Bir Kayısı Ağacı
Bir Kedi Sahibini Yitirirse
Bir Kenti Bırakırken
Bir Kentin Dışardan Görünüşü
Bir Kere Sevdim, Kalbim Köreldi
Bir kez gönül yıkdunısa bu kıldugun namâz degül
Bir Kırık Ezgi
Bir Kış Gecesi
Bir Kış Gecesinde Wen Ting-Yün’e Gönderildi
Bir Kış Günü Anısı
Bir Kıyı Kahvesinde
Bir Kıyı Kahvesinde
Bir Kıyı Kahvesinde Uyandık
bir kız
Bir Kız Bana Emmi Dedi
Bir Kızın Babası Olmak
Bir Ki Deneme
Bir Kipriğin Bile Değmedi Tenime
Bir kitap kadar elverişli değildir hiçbir gemi
Bir Kokudur Bazen
Bir Komşu Kızı İçin
Bir Köprüdeki İnsanlar
Bir Kör
Bir Kuğu Şarkısı
Bir kuş ölmeye varırsa, ötüşü yaslı ve dokunaklı o…
Bir Kuşun Resmini Yapmak İçin
Bir Küçük Burjuvanın Süperakademikrealistik Şiiri
Bir liman gibi ihtiyarlamışım
Bir masala inanmak istemiştim
Bir Mayıs
Bir Mektup
Bir Mektup
Bir Mektup Geldi
Bir Misafirliğe Gitsem
Bir Molla Kasım gelir
Bir Mutsuz Aile Fotoğrafı
Bir Neden Bulur Kalp Üzer İnsanı
Bir nedeni yok. Yalnızca öptüm
Bir Nisan
Bir Nokta Hem Hiç Hem Dünya
Bir Oda Bir Saat Sesi
Bir Olay: Ruhi Bey ve Gülcünün Ölümü
Bir Orman
Bir Ölümden Kalanlar
Bir Ömür Yetmez
bir öpücüğüne (XXXIII. Rima)
Bir Özlemin İzdüşümü
Bir Pınara
Bir Pus Gibi İçimde
Bir redd-i aşk destanı: Zembilfroş
Bir Resim Olarak
Bir resim olarak
Bir rüya mıydı
Bir Saadet
Bir Saat beklemek Çok Uzun İş
Bir Sabah Sevgiyle Uyandır Beni
Bir safa bahşedelim
Bir sap gelincik
Bir Ses
Bir Sevda Türküsü
Bir sevgilisi var denirdi
Bir Sırrım Yok
Bir Sırrım Yok
Bir Sigara Tüttürürsün
Bir Sokağı Yürümek
Bir Sokak Orospusuna
Bir Sokakta Giderken
Bir Sonbahar Akşamı
Bir sonbahar sabahı istasyonda
Bir sonbahar tarlasındaki
Bir Soru
Bir Soyguncunun Yüzü
Bir Sözcük O
Bir Su Yılı Denebilirdi
Bir Süre Sonra
Bir Sürü Delikanlıya Dostça Öğütler
bir şair bisikletle
Bir şair gördüm, konuşurken bir zambağa “siz” diyo…
Bir Şair Ölünce
Bir şairden tanıtım amacıyla beş- on şiir alabilir…
Bir şairin son şiiri
Bir Şarkıya Ağıt
Bir Şehit Mezadı
Bir Şehre Gidememek
bir şehre üç med cezir iki yalan ve bir araf..
Bir Şehri Bırakmak
Bir Şehri Bırakmak
Bir Şey Anlatayım
Bir Şey Kalır
Bir şey oldu bu memlekete. Kimse kimseyi sevmez ol…
Bir Şey Söyle
Bir Şey Unuttum
Bir Şey Var Aramızda
Bir şeyin son kez olduğunu bilmek yakıcı bir bilgi…
Bir Şeyle Mukayyetiz Serbest Değiliz Efendim
Bir Şeyle Mukayyetiz Serbest Değiliz Efendim
Bir Şiir Defteri İçin
Bir Şiir Üç Çeviri
Bir Şiir Yazmak
Bir Şiire Krallığım
Bir Şiire Sığmayan
Bir şiiri şiir yapan
Bir Şiirin Gelişi
Bir Şiirin İzini Sürmek
bir tanım
bir tanımı olmalı
Bir Taş Atarsın
Bir Tedirginlik Sanatı: Şiir…
Bir Tek Dileğim Var
Bir tek seni götürüyorum
Bir Tek Sensin Sen
Bir tek varlık, binlerce terk edişi karşılamaya ye…
Bir Tereddüdün Şiiri
Bir Ülke Olabilir Sevda
Bir Vakte Erdi Ki Bizim Günümüz
Bir vapur daha kalkıyor iskeleden
BİR VARDI /BİR GİTMİŞ
Bir Veda Havası
Bir Yabanînane
Bir Yağmur Sonrası
Bir Yalın Bir Uzak
Bir Yalnızlık İkindisi
Bir yangının külünü yeniden’ hep yeniden…
Bir Yanlış Dört Hüzün
Bir Yaz Gülü Gibidir Hayatım
Bir Yaz Günü İçin Şiir
Bir Yılın Bitimi
bir yılın en soğuk akşamında aşk övgüsü
Bir Yılın Son Günleri
Bir Yitişten Sonra II
Bir Yol
Bir Yolculuktan
Bir yosma çıkmasın karşılarına
Bir Yusuf Masalı
Bir Yusuf Masalı / Üçüncü Bab
Bir Yürüyüşün Sonunda Şarkı
Bir Zamanlar Ve Şimdi
bira ve kahve
Birakujî nedir?
Biraz Bahar Gerekiyor Allahım
Biraz da
Biraz Daha
Biraz Oyalanmak
biraz sonbahardınız
Birazdan Gün Doğacak
birazdan kıyamet başlayacak ; başlasın!
Birazdan ölürüz Esmeralda
Birbirine Karışsın Diye Saçlarımız
Birçok
Birden
Birgün
Birgün
biri gül yakmış olmalı ocakta
Biri söyletir biri susturur
Birikime İnanmak
Birikmişlik” bi tutam da “tükenmişlik”
Birinci Kaçış
Birinden artık hoşlanmadığımda ona karşı duyguları…
Birine mutlu demek için sonunu görmek gerekir
Birini kendine âşık etmek
Birini sevsem dimek lâzım gelür nâ-çâr şi’r
BİRKAÇ KUŞ
Birlikte
Birlikte onca şeyi sevdik
Birlikte Yalnızlıklar
bisikletin yanında koşan çocuk
Bismillah demeyi ve seni seviyorum.
Biten Bir Aşkın Belirtileri
Biten Bir Şarkıya
Biten Yaza Şarkı
Bitişik Nizam
Bitkisel
Bitmemiş Bir Şiir ve Hrant ve Zahrad
Bitmemiş Şiirler I
Bitmemiş Şiirler II
Bitmemiş Şiirler III
Bitmemiş Şiirler IV
Bitmemiş Şiirler V
Bitmemiş Şiirler VI
Bitmemiş Şiirler VII
Bitmemiş Şiirler VIII
Bitmesin Diye Bu Figan
Bitmeyen
Bitmiş Şair
Bitti O Sevda
Biyografi Şiir ve Kader
Biz (Zaten)
Biz aşkı çok sevmiştik
Biz dertleri yalnızca unutkanca izliyor ve duyuyor…
Biz gamsız sarhoşlarız, aydın karanlıklarız
Biz Kadınlar
Biz kaybettik, aşk da kazanmadı
Biz Olmadan
Biz Sizinle Ne Kadar Güzeldik
Biz Suçluyuz
Biz ve Sevilmek / Ahmet Altan
Biz yalnızız, korku yalnızıyız, bir başkasındadır …
Biz,
Bizansa Benziyor Aşkımız
bizden başkası bilmeyecek bizi…
Bizden Sonra
Bize miras kalan hep sonsuz keder oldu
Bizi Karşıya Geçir
Bizim derdimiz bize yetiyor da, keşke bir bülbül o…
Bizim Fidel
Bizim Şarkımız
Bizimkiler
Bizler Susuyorduk
Bizsiz Odalar
Blues
BLUES ŞİİRİ
Boaz Uykuda
Bob Marley – Is This Love
Bodrum Katı
Boğaziçi Notları
Boğaziçi’nde Sonbahar Düştü
Boğuntu
Bombiks Mori
bonsai
Borçlu Öleceğim Herkese
Boş ver be yaşı başı
Boşluğa İnen Ayet
Boşluklu Yaşamak
Boşlukta Bir Akarsuyum
Boşuna
Boşuna kokluyorsun çiçekleri
Boşuna Tutku
Boşversene biz aşık olmayalım birbirimize.
Boşversene Sen Niye Beklemeli
Boynumda Kendi Ellerim…
Boynun Issız Bir Yurt Gibi
Boyunayım
Boyunun Ölçüsünü Bilmek
Bozkırda
Bozkırkurdu
Bozkırkurdu
Bozulan Bahçe ve Beyaz Karga 2
Böcek İlacı
Bölge
Bölünen Kadınlar Şiiri
Bölünmeler
Bölünmeyen Bir Sessizlik İçinde
Böyle Başlamak İstemezdim
Böyle Başlar Sevişmek
Böyle Başlar Sevişmek
Böyle Ol Böyle Söyle
Böyledir Akşamları İstanbul’un
Böyleydi Eskiden
Böyleydi Şair
Br aşktan geriye suskunluk kalır
Bruegel
Bu adamlar zamanında kadınlarla iyi ilişkiler kurs…
Bu Altı Söz
bu ara
Bu Aşk Burada Biter
Bu Aşk Şiiri ‘Sana’
Bu Aşk Şiri ‘Sana’
Bu Aşk, Bu Şehir, Bu Keder
Bu ayrılığın beni hiç sarsmadığı söylenemez
Bu Bakire Fahişeyken
Bu Bir İstanbul Şarkısı ‘Vasiyet Sokağı’nda Yazılm…
Bu Bizimki
Bu Çıkmazda
Bu Çiçek, Senin İçin
Bu da Öyle Bir Aşk
Bu dünyadan ayrılmak o kadar çetin bir iş ki!
Bu Dünyanın Tadı
Bu Eller miydi?
Bu Gece
Bu Gece
Bu gece en hüzünlü dizeleri yazabilirim
Bu Gece En Hüzünlü Şiiri Yazabilirim
Bu gece yüreğim hüzün dolu
Bu Gemi Ne Zamandır Burada
Bu gün de ölmedim anne
Bu gün mah-ı Muharremdir, muhibb-i hanedan ağlar
bu günler kesinlikle ‘kara bir dönem’ olarak hatır…
Bu İğdiş Gökler Altında
Bu İşin Sonu
Bu Kadar
Bu kadar!
Bu Kırlangıçlar Gitmemiş Miydi?
Bu Kızdan Bi Tane de Bende Var
Bu Mektup Sende Dursun
Bu ne biçim sonbahar
Bu not defterine sadece dostlarıyla yaşadıkları gü…
Bu Olsun Şiir
Bu sabah bütün cömertliği üstündeydi
Bu Sevda
Bu Sevgidir
bu son mezar kalbimde hicranla kazılan …
Bu Son Şarkı
Bu Şehir Böyledir İşte
Bu Şiir 30 Mısralık Bir Sevda Şiiridir
Bu Şiir Kömür Kokar
Bu Şiirin Bitmesini İstemiyorum
bu uçurumlar/ bu kan/ bu sancı
Bu Vakitsiz Giden Yaz
Bu Vatan Kimin?
Bu Yağmur
Bu yazıya ‘like’ atmayı unutmayın…
Bu yazıya tesadüfen rastlayıp okumadan terk edene …
Bu yıl ölümün kıyılarına yaptığım üçüncü yolculuk….
Bu Zincire Vuruluş, Bu Darağacı Ânı
Buda’nın Yanan Ev Kıssası
Bugün Aşk Benim
Bugün Biraz Kustu Gök Beni
Bugün Değil
Bugün Hava Güzel
Bugün İyi Uyanamadım Sevgilim
Bugün ne?
Bugüne kadar bir kitabımı çalan olmadı, ona üzülüy…
Buğdayın Türküsü
Buğulu sözlere övgü
Buhran
Bulandırma da su durulsun
Bulantı mı Ölüm müdür Bu Yaklaşan?
Bulmak
Bulmayacaksın
Buluşamadılar
Buluşma
Buluşma Vakti
Buluşma Yeri
Buluşmada
Buluşmak Üzere
Bulut
Bulut
Bulut
Bulut Geçti
Bulut Günleridir
Bulutlanma Sonnet Si
bulutlu yazılar
Bumerang
Bunaltı
Bundan İbaret
Bundan ötesi değil nümâyân
Bunu demek istememiştim
Burada daha ne kadar öleceğim
Buradan Bakınca Gökyüzü
Burası
Burası Türkiye Sultanım
Burç
Burçak beni sevmiyor
Burdayım Sözümde
Buruk Aşk
Buruk Bir Faşing Şarkısı
Buz Geceleri
Buz Gibi
Buz Üstüne Yazılan Şiir
Buz ve Ateş
Buzda bir balık gibi hissedenler; Tezer Özlü ve Pa…
buzlar nasıl erirse
Buzul
Bülbül
Bülbül
Bülbülün İniltisi
Bürde
Büsbütün yitirdi onu
Bütün Bir Hayat
Bütün bu karışıklığın üstesinden gelmek için şiir …
Bütün O Aşkları Yazdı Da Ne Oldu
Bütün Yaz
Büyü Şiir
Büyücüm
Büyük bir acıdan sonra…
Büyük Gözlü Çocuk
Büyük Gözlü Kız
Büyük Hayat
Büyük Hüner
Büyük İlân
Büyük Kurban
Büyük Olsun
Büyük Sevinç
Büyük, çok büyük acısı aşkın
Büyükanne
Büyükbabam
Büyümüş bir kız çocuğu
Büyüteçle Kağıt Yakan Çocuklar
Büyütülmüş Kar Tanesi
Büyüyen Eller
Cahit Zarifoğlu Şiirleri Bercestem
Cahit Zarifoğlu’nun eşi Berat Hanım’a yazdığı bir …
Cam Fanus
Cam ile Taş
Cam Kelepçeye Evet
Cam Odada Akşam
Cam Odada Akşam
Cam Seslerinden Bir Anı
Camdaki Hafıza: Ahmed Rasim, Fotoğraf ve Zaman
Camdan
Cami Işıklarına Bakan Çocuk
Campo Dı Fiori
Can Havli
Can Yoldaşı
Canan’a
Canım Ben Andan Buna
Canım İstanbul
Canımı yaktığın kadar büyüdüm
Canın Acımadı Ya
canlar
Canlar canını buldum bu canım yağma olsun
Canlı Doğada Aşk Anıları
Canlı Hava
Caz Çiçeği
Cehennem Benim
Cehennem, acı çektiğimiz yer değildir; acı çektiği…
Cehennemde
Cehennemde Bir Mevsim
Cehennemlik Kadınlar
Celladıma Gülümserken Çektirdiğim Son Resmin Arkas…
Cellat ve Ağlayan Yüz
Cem Gibi
Cem’âh Süreya
Cemal Süreya
Cemal Süreya Şiirleri Bercestem
Cemal Süreya’yı Öldürelim Artık
Cemali – Şimdi Uzaklardasın
Cemil Meriç’ten Lamia Hanım’a Mektuplar
Cemil Meriç’ten Lamia Hanım’a Mektuplar
Cemre
Cenaze Hüzünleri
Cenaze Kaldırıcısı Adem
Cenaze Merasimim
Cenaze Merasimim
Cenaze Şiirimi Bir Şair Kılmalı
Cenazemde ağladım
Cengiz Aytmatov – Elveda Gülsarı
Cennet Çağrışımı
Cennetin Sonu
Cennetle Müjdelenen 11. Kişi – Aksi İspat Olunana …
Cennette Sessizlik
Cennetten Gelen Misafir
Cesedi Nereye Gömelim
Cesedi Nereye Gömelim
Cevâb nâme-i pesendîde-eser ez dehân-ı duhter-i zî…
Ceviz Ağacı
Ceviz Ağacı
Ceviz Mevsimi
Ceylanların Aşk Türküsü
Chang-Kan Türküsü
Charles Bukowski Kadınlar
Christian S.’ye Fresk Soneler
Chuang Tzu’nun Peşinden
Cigarayı Attım Denize
Cihânda Aşık-ı Mecrûha Sanma Râhat Olur
Cihânı hiçe satmakdur adı aşk
Cila Kül ve Kefen
Cin Masalı
Cinayet Kışı
Cinnet Modern
Consalvo
Coole’un Yaban Kuğuları
Corona
Cuma
Cümle
Cümleten İyi Yolculuklar
Cythere’ye Yolculuk
Çaadayev’e
Çağdaş Kaside
Çağdaş Kültür
Çağımızda Her Aşk
Çağımızın Şairlerine
Çağır Beni
Çağla
Çağrı
Çağrılmayan Yakup
Çağrışımlar
Çakıl
Çakıl Taşları
Çalab’ım bir şâr yaratmış iki cihan ârasınde
Çalar Saat
Çalı Çit Bahçe
Çalınmış Yürek
Çalışma
Çalışmak Yorar
Çalma Neyzen
Çam Kozalağı
Çamur
Çamur Etkinliği
Çapa
Çavdar Tarlasında Çocuklar
Çaya Methiye
Çayhane
Çaylar Kuyusu
Çehov’un bir öyküsünden Erdal Öz’ün bir öyküsüne
Çehov’un Öykücülüğü Üzerine
Çekilme
Çekme Düşüncelerini Benden
Çekmece
Çelişki
çelişkili kötü şiiridir
Çember
Çember
Çeşitlemeler
çeşitlemeli korku
Çeşme Küçük Kız Ozan ve Öbürleri
Çevirmen
Çıdam
Çığ
Çığlık
Çığlık
Çıkalı göklere âhım şererî döne döne
Çıkmaz Sinir
Çıkmazın Güzelliği
Çıkrıkçılar Yokuşu
Çıktığın Geceler
Çıldırmak Varken
Çılgın Hüzünlü
Çımacı
Çınardan Dökülen Kırk İki Yaprak
Çıngırağın Ölümü
Çınlama
Çıplak
Çıplak Bir Kıza
Çıplak Kal
Çırağın Şarkısı
Çırpınıp içinde döndüğüm deniz
Çırpınma
Çiçeğe Durur Gibi Uyanışım
Çiçeğimde Gizliyorum Kendimi
Çiçeğin açması da bir tür şiir belki. Bilmiyorum…..
Çiçeğin açması da bir tür şiir belki. Bilmiyorum…..
Çiçek
Çiçek kokan ağzı
Çiçek Sapını Kalbine Soktu
Çiçek Yerine
Çiçekle Konuşma
Çiçekler
Çiçekler / Ağaçlar / İnsanlar
Çiçekler kurumuş
Çiçekler Üşümesin
Çiçekleri Sulasan
Çiçekli Şiirler Yazmak İstiyorum Bayım!
Çiçeksiz Koku
Çiğ tanesi
çiğdemler gazeli
Çile bitmemişti…
Çim Devrimi
Çin Lokantası
Çince
Çingeneler
Çinli Malı Haftası
Çişenti
Çoban Çeşmesi
Çobanyıldızı
Çocuğan
Çocuğun Ölümü
Çocuk
Çocuk olamadım hayatımda ihtiyar doğdum
Çocuk Rubaisi
Çocuk Ve Hüzün
Çocuk ve Zaman
Çocuklar ve Trafik Lambaları
Çocuklara Dilekçedir…
Çocukların Ağıdı
Çocukların uçurtmalarına benziyorsun
Çocukluğum
Çocukluğumuz
Çocukluk
Çocukluk Çağı
Çocuksun Sen
Çoğunu ezbere bildiğim kızlar
Çok Ender
Çok Güzel İlerliyor
Çok hazin bir yakarış…
Çok iyi görünüyo buradan, harika oldu ya…
Çok Kullanılmış Bir İkindi Vaktinde Orhan Gencebay…
Çok Menekşe
Çok Sevdim Bir Zamanlar
Çok Sevmişti
Çok sevmiştim ben sizi
Çok sürdü bu âlemde konukluk
Çok Şey İstemem Senden
Çok Şey Var Ki Geride Kaldı
Çok Şükür
Çok Uzun Bir Gündü Aşka Dönüyordum
Çok Üşümek
Çok Yorgun Bir Adamın Ölümü
Çok Zor
Çorak Ülke
Çöl
Çöl
Çöl
çöl hattı
Çöl Issızda Gül Kokusu
Çöl öyküsü
Çöl Terzisi
çöl ve kilit
Çöl’de Aşk Yağmuru
Çölde Gizli Bezginler
Çöller
Çözemediğim
Çözülmüş Bir Sırrın Üzüntüsü
Çukurbostan Kaplumbağaları
Çuvaldaki Taşlar
Çünkü anılar, insanları birbirine bağlar
Çünkü Artık Mümkün Değil Aşk
Çünkü Ben Bir Gülüm
Çünkü Biz En Çok Aşkı Sustuk
çünkü kalpler Allah’ın iki parmağı arasındadır…
Çünkü limanlar
Çünkü Zordur Sevgi Özdeyişler, Düşünceler, Gözleml…
Çürüme de umut da hep olacak
Çürümek
Çürüyen Otlar
Çürüyen Otlar
D e n i z d e
Dağ Başında
Dağ Kadını
Dağ Öğretisi
Dağ Rüzgarı
Dağ Yolu
Dağçiçeği Sağanağı
Dağdan Onurlu İniş
Dağılan Gül
Dağılma
Dağın Yükü
Dağınık Terim
Dağlara Çıkmak
Dağlarca’dan Öğrendiğim Bir Şey Var
Daha
daha acı verir kanattaki yaradan/ kanat kırılmadan…
Daha Ben
Daha çok sevdikçe
Daha İyi Bir Dünya Bilmiyorum
Daha Sonra
Daha yaşayıp da ne yapacaksınız?
Daima Aynı
Daktiloya Çekilmiş Şiirler
dalda kalmak için çırpınan yaprak
Daldıkların her neyse seni baya oyalamış olmalı
Dalgakıran ve Martı
Dalgıç
Dalgıç
Dalgın Ölü
Dalgın Ve Ötesiz Berisiz
Dalgınlık
Dalına uçtu yeniden
Dar Alanda Kısa Paslaşmalar
Dar Dünya
Dar Kapı
Dar Zaman
Daralan Vakitler
Daralma
Darende Özlemi
Dargın
Darı
Darp
Dâüssıla
Davet
Davet
Davet
Davet
Dayan Dayanabilirsen
Dayan Kalbim
de gülüm
De ki işte
De ki, yolculuğa çıktın
Dedikodu
Dedikoducu
Dedim ki, güneşe dönen bir çiçeğim
Dedim ya işte, bocalıyorum. Yeniden yaşamaya başla…
Defter
Değil
Değil
Değil mi?
Değirmen
Değiş Tokuş
Değişen
Değişen Dünya
Değişen Nedir Güvercinleri
Değişim
Değişip Yok Olan Bir Kenti Anımsayarak
Değişiverdi Her Şey
Değişmez
Deli Kızın Aşk Şarkısı
Deli Kızın Türküsü
Delikanlıya İkinci Türkü
Delilirikler
Delinin Ölümü
Deme
demek ki hiç bi şey anlamadın
Demem O ki
demir tozu
Demiryolu Hikayecileri
Demiryolu Mecâzı
Dengeleme
Deniz
Deniz
Deniz Feneri
Deniz Feneri
Deniz Kızı İçin Şiirler
Deniz Meltemi
Deniz Meltemi
Deniz Mezarlığı
Deniz Suyu Balladı
Deniz Türküsü
Denizde Şarkı
Denizden Toplanan Umut
Denize Gidip Dönen Mavilerin Bire İndirgenen Üçlüğ…
Denize Övgü
Denize Övgü
Denizi Özleyenler İçin
Denizin Beklediği
Denizin Çağrısı
denizin eli
Denizin Sunduklarına Elveda
Denizle Başbaşa
Denizler geçiyor içimden
Denizlerin Ardında
Deplasmanda Plasebo
Deprem Senaryosu
Der Beyan-ı Şeref-i İstanbul
DER SITAYIŞ-I HACE EFENDI
Der(le)diğim Kiraz Şiirleri
Derdim Başka
Derdim Çoktur Hangisine Yanayım
Derdimi ummâna döktüm
Dergi, Hür Tefekkürün Kalesi
Derimin Altında
Derin
Derin değildi, kırıksız atlatır
Derin Göç
Derin Gürültüsüzlük
Derin Uyku
Derin Yara
Derin Zaman
Derinden bir düşkırıklığı benimkisi.
Ders
Ders alınmıştı aşk konusunda
Ders Sonu
Derviş ve Ölüm
Derviş-i Nureddin olmağa istidad-ı ezeli gerek
Desem ki
Destan
Destan Önü
Destansı Öykü’den
Destek
devrim yeryüzüne yalın bir bakıştır
Devrimiçi Sosyal Paylaşım
Deyrulzafaran Manastırı’nda
Dış Kapının Mandalı
Dışarda Kar
Dışına Akmak Bir Ülkenin
Dicle Üstü Ay Bulanık
Diclenin Sesi
Diğer Kayıplar
Diken
Dikkat, Okul Var!
Dil Budur Artık
Dile Gelen Taş
Dilek
Dilek
Dilek
Dilek
Dilek-Şart
Dilenci
Dilenci
Dilenciler
Dilimde ay tutuldu…/…dilsizim
Dilin Masumiyeti
dilsiz insan suyu çekilmiş kuyudur
Dîn ü millet sorarısan ‘âşıklara dîn ne hâcet
Dinamit
Dingilizce Gibiyim, Anlıyorum ama Konuşamıyorum
Dinle Azize
Dinleyin
Dinmeyen
Direnç Doğuran Bir Kadına
Diriliş Saati
Dirimin Yüklemi
Dirlik Düzenlik
Dişi Kuş
Dişlerimiz Arasındaki Ceset
Divan Şiirinde Güneş
Divan-ı Kebir
Divân-ı Pertev
Divina Irmağı
Diyalektik Mutsuzluklar
Diyarbekir Kalesinden Notlar
Diz çökmüş bir yargı varken, dokunulmazlıkları nas…
Dize Antolojisi
Dizeler
Dizeleriyle beni süsleyen bütün şairlere
Dizeye Düşen
Dodan’ın parçalandığı an
Doğançay’ın Çınarları
Doğançay’ın Çınarları VIII
doğruluğundan emin olmadığınız konuda fikir yürütm…
Doğu-Batı Divanı’ndan Seçmeler
Doğum Günü
Doğunun Geçitleri
Doğunun Kadınları
Doğunun Kalıtı
Doğunun Ölümleri
dokun tenine denizlerimin
Dokunma Korkusu
dokuz köyden kovulanın şiiri
Dokuzuncu Sonnet
Don Juan
Donmuş Dallarda Çiçek
Donuk Aşk
Dosdoğru Söylemek
Dost
Dost
Dost Arayan Şairler
Dost bî-pervâ felek bî-rahm ü devran bî-sükûn
Dost Günlerin Sonu
Dostça Konuşma
Dostlar
Dostlar Beni Hatırlasın
Dostlara
Dostları Olmalı İnsanın
Dostlarıma
Dostluk Üzerine
Dotmam
Dökül Yürek
Döküldü fesleğenin yaprakları:/ Sesleri hâlâ kulağ…
Dökülüş
Döndüler Evlerine
Dönemeç
Dönemeç
Dönme Dolap
Dönüş
Dönüş
Dönüş
Dönüşsüz
Dönüyor Mevsim
dört aşk şarkısı
Dört Şiir
Dört Yapraklı Çiçek
Dörtlükler
Dörtlükler
Döşeğimde birbaşıma
Döşeğimde uykusuz yatarken
Dua
Dua
Dua
Dua
Dua
Dua Ağacı
Dua’ya Dair..
Dualardan Bir Dua
Dudağında Yangın Varmış Dediler
Dudak dudağa yatıyorduk
Dudak Gazeli
Dudak payı
Dudaklarından ayrılan ben değildim
Duino Ağıtları
Duino Ağıtları – Rainer Maria Rilke
Dumurlar
Duracaksın
Durgun yıllarda gelmiş olanlar dünyaya
durulacağımı umuyordum
Durulma
Duruş
Duruşun bir ayrılık resmi çiziyor
Dutluk
Duvarcının Aşkı
Duvardaki Yazı
Duy Feryad Etmede Her An Bu Ney
Duy Tanrı
Duygu Yaraları’ndan
Duygularımı Dışa Vurarak
Duygusal Söyleşi
Duyguya Taş
Duyum
Duyumsadığım Her Şeye
Duyuş ve Düşünüş
Düello
Düello
Düello
Düello ve Ölüm
Düğün Deyişi
dümdüz olmayı dileyen bir dağ” hastalığı varmış b…
Dümen Suyu
Dün Bir Kadın Ağladı
Dün Dağlarda Dolaştım Evde Yoktum
Dün Gece
Dün Gece O Sokaktan Geçtim
Dün, En belâlısından musallattır bu güne”
Dünya
Dünya
Dünya Geçidinde
Dünya İstasyonunda Yanlışlıkla İnmiş Keloğlan
Dünyada Olmak Acıdır Öğrendim
Dünyada Tükenmez Murat Var İmiş
Dünyadan Uzak
Dünyadasın. Bunun tedavisi yok.
Dünyanın Bütün Çiçekleri
Dünyanın En Kısa, En Hüzünlü Aşk Hikayesi
Dünyanın en sert ve en yumuşak madeni kalb…Ateşi…
Dünyanın Hali
Dünyanın ilk aşk şiiri
Dünyanın işleri hep aceledir
Dünyasal Şiirler
Dünyaya dair bir meseleye üzülüp kızacağım zaman, …
Dünyaya fatih olmaz zulüm ile rezalet
Dünyaya Teslim Olmak
Dünyayı Taşıyor Omuzların
Dünyede Pertev-i hoş-gû gibi şâir olmaz
Düş
Düş
Düş
Düş Beyazı
Düş Fırçası
Düş Gibi
Düş Gören Atın Şiiri
Düş Oyunu
Düş ve Dua
Düş ve Şiir
Düş(me) ler../..aşk bitti
Düş’mek ve “Düşen Kız”..
Düşe Çağrı
düşen kiraz çiçeği gibi
Düşerim
Düşerken Üstümüze Akbabaların Gölgesi
Düşler
Düşler Bir Ses Bulur Bende
Düşlerde Fener Olmak
Düşleri Çıkmayan Kadınlar
Düşlerimin ‘’Bozkır tenli’’ adamına
Düşlerin Ayrımı
Düşlerine Sarıl
Düşlüyor Ölümünü Ruhi Bey
Düşman
Düşmüş Bir Uçağın Karakutusu…
Düşsel Sorgu
Düştanbul
Düşte gibiyim, ölmüşüm sanki
Düştüğümde İnmiyorsam Kalbimi
Düşü Ne Biliyorum
Düşük Ciğer
Düşümde
Düşümde
Düşümde Gördüm Ki
Düşünce
Düşünce Özgürlüğü”
Düşünceler
Düşüncenin Kalbi Kitabevleri
Düşünen Çocuktur Baba
Düşünmüştüm ki, oruç tutarım, çok çalışırım, küçül…
Düşünürken Buldum Kayayı
Düz Bir Aşk Şiiri
Düzenli Dünya
Ebabil
ebruli ve sen gittin
Ebuzer
EBUZER’İN ÖFKESİ
ecce emor!
Ece
Ecel Meleğine Övgü
Ecel Temennisi
Eda
Eda Karaytuğ – Tükendi Nakdi Ömrüm
Edalı Zihin
edebi bir aşk
Edebiyat Karın Doyurmaz Çay İçirir 1
EDEBİYATIN EN ÖZGÜR HÂLİ: ÇOCUK EDEBİYATI
Edebiyatta kış kokusu
edi ile büdü
Edinburg Şarkısı
Edirne
Edith Piaf – Non, Je ne regrette rien
Eeee, zaten aktör dediğin nedir ki? Oynarken varız…
Efendim
Efendim
Efendimsin cihânda i’tibârım varsa sendendir
Eflatun Görüntüler
Efsane
efsaneler ve miroloyiler
Efsunlu Şehir
Egemen Düşünce
Egemen Söyleme Karşı Eleştirel tanıklığın Şairi: N…
Eğer
Eğer anılacaksam, kalbimle anılmak isterim.
Eğer Beni Unutmak İstiyorsan
Eğer bir daha Allah’a işin düşmeyecekse
Eğer Bir Gün
eğer bir gün susarsam
Eğer bir kalbi korursam kırılmaktan
Eğer elimi denize vursam, her defasında İnci ve ce…
Eğer maksûd eserse mısra’-ı berceste kâfidir
Eğer Üşürse…
Eğilip Suyunu İçtiğimiz Çeşme
Eğreltiotu
Eğreltiotu
Eğretileme
Ekinoks
Ekmek Arası Patates
Ekmek Şarap Sen ve Ben
Eksen’den
Eksik Cinayetler
Eksik Ömrüm (II)
Eksilen
eksimeyen-
El Desdichado
El Die Cover
El Kızı
El Yazısı
Elde Var Hüzün
Elde Var Sıfır
Elden Geldiğince
Ele Geçirme
Elektra Kadınlar
Elektrik
Elem ile Doktor
Elemim Bir Yüreğin Kârı Değil
Elhân-ı Hazân
Elhân-ı Şita
Elifbamdan Arta Kalan
Elim Ayağım
Elimden Gelen Bu
Elizabeth Barrett
Eller bakar geçer kayıtsız
Ellere Gazel
Ellerimde Bir Demet Karanfil
Ellerimizin büyük boşluğu
Ellerin Avucumda İki Ateş Damlası
Ellerin Değince Denizlerime
Ellerin İçin Noktürn
ellerine şeker yerine şiir tutuşturulmuş bir çocuk…
Elma
Elsa Seni Seviyorum
Elsa’ya İlahi
Elsaya şiirler
Elveda
Elveda
Elveda
Elveda
Elveda
Elveda
Elveda
Elveda Amerika!
Elveda Bakü
Elveda Diyemedik
Elveda Gülsarı
Elveda! Boşa Gitmeyecek Dualarım
Elveda” denmemiş bir aşk
Emek
Emek istiyor, sabır istiyor… Hataları düzeltmede…
Emekli Edebiyat öğretmeni Ahmet Yüzeroğlu Mevlana …
Emektar öğretmen Ahmet Yüzeroğlu
Emin Değilim
EMİNÖNÜ – KARAKÖY.
Emir geldi ve kâlb atmaya başladı
Emrah Serbes Hikayesine Hüzünlü Piç Adını Vermesey…
En acısı da benim kızımın hiç fotoğrafı yok.
en ağır yük yalnızlığım
En Çok Ona Sarılmışım Hayatta
En çok üç şeyi severdi dünyada
En çok, gözlerinden korkuyorum senin..
en güzeli ne biliyor musun polis koydu dediğimiz p…
En Mutlu Gün, En Mutlu Saat
En Zoru
En zoru, bir ölüye aşık kalmak.
Endişe
Endülüs’e Ağıt (Feryadnâme)
Endymion
Ene’l Aşk
Enkaz Kaldırma Çalışmaları
Enstrumental
Entel
Envanter
Ephemera
Erdinç Durukan – (Uzaklarda bir sevgili var…)
Erguvanlar da yanar
Erik Ağacı
Erik Çiçekleri
Erik Zamanı
Eriyik
Erkeğin Aradığı Kadın
Erkeğin yaşamı bir yandadır, aşkı bir yanda
Erkek Aşk Kadın
Erkek Şairler Kurtarmak Deyince
Erken Öten Bir Garip Olarak Tırsî
Erken Rezervasyon
Erken sonbahar ve Seyhan Erözçelik
Erken Zamanlar
Ermeni Balıkçı ile Topal Martı
Eros İle Thanatos
Eros İle Thanatos
Erteleme
Erteleme
Esaretin Bedeli
Esbab-ı Mucibe
Esedullah Galib Divanı’ndan Seçmeler
Esenlik Bildirisi
Esinleyen Neydi
Esirgeme Kendini
Esirgemeyen ve Bağışlamayan Şeytanın Adıyla
Esirinin başından kaçamazsın
Eski
Eski
Eski Ağıt
Eski Ahit) Davud’un Oğlu, Kudüs Kralı Vaiz’in Söz…
Eski avluda
Eski Bahçenin Hafızası
Eski Bildik Yüzler
ESKİ BİR
Eski Bir Albüme
Eski Bir Dosta
Eski bir komşuyu gördüm sanki, taşınmış gitmiş kal…
Eski Bir Sokaktan Geçerken Akşamüstü
Eski Çocuk
Eski Denizlerden Kim Kaldı
Eski Dert
Eski Ev
Eski Fotoğraflar
ESKİ GÜNLERDİ
Eski Japon Ozanlarından Aşk ve Özlem Şiirleri
Eski Kış
Eski Nine
Eski Nisan
Eski Nisan
Eski Ormanlara Mektup
Eski Sahneler Eski Oyuncular
Eski Sevda
Eski Şarkılar
Eski Şiirlerim
Eski Yaram Tazelendi
eski zaman
Eski Zaman Âşığı
Eski Zaman Aşkları
Eski, Yeni, Ödünç Alınmış ve Mavi
Eskiden
Eskiden
Eskiden Terzi
eskil bir aşk öyküsü
Eskiler Alıyorum
Eskimeyen Yüreğim
Eskimo Şiiri
Eskisi Gibi Değilim Artık Ben
Eskisi Kadar Özlemiyorum Seni
Eskişehir Şiirleri
Eskiyen Kalp
Eskiyen Yüzümün Yeni Gülümseyişi
Esridi dönmekten altın yapraklar
Esrik Gemi
Estetik Monodram
Estradıol 5.8
Eşekli Kütüphaneci “Yaptığın iş olduğu yerde durup…
Eşik
Eşikte
Eşime
Eşyadan yana zengin, zamandan yana fakir…
Etsujin’e Çağrı
Ev Karadır
Ev Türküsü
Ev Zamanı
Ev: Yalnızlık Senfonisi
Evde Yoklar
Evdeki
Evet
Evet Madam Gözleriniz
Evet O Bendim
Evimin En Yüksek Penceresinden
Evimize Gidelim
Evin Halleri
Evin Halleri
Evladı Kerbelayıh. Bi hatayıh. Ayıptır. Zulümdür. …
Evler Evlilik
Evlerle İlgili Üç Şiir
Evlerle Savaş
Evlilik
Evlilik Hoş Olurdu, Olmasaydı Şu Dertler!
Evlilik Tabutu
Evlilik Üstüne
Evrenin Işığıyla Oynuyorsun
Evrenin Kalbi
Evsiz Bir Sokak
Evvel Zaman Kadınları Baladı
Evvel Zaman Şairleri
Evvel Zamandı
Ey acemi dudaklı yar
Ey Adına Narin Dediğim!
Ey Allah’ın Elçisi, helak oldum”
Ey âşık
ey aşkın kitabı
Ey başı kesilmiş ney; dilsiz, dudaksız olarak sırl…
Ey bu kupkuru yaşamda açan tek çiçek!
Ey Deniz!
ey esir kuş
Ey eski sevdalarım
Ey Gezgin Yalnızlık
Ey gönül! Ey gönül! Vazgeç, vazgeç bu sevdadan ve …
Ey güzel okur! Bir kez burnunu uzattığın bu sayfal…
Ey Hayat
Ey Hayat Kucakla Beni…
Ey iman edenler!”
Ey İnsanlar
Ey kalbim, anladın mı?
Ey kardeşim! Dualarında beni de unutma!”
Ey Kavmim
Ey menekşem
Ey muhatap!
Ey Müslüman! Şu arkamda duran kişi bir Yahûdî’dir…
Ey Nisviyyet… Şiir Nedir?…
Ey Sevgili
Ey Sevgili Yar!
Ey sevgili…
Ey Süleyman
Ey şiir vadisinde garip kelimeler satan kişi
Ey Zaman Kuşu
Ey, Güzel Koku!
Eyâ peri nicesin hoş musun safâca mısın
Eylül
Eylül
Eylül
eylül giyinmiş güz kızları
Eylül Rubai
Eylül Sabahı
Eylül Sonu
Eylül; Belki Son
Eylül’dü.
Eylülde Unut Bunları Çocuk (Hafıza Kayıpları)
Eylülün Sesiyle
Eyvah! yine hüzün
Eyvallah Üzerine
Eyvây dilim vay dilim vây dilim
EYVAY!
Eyyûb’un Gözyaşları, Tesbih Olabilir mi?
Ez rebana we kula dıle tede mayibim Xuda deste tew…
Ezbere Bir Türkiye Haritası
Ezel kâtipleri uşşâk bahtın kare yazmışlar
Ezgili Yürek
Ezilmiş Sinek Misali Ölü Aşk
Ezinç coşkular../..kül tutuştu
Eziyet
Fahriye Abla
Faili Malum Şiirler
Fakirliğim
Faktöriyel
Fantazya
Fantiri Fitton
Fanus
Farenin Ölümü
Farkında mısın?
Farkında Olmalı İnsan
Farklıdır sevmesi insanların
Fatih’e Döktüğüm İçimdir
Fatma Savcı
fatura
Fay
Fayda Sızım
Faydalı Bilgiler
Feci
Federico Garcia Lorca İçin Ode
Fekku’t-tâlasim “Bilmecelerin Çözümü”
Felaketlere Gülecek Kadar
Feleğin Çemberinin Durduğu An
Felek
Felsefe – Gül göçüğü
Fena
Fenafillah
Fener Alayı
Fener Taşıyan Kör
Ferahfeza
Feri Sönmemiş Ferman
Feride
Ferîdûn-i Muşîrî Şiirlerinden Mısralar
Ferman
Feryâd ki feryadıma imdâd edecek yok
Feryat-figan
Fesleğen
Fesleğen
Fesleğenler
FETRET
Fırtına
Fırtına
Fırtınadan Sonra
Fısıltı
Fikret Kızılok- Köroğlu Dağları
Fikret Kizilok A LEYLI LEYLI
Fikr-i Sabit
Filistinli Sevgili
Filozoflardan Öğütler
Final
Fincanı Okuyan Kadın
Firarperest
Fiyakalı Aşıklar Cemiyetinden Bir Müzeyyen
Fiyakası Nedir Hayatın
Flaş
Flora
Fol
Folie à Deux’un Müslüman Oluşu
Folklor Şiire Düşman
Fotograf
Fotoğraf
Fotoğraf
Fotoğraf
Fotoğraf
Fotoğraf
fotoğrafımdaki mühür
Fotoğraflardaki yaşlıların elleri niçin dizlerinde…
Fotoğraftaki Mezar
Fotoğraftaki Yağmur
Fred derlerdi ona
Fresk
Frida Kahlo: Aşk ve Acı
Fugue
Fugue VII
Fulyaların mevsimi geldi geçiyor
Furuğ Ferruhzad
Furuğ Ferruhzad ve Hamid Musaddık’ın şiirlemeleri!…
Furuğ Ferruhzad’ın kardeşi Feridun Ferruhzad’a yaz…
Fuzuli Gibi
Füg Çiçekleri
Galata Köprüsü
Galata Kulesi
Galata Kulesi ile Kız Kulesi
Galeyan-ı Aşk
Gam diyarında kodu gittiyse cananın garib
Gangster
Ganîdir aşk ile gönlüm ne mülküm ne menâlim var
Gar ve Tren
Garîb
Garîbseme
Garip Hal
Garip Kişi
Garip Kuşun Yuvası
Gazaba Uğramış Şiirler
Gazel
Gazel
Gazel
Gazel
Gazel
Gazel
Gazel
Gazel
Gazino
Gazze Avazı
Gazze Risalesi
Gece
Gece
Gece
Gece
Gece Bitkilerinden
Gece Bitti
Gece Bitti
Gece Buluşması
Gece Derin Karanlıktır
Gece Düşleri
Gece Emzirmeleri
Gece gibi iniyor gözlerime yalnızlık
Gece Görüşmesi
Gece Hazları
Gece Kelebeği Mezarlığı
Gece Nöbeti
Gece Onu Beklerken
Gece Seni Saklıyor
Gece Sisi Kaplamış Tepelerini Gürcistan’ın
Gece Sözleri
gece şarkısı
Gece Şiiri
Gece Treni
Gece ve Kadın
Gece Yalnız Geçilmez
Gece Yarısı Başlayan Bir Hüzünle
Gece, Aşk ve Şiir
Geceboyu Seni Anımsadım
Gecedir
Geceler ve Hayalin
Geceleri Hayal Edilen Şiirler
Geceleyin
Gecem Gündüzle Geldi
Gecenin İplerini Çektim
Gecenin Sesi
Gecenin Soğuk Caddelerinde
Gecenin soğuk dudakları
Gece-nin- Yüzü
Geceyarısı ayazında
Geceye Övgü
Geceye Şarkı
Geceye Şiir
Geceye Şiir
Geceyi Kaldır Omuzlarımdan
Gecikmiş Sevda
Gecikmiş Sevda
geç buldum çabuk kaybettim
Geç geldin ey Musa
Geç Gelen Ağıtlar
Geç Kaldım
Geç Saat
Geçen Şey
Geçen Zaman
Geçerim
Geçimsizlik
Geçiş
Geçiş
Geçiyordum uğradım
Geçmiş Bir Dua Kitabından 1
Geçmiş Ola
Geçmiş Yaz
Geçmiş Yinelenebilir mi?
Geçmiş Zaman Açıları
Geçmiş Zaman Olur ki
Geçmiş zamân olur ki hayâli cihan değer
Geçmişin Yükü
Geçti benden, geçti ah!
Geçtiği Her Şeyi Öpüyor Zaman
Geh kar yağar idi geh karanlık
Ge-Hinnom
Gel
Gel Bahar
gel ve gözlerimden öp
Gel Zoya
Gel” dedim sanacaksın
Geldi gam padişahı mahkeme-i hicrane / Yazdılar ka…
geldi geçti ömrüm benim
Geldiğinde Bana Sen
Geldim
Geleceğin Şiiri
Gelecek Günlerdir Beni Yoran
Gelecek Uzun Sürer
Gelecek Yıl İlkbahar Yokmuş
Gelecektim. Ama daha bir kötü hatıram olsun isteme…
Gelemez kâfile-i şevk-ü ferâh semtimize Şâh-ı gam …
Gelincik
Gelincikler
Gelinlik Kızın Ölümü
Gelme Sakın Perişan Olacağım
Gelmeden Evvel, Geldin, Birlikte
Gelmedin
Gelmeyen
Gelmeyen Ziyaretçi
gelmeyin,burası derin!
Gelmiş Bulundum
Gelmiş Gelecek Zaman
Gelse de Trenden
Gemi
Gemi Gemi
Genç Bir Şaire Mektuplar
Genç çocuk ona demeti uzatırken eli kızın serin ve…
Genç Kızın Yakınışı
Genç Sevgiliye
Gençler
Gençler Şairlikte İvecenlik Etmeyin
Gençölmek
Gene Ben
Genel Aşk
Genelev Mektupları
Genizden Konuşan Prens
Georgia
Gerard de Nerval
Gercekten diyaloglar
Gerçek hadis imiş bu ki hûbun vefâsı yok
Gerçek sahaf odur. Kitabın fiyatı değil adamın fiy…
Gerçekte Yürek
Gerçekten Ne Oluyor
Gerçekten Sevmek
Gerçi enzar-ı ehibbadan dahi dûr olmuşuz,
Gerdanlık
Gereğinden Fazla Satırla Şiir
Gereksinimin Yenilgisi
Gereksiz Kaçış
Gerginlik
Geri Çekiliyoruz
Geri gelmeyecek Şeyler vardır, çeşitlidir-
Geri Vites
geride kalan kalbinizse, mutlaka geri dönersiniz.
Geride Kalanlara Mektup
Geriye Dönmeyecek
Geriye Kalan
Geriye ne kalacak bu yaşamdan
Get up, stand up, Stand up for your rights. Get up…
Gethsemâne
Gevher saçıp bezme seher doldu lebâleb jale gül
Geyikli Gece
Gezginin Üç Tılsımı
Gezi Adası
Gılgameş Destanı
Gılgamış Destanı
Gırnataya On İki Kandil
Giacimo Leopardi / Zibaldone
Gidelim Bâri Şehrinden
Giden Bir Sevgiliye
Giden Gelmez
Gidene
Gidenler arkalarında sadece kokusunu bırakmazlar
Gidenler genç kalır
Giderayak
Giderayak
Giderek daha uzak
Giderken
Giderken İçimden Geçeceksin
Giderken Konuşmalar II
Giderken Söylenmiştir
Gidersen Yıkılır Bu Kent
Gidiş
Gidiş
Gidiş
Gidiş ve Ayrılık
Gidişin Kadar Korkaktın
Gidişini Anlatıyorum
Gidişini Anlatıyorum
Gidişlerin Güneşi Olmaz
Gidiyim Ben
Gidiyor Gönül Elden
gidiyorsun
Gidiyorum
Gidiyorum. Beni Affetme
Gidiyorum/kendime
Gidiyoruz, Tozlanmış Yüreklerimizle
Git
Git
Gitme Aşkım Benim; Bana Sormadan
Gitme Baba
Gitme Cesareti
Gitme demiyorum, hobi olarak gene git
Gitme Kal
Gitme karanfil../..inadına yaşıyor aşk ve ölüm
gitme/sen
Gitmek
Gitmek
Gitmek biraz ölmektir
Gitmekle Kalmak Arasında
Gitmeler, Hiç Olmadığın Yerlerden…
Gitmenin Manifestosu
Gitti Gidecek
gittiğin her yer yalnızlığımdır
Gittiler
Gittim
Gittin
Gittin Amma ki
Gittin İçimde Kaldı Ayrılık
Gittin ve kent üzerime yağdı
Gittin Ya
Giyotinsiz Karanfillere Ağıt
Giysû-yı Yâr
Giz
Giz
Giz Ses
Gizem
gizemli bir sofrada
Gizemli Gül
Gizledikçe Aşk
Gizli Cam Parçaları
Gizli İlişki
Gizli Oda
Gizli Sevda
Gizli Sevda
Gizli Şeyler
Gizlice Sevgilim
Gomei
Gözün Süzdüğü Şiir, Şiirde Görsellik ve G…
Göçebe
Göçebe
Göçmen çiçek
Göçmen Kuşlar
Göçmen Kuşlar
Göçmen Kuşlar İlkyaz
Göçük Üstü Ağaç
göğe bakma durağı
Gök Kaçınca Üzerimizden Ve Yıldız Dengi Çözülünce
Gök Öyle Mavi
Gökdelenler ve Melekler
Gökkuşağından Darağacı
Gökliman
Göksefası
Gökten Şiir Dökülür
Gökten ve Denizden Daha Güzelsin
Gökyüzü Matkapçısı
Gökyüzü Saatleri
Gökyüzü ve Şiir
Gökyüzü, Uçurtmasıdır Tanrının
Gökyüzünü Çevir Bana
Gökyüzüydü Göğsü
Göl
Göl
Göle Bakmak
Gölge
Gölge
Gölge ve Zaman
Gölgedeki Kadının Şarkısı
Gölgeler
Gölgeler Aşmakta Bizi
Gölgelik
Gölgesi İçine Düşen Göl
gömleğinin düğmesini açacak olsa gülsuyu kokar
Gömüt Üzerine Bir Avuç Toprak
Gön: Ahmed Arif
Gönlü Güvercinli Kadın
Gönlü Kırık Harami
Gönlü yanık kelebek, ateşten korkmaz
Gönlüm
Gönlümün İntihar Arzusu
Gönlümün Zâviyesinden
Gönlünü şu zamanın güzellerine kaptıran yorulur du…
Gönül
Gönül Çalamazsan
Gönül Dağı
”Gönül dağı’nda bir garip” : Neşet Ertaş (*)
Gönül İşleri
Gönül Mezarlığı
Gönül Verme Ölüme
Gönüllere gönülçelen bir sevgili yeter
Gönüllere Güz Çökse Bile
Gördüm
Gören Kâlp Mağazası
Görme Hevesi
Görmüşüz
Görü
Görünmeyen
Görünüm
görünür olma isteği
Görünürde kusuru olmayanlardan korkun
Göz
Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım
Gözdeki
Gözler
Gözlerim Gözlerinde
gözlerim uzak yollarda heves
Gözlerime Yağmur Yağıyor Anne
Gözlerimi kim kapayacak?
Gözlerin
Gözlerin
Gözlerin Gökyüzünde Bir Dolunay
Gözlerin İstanbul Oluyor Birden
Gözlerinden Kayan Binbir Yıldız Masalları
Gözlerinin mavi limanında
Gözleriniz
Gözlüklü Hamdi’nin Notları
Gözlüklü Şiir
Göztepe Gazeli
Gözümüz yaş döker, kalbimiz hüzün çeker, fakat Ra…
gözünüzü seveyim kapıya dikkat edin
gözyaşından bir döşek
Gözyaşını Gördüm
Gözyaşları da Çiçek Açar
Gözyaşları ve Rüzgâr
Green
gri siyanür
Grili Çocuk II
Grizu
Guido Piva ‘nın ölümü üzerine
Guillermina acaba nerde?
Gurbet
Gurbet Benimle Anılır
Gururla Bakıyorum Dünyaya
Guvercin
Güç Bela Kurulmuş Cümleler
Güdümlü Papatya
Güftesiz Beste
Gül
Gül
Gül Alışverişi
Gül Artık
Gül Hırsızları
Gül II
Gül İçin İlahi
Gül Kokuyorsun
Gül Nar
Gül Olmak Külleşmeye Hazırlıktır
Gül Şiir
Gül Tutan El
Gül ve Kiraz
Gül Yaprağı Gibisin Yastığımda
gül zakkum ya da su boşluğu
Gülce
Gülcemal
Güle Serenatlar Yapmak
Güle Söylenen
Güle Şiirler
güle ve aşka veda
Güler’in Ardından
Gülerken Yüzün
Gülistane’de
Güllere Harcadım Bütün Paramı
güllere yakın durdum
Gülmek
Gülmeleri
Gülü Yaratacağım Senin İçin
Gülücük
Gülümsemene Tezahürat
gülümsemeni eksik etme yeter
Gülün İlkesi
Gülün niçini yoktur, açtığı için açar
Gülün Ömrü
Gülüşün
Gümüş Kuğu
gümüşali
Gün
Gün Ağarırken
Gün Ağarıyor..
Gün Batar Kuşlar Döner
Gün Bitecek
Gün Doğarken
Gün Doğumu Şiiri
Gün Eksilmesin Penceremden
Gün Gelir
gün kavuşsun
Gün Soldu
Gün Sonu Konuşması
Günah
Günah Eskizinde Yaşama Davet
Günahım işret olsun affeden Allah-ı Ekberdir
günahlar da dönüyor tövbe edildikleri yere
günahlarına kefaret
gündelik ayrıntılarda düşünüyorum seni..
Günden Güne Her Güne
Gündüz Ağacı
Gündüz Yarasaları
Gündüzünü Kaybeden Kuş
Güneş Çaldı Kapımı
Güneş Çiçeği
Güneş Delisi
Güneş Doğuyor
Güneş Filizi
Güneş Öğretmen
Güneş Rengi Kadehlerle Sonbaharın Bizi Daldırdığı …
Güneş Saati
Güneş Saati
Güneş Uçurtmamdı Benim
Güneş uykuya yatmış bu akşam bulutlarda
Güneş Yanığı
Güneş Yaprak
Güneş Yıldız
Güneş’e
Güneşe Ait Çocuk
Güneşe Kulum Ben
Güneşi Kötü Evler
Güneşi Sen Çekeceksin Buluttan
Güneşimi Vurdular
Güneşin Altında Mutluluk Var
Güneşin Altında Ölmek
Güneşin ışığı
Güneşin olsun gönlünde
Güneşin Serinliği Altında Söylenenlerden Berceste-…
Güneşin Serinliği Altında Söylenenlerden Berceste-…
Güneşin Serinliği Altında Söylenenlerden Berceste-…
Güneşin Serinliği Altında Söylenenlerden Berceste-…
Güneşin Serinliği Altında Söylenenlerden Berceste-…
Güneşin Serinliği Altında Söylenenlerden Berceste-…
Güneşin Serinliği Altında Söylenenlerden Berceste-…
Güneşin Serinliği Altında Söylenenlerden Berceste-…
Güneşin Serinliği Altında Söylenenlerden Berceste-…
Güneşin Serinliği Altında Söylenenlerden Berceste-…
Güneşin Serinliği Altında Söylenenlerden Berceste-…
Güneşin Serinliği Altında Söylenenlerden Berceste-…
Güneşte
Güney Denizleri
Güney Hastalığı
Günler
Günler Bana Bir Hikaye Anlattı
günler ne kadar kısa!
Günler Perişan
Günlerden Sızan
Günlerin Bulanık Sularında
Günlük Hayat
Günlük İşlerdenmiş Gibi Ölüm
Günlük Şiirler
Günlükvari
Günoldu… Yine Bir Şiir
Günün Simyası
Gürültülü Şiir
Güvenli Bölge
Güvensizlik Duygusu
Güvercin
Güvercin Avlayan Martı
Güvercin gerdanlığı
Güvercin Gerdanlığı
Güvercin Gerdanlığı
Güvercin Gerdanlığı
Güvercin Gerdanlığı
Güvercin Gerdanlığı
Güvercin Gerdanlığı Blog Arşivi 14000 Sayfalık e-k…
Güvercin Gerdanlığı Blog Arşivim
Güvercin Gerdanlığı Sevgiye ve Sevenlere Dair
Güvercin Gerdanlığı’nın Avlusuna Yuva Yapan Güverc…
Güvercin Güzergâhı
Güvercin Kardeşliği ve Halk Şiirinde Güvercin
Güvercin Telaşı
Güvercinin kaderi gerdanlık olmuştur boynuna
Güvercinin Ruhu
Güvercinler
Güvercinleri Sevindirin
Güvercinli Güvercinli
Güz
Güz
Güz
Güz Bahçesi
Güz Dizeleri
Güz Düşünceleri
Güz Erken Geldi
Güz Fotoğrafları
Güz İkindisi
Güz Klasiği
Güz Mevsimidir Bu
Güz Rüzgârı
Güz rüzgarları esiyor
Güz Şarkısı
Güz Temizliği
Güz Yorumcusu
Güz Yorumu
Güzde
Güzde Unutulmuş
Güzel
Güzel Aşık
Güzel Ayrılık
Güzel Gece
Güzel Irmak
Güzel İkizler
Güzel Suriye sahi sana ne oldu?
Güzel Türkçe Şiiri
Güzel ve Dokunaklı
Güzel, Ne Güzel Olmuşsun
Güzel’e
Güzelleme
Güzelleme
Güzelleme
Güzelleme
Güzellik
Güzellik Geride Kaldı
Güzellik Uykusu
Güzin’in Gençlik Yılları
Güzin’in Sonraki Yılları
Ha yanıp söndü ha yanıp sönmedi bir ateşböceği”
Haberci Bulut (Mega-Duta)
Habersiz
Haçlı Savaşlarında Bir Ahmet
Hadi, Beraber Gidelim
Hadisene
Hâfız-ı Şirâzî’den Gazeller
Hâfız-ı Şirâzi’nin Gazellerinden Seçme Beyitler
Hafif Yaralama
Hafifletmek ister gibi
Hafta sonunu kiminle geçirmek istersiniz?
Haiku
Haiku
Haiku
Haiku
Haiku Düeti
Haiku Gibi
Haikular
Hain
Hak olur pir-i mungan, sohbet-i hemdem de geçer
Haki Zamanlar
Hakir
Hal
Hala Koynumda Resmin
Hâlâ Yaşıyorsun
Haliç
Halk Albümü: Ceyhun Atuf Kansu
Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Halkidikya Şarkısı
Hallaca
Ham Ferman
Hamam Sefası
Hamd ü Sena
Hamle Sırası
Han Duvarları
Hancı
Hangi Ateşten
Hangi Burç Nasıl Bir Aşıktır
Hangi El İle?
Hangi Eşikte
Hangi Sözler
Hangi şiir kalpte gizlenir?
Hangi yöne gitmeye karar verirsen ver, hata yaptığ…
Han-ı Yağma
Hanımefendi
Hani
Hani
Hani
Hani Kurşun Sıksan Geçmez Geceden
Hapisteki Genç Kadın
Hapisteler Ama
Harâb olupdur ol âbâd gördüğün gönlüm
Hârâbatı görenler her biri bir haletin söyler
harf sürüleri dağılmadan gel
harfler ve Hölderlin
Harfler ve Kibrit
Harfler Ve Melâl
Harfzeden
Haritası Kayıp
Harnupun Bağrındaki Çivi
Harran
Has Tat
Hasar
Hasret
Hasret
Hasret
Hasret
Hasret Burcu’ndan Hikmet Burcu’na Kırk Uzun Yol
Hasretinden Prangalar Eskittim
Hasretli, üzüntülü ve matemli değilim
Hasta Çocukların Duası
Hasta Gül
Hasta Kız
Hasta Yatağında
Hastane Ciddi Bir Yerdir
Hastasınız Siz
Haşr 14
Hat ve Had
Hatıra
Hatıra
Hatıra
hatıra ormanı
Hatırla
Hatırla
Hatırlama
Hatırlat da Haziran’ın sonlarında çocukluğumu yaka…
Hatırlatan
Havada
Havaya Çizilen Dünya
Havva
Hayal
Hayal
Hayal Bana Yakın Yar Bana Uzak
Hayal Bekçisi
Hayâl Günlüğü’nden
Hayal Hanım
Hayal Limanında Demirleyen Yelkeniyle
Hayal meyal
Hayal Şehir
Hayale benziyor şimdi
Hayali Cihan Değer
Hayalifener
Hayalimden Uyandırmasınlar Beni
Hayallerini
Hayat
Hayat
Hayat Bu
Hayat Bu mu
Hayat Burcundan
Hayat Güzel
Hayat hafif ve kısa bir şeydir
hayat hepimizden geniş ölüm her ömürden uzun
Hayat hikayem mi? Tarlaların kıyısındaki gelincikl…
Hayat Kadınının Şarkısı
Hayat üç buçuk ile dört arasındadır
Hayat, Kendi Seçtiğim
Hayat, teselli olmaktır
hayat: çocukluktaki oyunları unutma süreci
Hayata Cevap
Hayatı satın alamazsınız hayat geçip gider
Hayatım Sana Olan Aşkımdan Başka Bir Şey Değil
hayatın bu sarhoş denizinde/ umut gemim karaya otu…
Hayatın Kırıntısı
Hayatın Provası Olmaz
Hayatın Sessizliğinde
Hayatın Üç Mevsimi
Hayatla ölüm arası kaç adım?
Hayatta Ben En Çok Annemi Sevdim
Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim
Hayatta Ben En Çok Kendimi Sevdim
hay’dan gelen hu’ya gider”
Haydarpaşa
Haydi Abbas
Hayedeh, Feryat
Hayır Aşk Ölmez
Hayır ben gerekçe üretirim yaa gerekçe problem değ…
Hayır böyle tutkuyla sevdiğim sen değilsin
Hayır duası
Hayır Hayır Hayır Hayır
Hayır, Sanma Ki Acınmaya Değer Biriyim Ben
Hayırsız Ada
Hayy, Dar!
Hayyam’dan Dörtlükler
Hayyam’ın Sabahı
Hazan Bahçeleri
Hazan Gazeli
Hazan Şöleni
Hazır Kasabaya İnmişken Bir de Resim Çektirelim De…
Hazin Kurallar
Hazin Yalnızlık
He Shot Me Down Bang Bang
Hece Ve Ölüm
Heinrich Von Kleist
Helallik Şiiri
Hele Bir Başlasın
Helena
Helene İçin Sonnet
Helen’e Yeni Sone
Hem Sıkıntı, Hem Hüzün
Hem Yaralı Hem Yakını Bir Yaralının
Hemingway’ın Bir Hikayesinden Çağrışımlarla
Hemşirem İçin
Henüz
Hep Aşk
Hep boşa, boşluğa çektim kürekleri
Hep ‘Gelirim’ der
Hep sarhoş olmalı
Hep sevecek mi beni?
Hepsi Aynı
hepsi bu
Hepsi Bu
Hepsi O Kadar
Hepsi parayı alıyor, gerisine karışmıyor.
Her Akşam ki Yolumda
Her aşk ilk aşktır
Her Aşk Katilidir Bir Öncekinin
her aşkın ardından ağlanır
Her bir merâm yâra tamâm söylenilmiyor
Her Gidenden Bir Gülümseme Kalır
Her Gün
Her Gün Şarkı Söylemek
Her Harf Bir Melek
Her İki Adımda Bir Uygunsuzluğunu (Yalnızlığını) A…
Her insanda bir iskele bulur yanaşır acı
Her Kadın Kendi Ağacını Tanır
Her ölüm bize kendi ölümümüzü hatırlatır
Her sabah ezanında duamdı Tanrı’ya/ onu içimden sö…
Her Sevda…
Her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz….
Her Şey Bildiğin Gibi
her şey dökülürken
Her Şey Ne Kadar Yakın Ve Nasıl Uzak Şimdi
Her Şey Şiirdir
Her Şey Tamam Bir Şey Eksik
Her Şey Yerli Yerinde
her şeye tıpatıp uyan ve her şeyi çoktan bilenleri…
Her şeye, herkese sadece katlanıyordum
Her Şeyi Bırakabilirdim
Her şeyi bırakır, başımı alıp giderim!
Her Şeyi Birden İstemek
Her Şiirin Uyaksızı
Her Taş Bir Kelime
Her Yeni Yaş İçindir
Her Yerdesin Nerdesin
Her Zaman Böyle Olmayabilir (it may not always be …
Herat ta Mutluluk
Hergele Şiirler
Hergele Şiirler
Herhangibirine Çağrı
Herkes Biliyor
Herkes bu meydana bir zafer için gelir; ben ise sa…
Herkes Dışarı
Herkes Gibisin
Herkes Gider
Herkes gitti, kimse dönmedi
Herkes kaderine boyun eğmeli
Herkes ve Birkaç Kişi
Herkes ve Herşey İçin
Herkese Benden
Herkese Günaydın
Herkesin Acıları Var
Herkesin İki Meleği Vardır…
Herkimsen şimdi ellerinde tutuyorsun beni
Herşey Ayartabilir Beni
Herşey Ölür
Herşey Yerli Yerinde
Herşey: Oda Kırbaç Ayna’dan
Hesaplanmadan Öldü
Heves
Hey
Hey Joe!
Heybeme Doldurduğum Mısralar I
Heybeme Doldurduğum Şiirler II
Heyecan ve Fırtına
Heykel
Heykel
Hezarfen (bin sanat sahibi) Hattat Üsküdarlı Necme…
Hıçkırıklar
Hırka Küs
Hırsız
Hız
Hızırla Kırk Saat
Hızırla Kırk Saat
Hızla Gelişecek Kalbimiz
Hicab u uzlet ü halvetle ol mestûr olan gönlüm
Hicret
Hicret
Hiç
Hiç
Hiç
Hiç Acımadı ki…
Hiç bir şey olmamış gibi
Hiç Bir Yere Doğru
Hiç Gitmediğim Bir Yerde
Hiç Kimse Beni Beklemiyor
Hiç Kimse Bilemez Beni
Hiç Kimseye Söylemedim
Hiç konuşmasa da olur
Hiç Nazma Çalışmamak Gerekmiş
Hiç Sevmedim (Neslihan)
Hiç Unutmadığım
Hiçbir merhamet gösterisi insanın içindeki acıyı h…
Hiçbir Pul Hiçbir Zarfa Yakışmıyor
Hiçbir Şey Olmuyor İki Kez
Hiçliğin Tadı
Hiçliğin Tadı
Hiçliğin Türküsü
Hiçsizliğe
Hidrofobi
Hikaye
Hikâye, anlatılandan ibaret değil
Hilminin Çocukluğu
Hint Edebiyatından Dizeler
Hirodiasın Açılışı
Hislerin Açıklanması
Hissen Yok Bu Akşamda Senin
Hissettiklerimi Söyleyerek
Hissi Kablel Vuku
Hişt, Hişt!..
Hoh’ladığım camda
Hoş Eser-Sin Ömrüme…
Hoşça bak zâtına
Hoşça Kal
Hoşçakal
Hoşçakal aşk mektubu, hoşçakal
Hoşçakal Vapur
Hoşçakal…
Hoşgeldin
Hoşgeldin / Erkekler sessiz Ölür!
Hovhannes Tumanyan
Hozan Dino- Oy Yare
Hummayi Aşk
Hurûfî
Hurûfî Melâl
huş ağacı hakkında bilgi topluyorum VIII
Huzur
Huzur
Huzur
Huzur
Huzur-ı Hilkatte
Huzursuz Ruhlar
Huzursuz Şiir..
Huzursuzluğun Kitabı
Huzursuzluk
Huzurunda Biraz Yenileceğim
Hüküm senindir.”
Hükümdar
Hülasa
Hür Kuşlar Tufanı
Hüsn ü Aşk 1-100 Bölüm
Hüsn ü Aşk, 151-208 Bölüm
Hüsran Sokağı
Hüsrev Hatemi Şiirleri Bercestem
Hüzn_ü Aşk
Hüznün Anlayışı
Hüznün Kuşları
Hüzün
hüzün
Hüzün Adres Değiştirir Zamanla
Hüzün Çocuklar İçin Arada Bir Yaşlılar İçin Sürekl…
Hüzün Denizi
Hüzün Eşliğinde Akşam Şiirleri
Hüzün Geldi
Hüzün Jpg.
Hüzün Mevsimi
Hüzün Şiiri
Hüzün Şiirleri
Hüzün Uçurumları
Hüzün ve Serseri
Hüzünce
Hüzünler Nehri (Nehru’l Ahzân)
Hüzünler Perim
Hüzünlerimin Defterinden Bir Yaprak
Hüzünlü Gezinti Güvertesi
Hüzünlü Gurbet
Hüzünlü Madrigal
hüzünlü piç
Hüzzam
HZ. ALİ KISA SÖZLERİ, HİKMET VE VECİZELERİ
Hz. Ali’ye Mektup
Hz. Ali’nin Oğluna Nasihatleri
I Can’t Seem To Make You Mine – The Clientele
I Wanna Hold Your Hands
Içime Doğan Işık
Ihlamurlar
Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zaman
Ihlamuru Beklerken
III. Yanık Gül
IL CUORE
Irak Akşamlarda
Irmağa Dökülürken…
Irmağa Kapılmış Ferman
Irmağın Kıyısında Hasbihal
Irmak Su Ateş
Irmak Türküsü
Irmak-Boyu Tacirinin Karısı: Bir Mektup
Iskaladıklarımın Toplamı
Islak Bez
ıslak bir caddeye balıklama dalmak niyetindeyim
Islak Çeltiklere
Islak Öykü
Islak Yaprak
Islık ve Uçurum
Issız bir adaya düşseydiniz… Düşemezdiniz. Dünya…
Istifa(de)
Işığı Kesen Duvarlar
Işığım Söndü
Işığın Halleri
Işığın Örümcek Ağı
Işık Heceleri
Işık, Değişmiş
It’s Not Goodbye- Bu bir veda değil
İadesiz Taahhütsüz
İbn el-Arabi
İBN KUTEYBE’YE GÖRE ŞİİRDE YETENEK SORUNU
İbni Hazm ve Zahiri Mezhebi
İbrahim
İbrahim abim Ayşe ablam
İbrahim’in Kuşları
İbrahimin Yıldızları Yakaladığı Gece
İç Nefes
İç savaş, sabah selamlaştığın adamın akşam evine g…
İç Sıkıntısı
İç Zehiri Gir Koynuma Gökyüzü Tanrıçası
İçe Kapanış
İçelim
İçerde
İçerde
İçerde
İçerikler 2
İçerlek
İçgörü
İçimde ne var biliyor musun?
İçimde Sen
İçimde seni saklamaktan öyle yoruldum
İçimdeki Dansına Ara Verdi İspanya
içimdeki müzik
İçimden
içimden kuşlar göçüyor
İÇİMDEN ŞU ZALİM ŞÜPHEYİ KALDIR/YA SEN GEL YA BENİ…
İçime Damlayanlar
İçime oturan
İçimi Basan Efkar
İçimizdeki Şeytan
İçinden doğru sevdim seni
İçinden mi?
İçinden tren geçen şiirler
İçinden Vapur Geçen Şiirler
İçini İçime Döken Dil
İçkin
İçli Görüşme
İçuzak
İdam
İdiller Gazeli
İğde ağaçları ve gerçek
İğde Kokusu
İğneleme
İhanetin Uğultusu
İhtiyaç
İhtiyar Aşık
İhtiyar Maria
İhtiyarlar Balladı
İhvaniye
İihami Çiçek
iki ateş arası
İki Buçuk
İki Cihanda da Yitiriyor Aşkını
İki çay söylemiştim hani
İki Damla Gözyaşı
İki dosttan
İki Düş Arasında Beklenti
İki farklı GÜLE GÜLE hikayesi..
İki Gövde
İki Gözyaşı
iki gündür dolanıyorum sokakları kurumuş yapraklar…
İki Kadın İki Erkek
İki Kalp
iki kere gelmiş geçmiş ola
İKİ KERE GELMİŞ GEÇMİŞ OLA
iki kişilik ada çarpıntısı
iki kişilik ada sessizliği
İki Kişilik İlişki Yoktur
İki Mehtap Arasında
İki Olmak
İki Pencere
İki Sünnet Üç Farz
İki Şey
İki Şey, Pas ve Gam
iki yasemin tarlası
İki Yıl Sonra
İkilem
İkilem
İkinci Cemre
İkinci Ev
İkinci Kişi
İkinci Tesadüf
İkinci Yada
İkincinin Gecesi
İkinciteşrin
İkindi Güneşi
İkindiüstü Üsküdar
İkinin Şiiri
İkiz Sızı
iklim
İktidara muhalefet eden gelenek de en az onlar kad…
İlahi Komedya
İle / İlişki Defteri
İlel ‘ebed
İleride Bir Gün
İletişim
ilgisiz meşe
ilham yiter ve solar gül
İlhami Çiçek
İlhan Berk ve İklimler
İlik
İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir
İlinti
İlişmek
İlk Aşk
İlk Aşk’la ‘Son Şans’ arasındaki rüya, gençlik ve …
İlk Buluşmalar
İlk Buz
İlk Cinayet
İlk defa sever gibi bir başka sevmeyi
İlk Düğme
İlk Gözyaşları
İlk Günün Ardından
İlk İntiba
İlk Kan
İlk Kar
ilk mektup
İlk Oruç
İlk önce harfleri kaybetti
İlk Söz
İlk Söz
İlk Unutkanlık
İlk Vasiyet
İlkbahar
İlkbahar Gecesi
İlkyardım Bilgisi
İlkyaz
İlkyaz Haikuları
İlkyaz Şikayetçileri 1
İlle düşünce
İmam Şafiî Şiirleri ya da Kitabın kitapçı rafındak…
İmge
İmge Dedim Adına
İmkânsız
İmkânsız Tesadüfler
İmlasız
İmroz’da Alageyik Çığlığı
İmru’l Kays
İnadına Başıboş Aşk
İnadına Şiir
İnandım Öleceğime
İnanma
İnanmak İstemiyorlar Bana
İnce Aşk Devleti
İnce Elek
İnce L, Lalena
İncelik
İncelikle Sevdiler Birbirlerini Uzun Zaman
İnci
İnci Dakikaları
İncinme İncitenden
İncitme
İnficar
İnfilak
‘inna lillahi ve inna ileyhi raciun’
İnsaf Kelimeleri
İnsan (1916)
insan dokunduğu ölüleri hiç unutmuyor
İnsan en az üç kişidir
İnsan En İyi
İnsan Kendisinin Rüyasıdır
İnsan Kısadır Oğlum
İnsan Nasıl Değişiyor
İnsan Sevdiğini Görmeyince
İnsan Telefon Defterini Temize Çekerken Bazı İsiml…
İnsan temelde özgürdür.
İnsan Tutkusudur
İnsan Üstüne Sorular-Yanıtlar
İnsan Ve Deniz
insan yalnız annesini sever
insan yürüdüğü yola benziyor
İnsan zamanını durdurmak istediği yere aittir
insan, kendi sesini, dâima, başkalarından önce işi…
İnsan, sakladıklarıyla insandır
İnsan, Tanrı’nın nimetlerini yiyip, Şeytan’ın sözü…
İnsana Giden Yollar
İnsanda Zehirler Kendini Akrep Gibi
İnsandan Bir Uçurum
İnsanın başına gelebilecek en kötü şey
İnsanın Bir Eşi Olmalı
İnsanın dönüp döneceği yerdir Çocukluğu
İnsanın Gurbetleri içinde
İnsanın Mülkü Yarasındadır
İnsanın Trajedisi Birinci Sahne
İnsanın Yedi Çağı
insanın yüreği yorulacağına bileği yorulsun, bilek…
İnsanlar
İnsanlar
İnsanlar
İnsanlar Arasında
insanlar gider şarkıları kalır
İnsanlar II
İnsanlar niçin o kadar uzun yaşamak ister ki; anla…
İnsanlar sana fetva verse de sen yine kendi kalbin…
İnsanlar ve Ay
İnsanlara gelince; artık hayatta olmayan ölümsüzle…
İnsanlarda şehvet, hırs, benlik, kibir, garez, gaz…
İnsanlardan Öte
İnsanların ölüm döşeğindeyken anlattığı 5 pişmanlı…
İnsanların Yakınlığında Gizemli Bir Çizgi Var
İnsanlığın köprüden atlayışı
İnsanlığın ortak budalalığı olan milliyetçilik, si…
İnsanlık Eğrisi
İnsanlıktan kaçmayan imam!
İnsanoğlu şahsiyetinin ve talihinin yarıda kalması…
insansız hava aracı
İnşirah
İntiha
İntihar
İntihar
İntihâr
İntihar Bir Yaşam Biçimidir Sevgilim
İntiharım Tartışılırken Hariçten Okuduğum Savunmam…
İntizar
İp
İpek
İpine Küsen Mandal
İpte Unutulmuş Gömlek
İrisin Ölümü
İsimsiz
İslam dünyasının bugünkü görüntüsü Batı’nın Ortaça…
İslâm Düşüncesinde Hüzün Kavramı
İsmene
İsmene
İsmet Özel – Şiir Okuma Kılavuzu
İspanyol Dansözü
İspanyol Ölüsü
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul ‘da Olmak isterdim
İstanbul Ağrısı
İstanbul Bana Bir Şiir Söyle
İstanbul Bildiğin Gibi
İstanbul böyledir
İstanbul Destanı
İstanbul Düşman İstilası Altında İken Çamlıca’da
İstanbul Gazeli
İstanbul Geceleri
İstanbul Gibi
İstanbul Halkının Ölüm Karşısındaki Duyguları
İstanbul Işık Işık
İstanbul Kışa Hazırlanıyor
İstanbul Mektubu
İstanbul Sabahı
İstanbul Seviş Benimle
İstanbul Şehremini Cemil Paşa’ya
İstanbul Şehrine
İstanbul Şiirleri Bercestem
İstanbul Şiirleri Bercestem
İstanbul Türküsü
İstanbul Ufuktaydı
İstanbul Unutkan Yosma
İstanbul Vakti
İstanbul’u seyrediyorum sarhoş kulaklarla
İstanbul’a Kar Yağıyordu
İstanbul’daki
İstanbul’dan
İstanbul’u Benim İçin Öp Anne!
İstanbul’u Dinliyorum
İstanbul’un Fethini Gören İstanbul
İstanbul’un Gözleri
İstanbul’un Hazan Gazeli
İstasyon
İsteksiz
İstersen
İstersen
İstersen Al Götür Beni
İstida
İstinye
İstiridye ve İnci
İsviçre Kuşları
İsyan
İsyanlı Sükut
İş Olsun Diye
İşaret Çocukları
İşitme engelli bir bebeğin anne-babasını duyduğu i…
İşte ben, Seni en çok o zaman..
İşte Bunlar Aşktır
İşte Gidiyorum
İşte Otuz Yıldır
İşte ölüm güvercini yaklaşıverdi
İşte vedalaşmışız
İşten Değil Aşk
İt Dalaşı
İtalyanca Konuşsaydım Sever miydin Beni..
İthaf
İthaf
ithaka
itiraf
İtiraf
İtiraf
İtiraf
İtiraf
İtiraf
İtiraf Ve Gizem
İtki
İy beni ‘ayıblayan gel beni ‘ışkdan kurtar
İy yârenler yâr yolına nem kaldı ki yanmamışam
İyi geceler
İyi Günler İlerde Anneanne
iyi şiir
İyi şiir yazmakla şair olunmaz… Siktir Git
İyi Tarafım
İyileşebilecek Yaralar İçin
İyileşme
İzdiham
izin verin de
İzler
İzlerin Büyüsü
izmir..sen benim erkeğim gibisin
İzmir’de “meçhul” mülteciler mezarlığı
J. Alfred Prufrock’un Aşk Şarkısı
James Blunt – Goodbye My Lover
Jane için
Janya
Japon
Jazz Dinlerken Ben Daha Çok Seviyorum Seni
Jelardis
Jestlerin Ölümü
John Ashbery’ye
Jose
jospi
just you”-
Jübile
Kaab İle Hırka
Kabaran Bir Dalga Gördüğünde Sen
Kâbe İlk Ne Zaman Yapıldı, Nasıl Yapıldı? Kâbe’nin…
Kablo
Kabuk
Kabuk Adam
Kabuktan
Kabul
Kabül
Kaç Dilde Şiir Yazdım Seni Yazamadım
Kaç Kere
Kaç Kişiydik
Kaç, Kurtul Benden
Kaçak Yaşama Vergisi
Kaçak Yaşamak
Kaçak Yolcu
Kaçar Gibi Bir Çocuktan
Kaçırılan Fırsatlar
Kaçış
Kaçış
Kaçış
Kaçış Gazeli
Kaçmak İsterken Vuruldu
Kadeh
Kader Hep Erken Zaman Hep Geç
Kader Yolları
Kadere Sitem
Kadere yenik düşen zaaflar
Kaderim
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın – Doğum – Kadın ve Çocuk
Kadın Bacakları
Kadın Bedeni
Kadın Erkeğin Geleceğidir
Kadın Göğsü
Kadın Makamı – Poetika Sayfalarından
Kadın Nedir, Çiçek Nedir?
Kadın Ve Giz
Kadın ve Nehir
Kadınım
Kadının Işığı
Kadınıyla son kez sevişerek onu terketti
Kadınlar
Kadınlar
Kadınlar Çıkmazı
Kadınlar da Islık Çalar
Kadınlar Sonbahar
Kadınlar…Kadınlar…Kadınlar​.
Kadınlara Dair
Kadınlara Masallar
kadınların en güzeli
Kadırga
Kafes
Kafes
Kafes ve Kış
Kafesin Dondurucu Soğuğu
Kâfir ağlar bizim ahvâl-i perîşânımıza
Kafiyenin Efendisi
kağıt (hamur) anneyse kalem de babadır
Kağıt Gemi
Kağıt Gemi
Kağıt Gemi
Kahır Kılıncı
Kâhir Ekseriyet
Kahpe felek sana n’ettim
kahvaltıdaki risk
Kahverengi
Kahverengi Peni
Kaktüs
Kaktüs and Teksas
Kaktüs Kadın
Kâküllerine ol mehin, ey şâne dokunma
Kal
Kal İstersen
Kal ve Unut
Kalabalık
Kalabalık bu aralar gönül ülkem
Kalabileceği, gizli bir yeri olmalı
Kalan Çocuklar
Kalan Günlerden Sonralar
Kalanlar
Kalanlar..
Kalanlara Selam Olsun
Kalbi eski düzenine dönememişti
Kalbî Hüseynî
kalbim
Kalbim Gerçekten Kırık
KALBİM GÜZEL EVİM
Kalbim İçin Harita
Kalbim kalbinde misafir kalsın bu gece
Kalbim Katlanma Bu Dünyaya
Kalbim Sağ Yanımda
Kalbim Ters Bir Aleve Benzer
Kalbim Unut Bu Şiiri
Kalbim Unutacağız Onu
Kalbim Uzun Menzilim Benim
Kalbim, Kovulmuşlar Bahçesi
Kalbim, Sorarım Sana
Kalbime sığmaz oldun
Kalbimin Çıkmaz Sokağı
Kalbimin Derinlerinden
Kalbimin En Doğusunda
Kalbimin Kalbisin Sen
Kalbimin yetim kayığı
Kalbin Emirleri
Kalbin Kararı
Kalbindir
Kalbine Gel!
Kalbine iyi bak sevgili sufi
Kalbini ferah tut
kalbinin zekâtı da unutmaktır
kalbiyle söyleşen
Kaldırım Çiçeği
Kaldırım Mühendisi
Kaleler
Kalıbını Secdeye, Kalbini Kıbleye Bırak
Kalıt
Kalk Düğüne Gidelim (*)
Kalk Gidelim
Kalkışma
Kalp düşünebilseydi, atmaktan vazgeçerdi.
Kalp Kalesi
Kalp Kalesinde Kilitli Bir Aşk
Kalp Kapakçıkları
Kalp Yapraklı Çalı
Kalp Zamanı
Kalp, çölde rüzgarın içini dışına dışını içine çev…
Kalpler Daralıyor İnsanlar Büyüdükçe
Kameriyeli Mezar
Kamış
kan
Kan
Kan ağlasın bu dide-i dür-bârım ağlasın
Kan Atlası
Kan Kalesi
Kan Kalesi
kan reçetesi
Kan Taneleri
Kan Uyku
Kanama
Kanama
Kanamalı Gazel
kanat çırpı(nı)şlarıdır ; adı AŞK…
Kanat Terzisi
Kandırmak İstemem Kendi Kendimi
Kanıyorsan
Kaniçiciler Taşlaşabilir mi?
Kanla Kirlenmiş Evrak
Kanlı masal
kanlı zambak
Kanto’lar
Kapalı Mekân
Kapat Kapıları Gece Girmesin
Kapı Ağzı
Kapı Eşiği
Kapılar Açık Kalsın
Kapımızın Önünde Bir Salkım Söğüt
Kapına Geliyorum Bugün
Kaptan
Kar
Kar
Kar
Kar
Kar Altında Hüzün Denemesi
Kar Kasidesi
kar kesti yolu
Kar Mûsıkîleri
Kar Sesi
Kar Taneleri
Kar Ve Ben
Kar Yağarken Pencere
Kar Yağdığı Günler
Kar Yağışı
Kar Yağıyor
Kar Yağıyor
Kar Yağıyordu Karanlığa
Kara
Kara Adam
Kara deliklerin çarpışmasından sana ne?
kara gözlerin
Kara lâle
Kara sessiz gemiler geçiyor geceden
Kara Sevda
Kara Sevda
Kara Şarkı
Kara Yılan
Karabağ Şikestesi
Karabasan
Karabatak
Karabatak
Karadut” şiirinin hikayesi
Karagün Dostu
Karakamu
Karakavak (1)
Karakavak (2)
Karakavak (3)
Karakavak (4)
Karalamalar
Karamela
Karanfil Karinesi
Karanfil Sokağı
Karanfilin Üç Rengine
Karanlık
Karanlık Adam
Karanlık Duvarlar
Karanlık Güvercinler Kasidesi
Karanlıkta Geçen Gemiler
Karar ve özgürlük…
Karasevda
Karasevda
Karda
Karda Işıltılar
Karda İzler
KARDAN ADAM VE KARLAR ERİDİĞİNDE DONMUŞ BULUNACAK …
Kardeşim
Kardeşlik
Karıma
Karıma
Karıma Altıncı Evlilik Yıldönümü Armağanı
Karıma Mektup
Karımın İstanbul’dan Yazdığı Mektup
Karınca Kumu
Karıncaların Dili
Karısı için bir şiir yazdı ozan
Karin Karakaşlı
Karina
Karla Gelen
Karmakarışık
Karmakarışık
Karne
Kars 1946
Karşı Bahar
Karşı Pencere
karşılaşalım derim yeni baştan: kimseyi almadan ar…
Karşılaşırsak Yıllar Sonra
Karşılaşma
Karşılığını Bulamamış Sorular İçin
karşılıklı istismar
Karşın
Karşındakinin adam olup olmadığını, aşıkken değil …
Kartacalı Yıkıntı
Kasabalarda uluslararası ilişkiler olur mu?
Kasım Ziyareti
kasîde der tevhîd-i hazret-i bâri
Kaside Der Vasf-ı Der İstanbul
Kasîde-i Bürde
Kassandra
Katil Bulunana Dek Her Ceset Masumdur
Katran
Kav
Kav
kavak ile söylediğimdir
Kavalım
Kavminden ayrıldığı için kalbinde onun kederler va…
kavşak
Kavşak
Kavun Kabuğunda da Yeşerir Tohum
Kavuşma Bitti
Kavuşmalarımız ağır aksak, ayrılıklarımız koşar ad…
Kayayı Delen İncir
kaybedenler kraliçesi -1/3-
Kaybedenler Kulübü & Ne Yapar Şimdi
Kaybolmuş Bir Çocuğum Ben Adresim de Yok
Kaygısızca Uykuya Dalıyoruz Aşkın Kollarında
Kayıp Çocuk
Kayıp ilânı vermek istiyorum evlâdım!
Kayısı bahçelerine gökdelen diken uzaylılar var ar…
Kayser Eminpur
Kaza Süsü
kazadan beladan sakınır gibi
Kazâ-yı mübremi tedbîr ile tağyîr mümkün mü?
Kazım Koyuncu Umay Umay Ropörtaj
Keçiyi Yardan
keder atlası
Keder Denizi
Keder Gibi Ödünç
Keder gibi ödünç
Keder Sana Yakışmıyor
Kederli Bir Öykü
Kedi Ağlaması
Kedilerin Alışkanlıkları
kefâret
Kekeme
Kelebeğin Ateşe Yolculuğu: Klasik Fars ve Türk Ede…
Kelebek
Kelebek
Kelebek Etkisi
Kelebek Kanadında Aşk
Kelebek’in kanatlarında yanan tütsü
Kelimeler Maskelerini Çıkarırken
Kelimeler… Kelimeler…
Kelimelerden Sandallar
Kemanın Dört Teli
Kendi feryadımdır ancak ses veren feryadıma
Kendi Kalbinin Tanrısı
Kendi Kendine
Kendi ölümüne beni hayattayken hazırlamaya çalıştı…
Kendiliğinden Kırıldı Kalemim
Kendimce
Kendime Gecikmiş Öğütler
Kendin olmayı yeniden öğrenmen gerek
Kendine Ait Bir Oda
Kendine Benim İçin Bir Gül Ver
Kendine Gaddar
Kendine Sürgün Kadın
Kendine Veda
Kendine yetişemeyenin sayıklamaları
Kendine Yolcu
Kendini Aramak
Kendini Dünyadan Alacaklı Hissetmek
Kent
Kent Kırıkları
kerrat cetveli
Kervan
Kesik Esintiler
Kesiksiz Övgü
Kesme nevanı içine salsalar da keder
Kesmedim ümmîd vaslından, kesildi her emel / Havf-…
Kestim Kara Saçlarımı
Keşke
Keşke
Keşke dikenler anlayabilse
Keşke diyorum; Gitmeseydiniz..
Keşke rüya olsa”
Keşke sarı bir kuğu olsam da yurduma geri uçabilse…
KEŞKE,
Kılıcım, Çekicim, İnce Gül Dalım
Kılıç Artığı Poe-tik-ler
Kır Çiçekleri
Kırgın Arkana Bakma
Kırgınlığım Bir Bayrak
Kırgınlık Şiiri
Kırık Anafor
Kırık Ayn’a
Kırık Bir Kemansa Yaşadığımız Hayat
Kırık Değirmen
Kırık Kalpler
Kırık Kalpler
Kırık Kibrit
kırık laleler kırık vazolarda çok yaşamaz
Kırık Mozaik
Kırık Vazo
Kırılan Ümit
Kırıldığı Yerden Sız(l)ar İnsan
Kırılgan
Kırılgan
kırılma noktası
Kırılmış İşte
Kırın Tepesindeki Ağaca Övgü
Kırk Yaşın Eşiğinde Bir Şiir
Kırk Yerinden Kırık Şiir
Kırk yılda bir
kırkbinçiçek
Kırkı Çıkmamış Sevdamıza Şiir
Kırkikindi Yağmurları
Kırkikindiler
Kırlangıç
Kırlangıç Yuvası
Kırlangıçlar
Kırlangıçlar
Kırlara Veda
Kırlarda çiçekler bensiz açacak
Kırlardan Geliyorlar
Kırlaştı Saçlarım
Kırmızı
Kırmızı Bahçe
Kırmızı Ferman
Kırmızı kurdele sevinci
Kısa Anlar İçin Uzak Şarkılar
Kısa bir andı
Kısa Bir Not: Konakta Son Gün ve..
Kısa Ferman
kısa kesikler
KISA ŞİİR / bir
Kıskançlık
Kış
Kış Bahçesi
Kış Bitti
Kış Buluşması
Kış Dayandı Kapıya, Kapının Kanadı Aralık
Kış Gecesi
Kış Güneşi
kış günlüğü
Kış Medıtatıonları
Kış Şiiri
Kışa Giderken
Kışbahar Hüzün
Kışın Bana Yaptıkları…
Kışın ilk yağmuru
Kışın Vakti Dar Olur
kışındır
Kışlanın Dışında
Kıştan Kalan Soğukluk
Kıtalar
Kıtlama
Kıyamet
Kıyamet
Kıyam’et
Kıyamet Taburu
Kıyıda
Kıyıdaki Elma’ya Bir Ses
Kıyıdaki Ev
Kıyıdaki Tekne
Kıyısız Bir Deniz
Kıyısızım
Kız Kardeşim İçin
Kız Kardeşimin Türküsü
Kız Kurusu
Kızaran nara benzersin, dalın tepesinde
Kızarır bozarır hanımlar, inanırız onlara biz de,
Kızgın Kedim
Kızıl Reisi Nasıl Kaçırdık
Kızım
Kızım (Julia) İçin Kelimeler
Kızım Bekliyor Kapıda
Kızım bugün seni bu yuvadan okuluna yollarken seni…
Kızım Dans Ediyor
Kızıma Mektup
Kızkulesi
Kibrit çakıyorsun karanlıkta
Kim Bilir
Kim Bilir
Kim biriktirdi
Kim Bu Çocuk?
Kim Çalışır Toprakta Daha Çok
Kim Gölgesinden Kaçabilir ki?
Kim İzin Verecek Rüzgara
Kim Olduğumu Henüz Bilmiyorsun
Kim Özlerdi Avuç İçlerinin Kokusunu
Kim Şairdir
Kim tartabilir çektiklerimizi
Kimbilir Kaç Kişi Sevdi Seni
Kime gönül verir isem benim ile yâr olmadı
Kimi, Nereye Götürür Şiir?
Kimin Var ki
kim-lik
Kimlik Belgemi Kaybettim
Kimse anlamasın
Kimse Hatırlamıyor
Kimse Soğutamaz Beni
kimseler, arkadaşlar, herkesler
Kimsesiz Akşam
Kimsesizlik
Kimseye Bir Şey Söyleme
Kimseyi değiştiremezsin hayatta
Kimyevi Ayrılıklar
kin’ den sorumlu değilim
Kindar sabahı
Kiracıyım Bir Acıya
Kiraz Bahçesi
Kiraz çiçeği gibi kızarırım hemen
Kiraz çiçekleri
Kiraz Çiçekleri
kiraz çiçekleri
Kiraz Çiçekleri
Kiraz Dalı
Kiraz Devşirmeye Gitmiştin Hani
Kirazlar
Kirazların tadından vaz mı geçmek istiyorsunuz?
Kirlenmiş Kâğıtlar
Kişi sevdiğini hep sonradan mı anlar?
Kişi Yurdundan Uzak Kaldığında
Kişisel Bir Sorun
Kitabe-i Sengi Mezar
Kitabevinde 1 liraya satmaya çalıştığımız kitaptan…
‘Kitabevinin Camlarını 10 TL’ye Silebilir miyim?’
Kitâbı bırak, okumaya bak!
Kitap hırsızlığının kısa tarihi
Kitap okumamak hiç kimseyi câhil bırakmaz
kitap satın almak kitapçılarla yazarların karınlar…
Kitap Sevmeyen Yayıncı
Kitap, Kurşun, Çığlık
KİTAP, MENEKŞE, TIRNAK
Kitapçılar biner biner kapanıyor 
Kitapçılık bir nevi şövalyelik
Kitaplar Arasında Çiçekler
Kitaplar Kitabı’ndan
Kitlelerin Dehası
Koca adam
Koca Mustafapaşa Koca Mustâpaşa!
Kocaman Bir Çocuğu Öpüyorsun
Kocaman Bolu
kokla şair
Koku Ve Ses
Kokuların Anası
Kokuna Özlem
Kokusu Düş Kırığı
Kolay Değildi
Kolları Bağlı Odysseus – Melih Cevdet Anday
Koma Azad – Muhtace Te Me
Kommageneli Ozan Iason Kleander’in Üzüntüsü
Komşular
konu bu değil
Konuğum Ol
Konuş
Konuş benimle ne olur
Konuş Çocuğum
Konuş(ma)…
Konuşmalar
Konuşmanın imkânsızlığı üstüne bir diyalog
Konuşsam Sessizlik Sussam Ayrılık
Konyak, Kitap ve Kahve
Kopan İp
Kopuşma
Kor Düşseydi
Korkak kadınlar şiiri
Korkarım çabucak ele verecek
korkmayın unutuluyor
Korku
Korku
Korku Çiçekleri
Korkunç Güzel
Korkunç Korkular Yaşıyorum
Korkuyor
Korkuyu Beklerken
Koro Her Zaman Haklıdır
Korolar
Korse
Koru Kendini
Koruganlar
Koşma
Koşmalar
Kova burcu insanları
Kovulduğum Bütün Kapılara
Köle olmayı reddedenlerin hepsi, baş kaldırsın
Kömür
Köpeğini insanlardan daha çok seven Filozof: Schop…
Köprü
Köprüde Sabah
Köprünün Çocukları
Köprünün Geceleri
Köpük
Köpük
Kör
Kördüğüm
Körebe
Körün Parmak Uçları
Köşe
Köşe Şairi
köşe taşı
kötü şiir
Kötü Zamanlardan bir Aşk Şarkısı
Kötüler Hep Kazanır
Kötüleşen Durum
Kötülükte bulundun mu kork
Köylüleri Niçin Öldürmeliyiz?
Köyünü Bırakanın Ağıdı
Köz Taşırız Cehenneme
Kristal Denizaltı
Kriz Zamanında Naat
Kûfe’de Bir Hüseynî Akşam
Kuğu Ezgisi
Kuğular
Kuğular mı Salmamıştı…
Kuğunun Ölümü
Kuğunun Şik’ayeti
Kum
Kum
Kum
Kum ile Su
Kum Saati
Kum ve Köpük
Kumral Bukleli Kadın
Kumsalda İki Çocuk
Kunâla
Kundak
Kuran’a Öykünmeler
Kurander
Kurban
Kurban: Sınıra yakın durmak
Kurbanda Asıl Gaye Allah’a Yakınlaşmaktır
Kurbati
Kurdela
Kurma Bebek
Kurşun
Kurşun Gazeli
kurşun sesi kadar hızlı geçer yaşamak
Kurşuna Dizilme
kurtalan treni’ne gazel
Kurtulamayan
Kurtuluş Bir Semt Adıdır
Kuru Ayaza Bıraktın Beni
Kuru İskele
kurumuş ve ağacından ayrılmış bir yaprak gibi
Kuş
Kuş Bakışı
Kuş Burnu
Kuş Koysunlar Yoluna
Kuş Mitingi
Kuş Ölümleri
Kuş ölür, sen uçuşu hatırla
Kuş Rab Hayat
kuş sadece bir kuştu
Kuş sesi ürkek
Kuş Yuvalarını Kuyu Ağızlarını
Kuşbakışı
Kuşkonmaz
Kuşlar
Kuşlar Sanatı
Kuşlarda Ölür
Kuşları Siktir Et
Kuşlarım Üşüyor
Kuşlu Gazel
Kuşun Ölümü
Kutsal Kalabalık
Kutub-u Şikeste
Kuytuda
Kuyu
Kuyu
Kuzeydeki Pencere
Kuzeyden
Kuzgun
Kuzguncuk Oteli
Kuzuları ve oğlakları kucağına alarak öptü. Ahırda…
Küçük
Küçük Acılar
küçük dere
Küçük Haberciler
Küçük İskender
Küçük Kızım Su ya
Küçük Naat
Küçük Ölüm
Küçükhanım
Küçükken babam bana masallar anlatırdı. Birgün ban…
Küçük-Öpücük
Küfran
Küfrüm Edebimi Aştı Bu Gece
Kül
Kül Altındaki Kor
Kül Rengi
Kül ve Veda
Külbe-i Ahzân Şiirleri Bercestem
Külçe
Külfet
Küllendi Sana Olan Aşkım
Küllenen
Küller
Kültür, “şuracıkta kotarılan” bir sistem olabilir …
kün
Kün
Kün
Küpe Çiçeği
Küpe Destanı
Kürk Mantolu Madonna
Kürtçe yazmaya devam edersem belki sesimdeki, şiir…
Küs
Küs Nefes
Küskün
Küskün Yolcunun Türküsü
Küskünlük
Kyteros’da Hiza
Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh
Lâ ilâhe illallah kıyamet günü karşına geldiğinde…
La Tahzen
Labirent
Labirent
Labirentim
Lahinde Narkı
Laleler
Lali Berte’ye Mektuplar
Lâmia Hanım
Lanet Gemi
Latika
Lavanta
Lavinia
lavinia
Lavinia İçin Sonnet
Layya – bir
Layya – iki
Lê ezingên min? (Peki ya benim odunlarım?)
Lehlik
Leke
leman neşe koyutürk
Leon The Professional – Shape Of My Heart
Lepra
Leroteist
Leşker
Lethe
Lethe
Lethe
Lethe
Leyal-i Sahiriyyet
Leyla
Leyla
Leyla
Leylaklarını Anlatıyorum
LEYL-İ RUZEM
Leyl-i Veda
Li Po
Lilâ
Lili’ciğim (Mektup Yerine)
Lilith’in Çocukları
Liman
Liman
Liman Kırıntıları
Limon Çiçeği
Limon kokulu, yağmurlu kadınlar vardır
Lir Ve Orfe
Lirik İntermezzo
Lirik Serseri
Lirikler-1
Listana
LİZİ (Bir bardak suda kurulan hayal)
Lodos
Lodos Fırçası
Lokantadaki Kadın
Lokman Hekimin Sev Dediği
Lola Verpakovski
Loreley
Lucca
Lüzumsuz Adam
M
M Treni Patti Smith
Macera
Maddenin Haritalarında İşleyen Şehvet
Madrid’de Kahvehane
Mağaradakiler
Mahallede Bomba Patlıyor
Mahkum ve Kadın
Mahvolmuş Hayatlar
Mahzun Durmak
Mahzun Tarafım
Mai Deniz
makas
Makas
Makber
Makber’in Mukaddimeleri
Makdem-i Yâr
Maktul Yürek
Malatya’dan Deli Hatıraları
malatyalı abdo için bir konuşma
Malatyalı Aşhan Ananın Oğluna Mektubu
Malatya’nın 50 Yıllık Sahafı Muharrem Amca
manastırlı hilmi beye birinci mektup
manastırlı hilmi beye dördüncü mektup
manastırlı hilmi beye ikinci mektup
manastırlı hilmi beye üçüncü mektup
Mandalina güzel kokan bir kelimedir
Mandan Hoca’dan günümüze OF’Lİ HOCA: İronik Şablon…
Manevi Mücadelemizden
Manolya
Manşet
Manzara Gülüşlü Kız
Manzara Gülüşlü Kız
Mâra
Mâra
Mare Seranitatis
Marguez’den Yaşam İçin 13 İfade
Maria Missakian
Marienbad Ağıdı
Marifet
Marizibill
Marquez’in veda mektubu
Mart Öncesi
Martha
Martı Serçe ve Bürokrat (6.hayal)
Martılar ki
Martılar Sokak Çocuklarıdır Denizin
Martin Eden
Maruri Sokağındaki Pansiyon
Marya
Masa da Masaymış Ha
Masada Senin Gülümsemen
Masal
Masal
Masal
Masal Gibi Sevdim Ben Seni
Masalcı
Masalsız Çocuklar
Maske
Masum Şiir
Masumiyet Defteri
Mathilda F
Matilde’ye Sone
matmazel bu akşam ölebilir miyim
Matsuo Başo – Haiku
Matsuo Başo kuzeye giden ince yol ve diğer gezi no…
Maveraünnehir Dökülmez!
Mavi
Mavi Bir Ölüm
Mavi Gök Orda Mı
Mavi Gözlü Dev
Mavi Gözyaşları
Mavi Kar
Mavi Kelebekler
mavi kuş
Mavi Maviydi Gökyüzü
Mavi Randevu
Mavi Ruh
Mavi Yağmurluk
Mavilikler Ülkesi
Maximus Kendi Kendine
Maydanoz
Mazideki Yaşam – Malatya
Mazlumun âhı öyle etkili bir silâhtır ki, bir anda…
Mazrufun Sesi
Mâzursun
Mecanin-i Kütüb
mecazlar üzerine bir hikaye denemesi
Mecnun
Mecnun İle Leyla
Mecnun isen ey dil sana leyla mı bulunmaz
Meçhul Bir Kadına Mektup
Meçhul Öğrenci Anıtı
Meftun
meğer yeniden kavuşmuşuz
Mehtapta Hüzün
Mekik
Mekik
Mekke’de benim için ev bırakmadılar!
Meksika Sınırı
Mektup
Mektup
Mektup
Mektup
Mektup
Mektup Neresi
Mektupları Yakıyorum
Melahat’a
Melâl Perisi
Melankoli
Melankoli
Melankoli
Melankoli
Melce
Melek
Meleklerin Unuttuğu
Meleklerle Arkadaşlık Etmek
Mem û Zin
Memet Abi’nin sesi
Memiş Emmi
memleket fotoğrafları / istanbul
Memleketimden İnsan Manzaraları
Men tā senün yanunda dahî hasretem sanā!
Mendilimde Kan Sesleri
Menekşe
Menekşe Alanı
menekşelerden bir çiçek demeti
Menekşeli Vadi
Meneviş Rengi
Merak
merak
Merak Kediyi Öldürür
Meral Okay’ın Şarkıları Kalbimizde Kaldı
Merdiven
Merdiven
Merdivenden İnen Bir Nü
Merdivenlerde
Merdüm-i dideme bilmem ne füsûn etti felek
Merhaba
Merhabâ hoş geldin ey rûh-i revânım merhabâ
Merhaba…
Mersiye
Meryem
Meryem’in Dağınık Düşünceleri
Mesel
mesela işte…
Mesnevi okuyup sigara içen mütesettir kızlar beni …
Mes’ut Bir Tesadüf’e Altıncı Ve Son Mektup
Meşe Ağacının Solunda
Metafizik
metalik gri
Metrodan Çıktığım An
Metruk Şiir
Metruk Şiir
Metruk Şiir
Mevsim Dönüyor
Mevsimler’den
Mevsimlerden Yaz
Meydan Okumak
Meyva
Meyvesiz Erik Ağacı
Mezar
Mezar
Mezar Taşı
Mezar Taşı Yazısı
Mezar Taşına Dokunurken
Mezar Taşları
Mezar Taşları
Mezar ve Gül
Mezarlığa gidin!
Mezarlık
Mezarlıkların ve gömütlüklerin çekiciliği o kadar …
Mezartaşı Yazısı
Mıknatıssız Pusula
Mırıldandığım Şeylersin
Mırıldanmalar
Mısır Ağıtları
Mısır Dönüşü
Mısır’da
Mısraların İzdiham’ı
Midemdeki Asit!
Mikail’in kalbi durdu
Mil Çekilmiş Sözler
Milan Kundera – Bilmemek
Milena’ya Mektuplar
Milenyumun İlk Özeti
Milleti millet kılan hüznüdür
Milyon kere Ayten
Mine
Mini Mini Şiirler
Minik bir yavrunun ölü bedeni sahile vurmuş
Minnet
Minnet
Minyatür Sessizliği
Mirabeau Köprüsü
Miras
Miriam’a Son Sözler
Misafir
Misafir
Misafirlik
Misket
modern aşk
Modern insanın süratli yaşamında bir kırmızı ışıkt…
Modernle başa çıkabilen tek silahımız şiir
MOESTA ET ERRABUNDA
Mohsen Namjoo – Ey Sareban
Mona Roza
Monarşi
Monna Rosa
Monogami
monoklinik notları 101
Montreal Mektupları – Onüç
Mor Karbasi
Mor Külhani
Mor Külhani
Mor Rüya Barı
Mor Sevgilim
Morduman
Mosmor Salkım
Mr. Parkınson
Muallâka
Muallim Nâci’nin Diliyle Hâfız-ı Şirâzi ve Kelim-i…
Muhabbet
Muhabbettir
Muhatap
Muhayyer Münacat
Muhayyer Sünbüle
Muhibbi Divanı’nda Şiir ve Şair ile İlgili Değerle…
muhtelif hüzünler geçidi
Muhteşem Ayıplar
Mukaddime
Mukavemetsiz Şiir..
Muleta
Mum Gibi
Muntazam
Murabba
mural
Murphy Yasaları
musalla taşında açan gül
Musibetin Beteri
Muska
Mustafa Gezgör
Mustafa Pehlivanoğlu’nun Ailesine Son Mektubu
Mut
Mutlu Aşk Yok ki Dünyada
Mutlu Bir Hayat
Mutlu Olanlar
Mutlu Olma Şansı
Mutlu Sevgili
Mutlu Şair
Mutluluk
Mutluluk
Mutluluk Anıtı
Mutluluk Cesaret İster
mutluluk fotoğrafı – 1
Mutluluk Veren Hasret
Mutsuza kim bakacak?
Mutsuzluk Evi
Mutsuzluk Gülümseyerek
-Muzaffer kenara çek…ağlayacağım galiba…
Muzaffer Ozak’tan Özlü Sözler
Mühür
Mühürlü Alyans
Mülkiyet
Mülteci
Mü’min kul (ölünce) dünyanın yorgunluk ve ağrılar…
Münacaat
Münacaat
münacaat
Münacat
Münâcât
Münâcât
Münacat (Koro)
Müntehirler
Münzevi
Münzevi bir hayatın edebî çilekeşi
Münzevinin Aynaları
Münzevinin Aynaları
Münzevinin Aynaları
Müphem Şiir
Mürekkep Balığı Kemikleri
Mürit
Mürşidim Kocakarı
Müslüman Halkların Geri Kalmışlığı
Müslüman Kadın Olmak
Müslüman Müslümanları ‘Allah Rızası’ için katlediy…
Müslümanların Karl Marks’ı çıksa da “Bu din afyon”…
Müslümanlık Nedir
Müsveddeler
Müştakınım ey ecel kerem kıl
Mütereddit Şiir
Müteşabih
Müzeyyen ile Ben
Müzmin Bir Şaire
N´oldu Bu Gönlüm N´oldu Bu Gönlüm
Naat
Naat
Nagehan aşkın sataştım dürr-i bi hemtasına
Nakd-i ömrün
Nakış
Nâm ü nişane kalmadı fasl-ı bahârdan
Nan Gibi
Nancy Sinatra Bang Bang
N’apacaksın Tanrı?
Nar Kalpler
Nar Sûresi
Nar Taneleri
Nara Benzerdin
Nargile
Nargile
Narkissos
Nasıl Anmazsın
Nasıl Bilirdiniz
Nasıl da Eskimiştir
Nasıl Doğuyorsa Çölde Palmiyeler
Nasıl kavuşursa
Nasıl Nezle Olunur
Nasıl Saklarım Sonbahar Olduğumu
Nasıl?
Nasıldı
Nasihatler Kitabı Yunus Emre
Nasr ile Mevlana üzerine
Nasrettin Hoca Fıkraları
Nat-ı Dîger
Nazar
Nâzım Hikmet
Nazım Hikmet’in, annesiyle Yahya Kemal arasındaki …
Nazir Akalın Diye Hüzne Künye Düştüler
Nazlı Bu: Dostum. Reelden
Nazlı Sevgiliye
Ne
Ne acınacak hali vardı
Ne açar kimse kapım bâd-i sabâdan gayrı
Ne Ben Benim, Ne Sen Sensin
Ne beyân-ı hâle cür’et ne figâna tâkatım var
Ne bir mezar taşı istiyordu ne de herhangi bir yaz…
Ne Böyle Sevdalar Gördüm Ne Böyle Ayrılıklar
ne çıkar ateşböceği sansalar bizi
Ne Çok Enkaz
Ne Çok İsteği Var Tatlı Yârin!
Ne Diyebilirsin!
Ne geçmiş ne de gelecek, dem bu demdir…
Ne Gelir Elimden
Ne güzel şey küçük şeylerle mutlu olmak
Ne İçindeyim Zamanın
ne içirdiniz bana lan
Ne İdi?..
Ne İstiyorsan O
ne kadar yakınsın?
Ne mutlu o güne ki, uçacağım o dosta
Ne o beni kandırmıştı
Ne Olacak
Ne Oldu?!
Ne Sözcüklerden Söz Ediyorum
Ne Tuhaf
ne tuhaf değil mi
Ne Var ki Avucunda
Ne Varsa
Ne varsa harap bir kalpde var
Ne Yapsak
Ne zalimdir şu erkekler! Bize aşkı öğretirler, son…
Ne Zaman Geldim Sana
Ne zaman yüzün düşse yâdıma
Necid Çöllerinden Medine’ye
Nedamet
Neden
Neden mi Sevdim Seni
Neden Sonra
Neden Sonra
Neden yaşlılığımda beni çaresiz bırakıyorsun?!
Nedense
NEF’Î FELEK İLE NEDEN SÖYLEŞMİYOR?
Nehir Üzerinde
Nehirler Boyunca Kadınlar Gördüm
Neme Yetmez
Nen Var Kardeşim
Ner’de… ağaç ner’de, babam ner’de
nerde bir sevda kelimesi
Nerdesin
Nerdeyse Eksiksiz
Nerede Bulabilsem Seni
Nereden Bileceksin
Nereye
Nereye gidersek gidelim
Nereye Gidersin Sevdiğim
Nereye Gidiyorum Böyle
Nereye Kadar Gençsiniz
Nesebim belki
Nesli’yle Konuşmalar
neşe ve adalet
Neşideler Neşidesi / Süleyman Peygamber
Neşredilmek üzere değildir
Nevmîdlik âteşine yandım Bil’llâh bu vücûddan usan…
Ney
Neydi O Bir Zamanlar
Neyi ararsanız onu bulursunuz. Burada ironi arayan…
Neyi Kaybettiğini Hatırla
Neyi Ki Çok İstersen
N’eyin Ben
Neyin Var
Neylerin Çağırdığı
Neyse
NEYZEN TEVFİK (YAŞAMI, KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ)
Neyzen Tevfik’in Şiirinde Mısır Günleri
Nezaket Kuralı
Nicomedia – Troya Hattı
Niçin Ağlıyorsun, Mutlu Değil Miyiz?
Nidem ben bu gönül ile benim ile bile durmaz
Nigar Hanım’dan Mısralar
Nigâr-ı Gülizâr Âteş
Nihayet Faslı
Niko’nun Kahvesi
Nilgün Marmara
Nilgün ölmüş
Nilgün’ün Göztaşı
Nilüfer
Nilüfer Vakti
nim sofyan – senden bana yar olmaz
Nina Simone – Don’t Let Me Be Misunderstood
Niobe
Nirvana
Nisan – Sevda
Nisan Tezleri
Nisan Yüzlü Sevgilim
Nişane
Nişanlı Koltuğu
Nişanlılık
Niye Gitmeli Türkiye’ye
Nizar Kabbani
no: naftalin kokusu
Nobel Ödülü
Nokta
Noktalar
Noktürn
N’olur Bırak Beni
Non Dolet
Non dolet = artık acımıyor
Non Dolet 2
Non Dolet-2
Nuh’a Gemi Resimleri
Nuri Bilge Ceylan: Bu ödülü birisine adamak istiyo…
Nutk-i Şerif
Nükte Ve Nüktenin Aracı Olan Edebî Sanatlar
O
o AN
O Belde
O Büyük Fırtınadan Önce
O Dönmeden Önce
O Erken Sabahlar
O Eski Bir Güvercindi
O Gece
O Geçilmemiş Yollardan Geçti
O gitti
O Gün Gelince
O gün, bütün çabalarına rağmen bir tek kişiyi bile…
O Günler
o hariç hepsi bizim oldu”
O Kara Kırlangıçlar Dönecek
O mâhîler ki deryâ içredir deryâyı bilmezler
O Sessiz Efsane
O Şiir
O şiir’i yaşarken…
O Taraf
O Ve Ben
O Yıkasın Beni
O Yılın
O, Gelsin Üstümü Örtsün
Oaristys
Oda Numarası 5.0.5.
Odaya Kapatılan Gökyüzü
OF NOT BEING A JEW
Oflama
Oğlum
Oğluma
Oğlumu Çok Özlüyorum
Oğlumun Gölgesi
Oğlunun Doğumu Dolayısıyla
Oğul
Oğulla Buluşma
Okulda Öğretilmeyen Şeyler
Okuma Sanatı Üzerine Bir Deneme
Okuntu
Okurken
Okuyucunun Bana Şiiri
Okuyucuya
Olağan
Olağanüstü Hal’de Avukatlık ve Bir Silivri Anısı
Olayların oyuncağıdır insanoğlu gerçekte
Olduğun gibi gel!
Olmadı gönül terk-i diyâr eylemeyince
Olmadık Yerde Biten Rakının Ardından Yazılan Şiird…
Olmak
Olmak ve Ölmek Arasına Atılan Ad’ım
Olmak ya da olmamak, İşte bütün mesele bu
Olmak ya da olmamak, İşte bütün mesele bu
Olmayacak Temennî
olmayana övgü
Olric
Olsam Olamam Sonesi
Olsun da Gör
Olur ya!
Olvido
Olvido
omeyra
Omurga Flütü
Omurganın Kavalı
Omuzumda
Omzumda Yük Alnımda Ter
On Altı Ton
On Ayrılık Şiiri
On Birinci Sonnet
On Derste Birisi Ölünce Ne Yapmak Gerekir
on iki mısralık savunma
On Ölüm Şarkısı
On yedi haiku
O’na
O’na de ki…
Ona Doğru Koşmak İçin
Onar Mısra
Onbeş nolu sınır taşı
Onbinküsürüncükez
Ondokuzuncu Asır
Ondört asır evvel, yine böyle bir geceydi
Onlar ve Biz
Onlara de ki, bir halk ancak yazarlarına para veri…
Onu bağışlayın
onu bana bağışla
Onu düşününce içim titriyor; elim- ayağım- soluğum…
Onu gördün ve hala yaşıyorsun öyle mi?
Onu nasıl unutabilirim?”
Onun Çölünde
Onun İçin
O’nun ilk aşkı olmayabilirsin
Onun mağlubuyum
Onüç Günün Mektupları
Opus 4
Orada
Orada Duran
Orada Olsaydım
Oralarda
Orda
Orda Kaldım
Orda ne haliniz varsa görün!
Orhan Veli Yaşıma Veda
Orhan Veli’den Nahit Hanım’a
Orman
Ormanda Yürüyordum
Ormandaki Vaaz
Ormanların Gümbürtüsü
Orpheus’a Soneler XI
Orpheus’a Soneler XX
Orşilim Kızları
Orta Asya’da Bir Fincan Dibi
Ortadoğu IV
Ortak Bir Işık
Osman, biraz dinlenelim mi?
Osmaniye’de Ağıt Söyleme Geleneği ve Osmaniye Ağıt…
Otağ
Otel Odası
Oto Portre
Otobiyografi
Otobiyografi
Otoportre
Otopsi
Otuz Beş Yaş
Otuz Üç Kurşun
Otuzbirinci Nesil
Otuzyedi Gün Kaç Gündür
Ova
Oxymoron
Oysa aşk, biz kadınlar için, hayatın kendisidir
Oyun
Oyun Oynayanlar
Oyunbozan
Oyuncak Bebek
Oza
Ozan ve Sesler
Ozymandias
Ödev yaparken, küçük ‘’e’’leri ve küçük ‘’a’’ları …
Ödül
Ödünç Gece
öfkenin yerini hüzün
Öğle Rakıları
Öğle Uçurumları
Öğrendim Ki…
Ölçü bozulduğu zaman önce gözün ölçüsü bozulur, so…
Öldüğüm gün
Öldüğüm zaman, bir daha kitap okuyamayacağım
Öldüğümde beni, usulünce yıkayın, göğsünüze yasla…
Öldüğümde Ellerin Olsun Ellerimde
Öldükten Sonra
Öldürdüğümüz Aşklar İçin
Öleyim, ondan sonra yaz Ermeni olduğumu
Ölmeden Önce Bir Kez Olsun
Ölmek
Ölmek Konusunda
Ölmüş Bir Arkadaştan Mektup
Ölü
Ölü
Ölü
Ölü Bir Deniz Yıldızı
Ölü Bir Ozanın Sevgili Karısını Görmeye Gitmek
Ölü Çizgi
Ölü Çocuklara Ninni
Ölü Diller Arşivi
Ölü Doğanlar
Ölü Sirenler
Ölülerin dönüp dolaşıp bizde yaşamasıdır yalnızlık…
Ölülerin Güneşiyim
Ölüm
Ölüm
Ölüm
Ölüm
Ölüm belki, bir Fâil-i Hakîm-i Rahîm tarafından bi…
Ölüm Bile
Ölüm Bir Skandal
Ölüm Böyle Biter
ölüm düşüncesi izliyor beni
Ölüm Fotoğrafları
Ölüm Fügü
Ölüm Gelecek Ve Senin Gözlerine Bakacak
Ölüm Gibi
Ölüm Hayatı Kuşatalı Beri
Ölüm Hazırlığı
ölüm kapıda bekler
Ölüm Manzumesi
Ölüm Noktürünü
Ölüm Risalesi
Ölüm Risalesi – Kendi Ölümüme Ait Bir Deneme
Ölüm Şarkısı
Ölüm Ülkesinde Aşk
Ölüm ve Genç Kız
Ölüm ve papatyalar
Ölüm ve Zaman
Ölüm Yıkanması
Ölüm Yıllar Önce
Ölüm: Ellerim Bağlı Gözlerimde
Ölümcül Şiirler
Ölümde Hiç Risk Yok
Ölüme Dair
Ölüme Dair
Ölüme Dair Konuşmalar
Ölüme Dair Konuşmalar
Ölüme Gazel
Ölüme Saygı
Ölümfügü
Ölümle kavga etmekten vazgeçmemiz gerekiyor
Ölümlü Yaşamaya Hergünkü Çağrı-1
Ölümlü Yaşamaya Hergünkü Çağrı-2
Ölümü Hatırlatan Kadın
Ölümü seven şair: Ziya Osman Saba
Ölümümden Söz Ettim
Ölümün Arifesinde
Ölümün Bıyıklı Bir Resmi
Ölümün Estirdiği Düşünceler
Ölümün Güzelliği
Ölümün Kıyısındayım
Ölünceye Kadar Senin
Ölünün Ardında Bıraktığı
Ölünün Kıyıları
Ölür oğlum bu kuş
Ölürken
Ölüye İlahi
Ölüye Mektup
Ömr-i Muhayyel (Hayal Edilmiş Ömür)
Ömrüm Bana bağışla bu şiiri
Ömrüm Diyorum
Ömrüm Gölgelendi
Ömrüm Seni
Ömrüm Yolunda Tükendi
Ömrümle Öderim
ömrümü böyle uzatıyorum
Ömrümün Soğuk Kışı
Ömrün ah hali
Ömrün Bir Ânı
Ömür Hanım’la Güz Konuşmaları
Ömürsüz Mavi
Ömüryiyen
Ön Niyaz
Önce
Önce
Önce Göz Ölür
Önce mimozalar gelir… Önce daima mimozalar gelir.
Önce Ölür Babalar
Önce Özetler
Önceleyin
Öncesi
Önden Yırtılan Gömlek
Öndeyiş
Öneri
Önsözler entelektüel itiraflardır
Öp Beni Konuşturma
Öperek Uyandırdım Bu Sabah Ayrılığı
Öptüm Seni
Öpücük
Öpüldüğü Yerlerden Kanar Aşk
Öpüş Tadında
Ört ki ölem!
Örtü
Örtü
Örümcek Ağı
örüp ince bir tığla
Öte
Öteki
Övgü
Övladlıq
Öykü
Öyle Bir
Öyle Bir Gitmek
Öyle Bir Hayat Yaşıyorum ki
Öyle Bir Yere Gittin ki Bu Sefer
Öyle Böyle Değil
Öyle çok beklerim ki sarhoş olur zaman…
öyle durma
Öyle Günler Gördüm ki
Öyle Güzel Bir Gül
Öyle Güzel Bir Yorgun Adam
Öyle güzel unutmuştun ki kıyamadım hatırlatmaya
Öyle ki artık Müslümanlar İslam’dan nefret eder hâ…
öyle sitemkar susma nolur
Öyle Yukarıdan Değil
Öyledir Öyle Başlar
Öylesine Bir Aşk Şiiri
Özdemir Asaf Sözleri
Özeleştirili Şiir..
Özenle
özgeçmiş
Özgeçmiş Yazmak
Özgürlüğe Doğru
Özgürlüğün, yaşamının farkına varman olacak.
Özledim
Özledim Seni
Özlem
Özlem
Özlem
Özlem
Özlem
Özlem
Özlem hüzünlüdür – hüzün de özlemli
Özlem Şarkısı
Özleme Mekan
özlerim
Özleyen
Özruhsal Öykü
Özü Geçici Olan Güzeldir Gerçekten
Özür
Özür
Özür
Pablo Neruda’dan Çeviriler Yaparken
Pâdişâh-ı ‘aşkam u dil defter u dîvân bana
Paldır Küldür Yaşam
Palyaço
Palyaço
Panayır
Panter
Panter
Papatya
Papaz Efendi
Paragraf Başı
Paranoya Kırlangıcım Paranoya
Paraşütler Sevgilim Taşıyabilir Bizi Yukarılara
Parça Tesirli
Parçalanmış Gerçeklik
Parıltı
Paris Akşamları
Paris’te İlk Günler
Paris’ten Geçti Sonbahar
Parkta Serenad
Parlamento Tutanakları
Parmak İle Boyanmış Bir Naat
Parmaklarında Kırık Harf İzleri
Pars
Pars
Pas Sarısı Kaos Söylentileri
Pastörize Sevgi
Patricia Kaas – If you go away….
PAUL ELUARD’IN ANISINA
Pay
Paydos
Payıma Düşen
Payıma Düşen
Pazartesi Gecesi
Pâzubent
Peki Nerdesin
Peki yüzünün ne işi var, dalda titreyen yağmur dam…
Pelin Onay
Pembe Yalı
Pencere
Pencere
Pencere
Pencereden göründüğü kadarmış hayat
Penceredeyim
Pencerelerden seyret içlerine girme
Pencerelerden seyret içlerine girme
Penceremde Buğu
Penceremde Dolanma Ayışığı
Penceremden Görünmeyen
Penceremin Yanındaki Sığırcık Yuvası
Pençe Defteri’nden
Pepuk Kuşu Efsanesi
Perçemli Sokak’tan
Perço Yordanov’un Coşkulu İçkonuşması
Perdeler
Peri Masalı
periler ölürken özür diler
Perîşân-hâlün oldum sormadun hâl-i perîşânum (Mura…
Pervane
Pervin İtisami: İran Şiir Semasının Pervin’i
Peyami’nin Dediği Gibi: Yalnızız
Piasora II
Pil
Piramit
Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri – 18 Ekim 19…
Piraye İçin Yazılmış Saat 21-22 Şiirleri
Pire
pirinç
Pişmanlık
Pişmanlık Duyguları
Pişmanlık hikâyenin sonu değil, ortasıdır.”
Pişmanlık şarkısı
Pişmanlık Türküsü
Pişmanlık Ve Çileler
Piyadenin Şarkısı
Piyale
Piyano Soloları
Planör
Poliglot
Pollyanna’ya Son Mektup
portakal satın alırken
Portakalı Soydum
Portre
Postadaki Aşk
Prangalar
Prenses R
Prozac
Puella Mea
Pusula
Pusula
Qiblegeha Aşiqan
Quantum
Queen – ‘The Show Must Go On’
Rabbim, Nihayet Sana
Rabbin, onların, sinelerinde gizlediklerini de, a…
Râbia Hâtun Şiirleri
Radio Tarifa Sin Palabras
Rahatı Kaçan Ağaç
Rainer Maria Rilke
Rakı
Rakı İçtiğin Gün Ölmezsin: 26 Mart “Ölmeme Günü”
Rakı ve Kadın
Rakıya Övgü
rakıyı severim. kadınları da severim. ama rakı içe…
Raks etsin Leman
ramazan bizi camiye götür!
Randevu
Rapunzel
Rasgele Değil, Kar Ödülü
Rasûlullah’ın Eşlerine Bir Ay Küs Durması
Reading Zindanı Baladı
Recim
Reddedilen Kitap: “Fusus ül-Hikem”
Reddediş
Remaurian’da
Ren Gecesi
Rengarenk Bir İstanbul Akşamıydı Yüzün
REQUIEM 10628
Requiem
Requiem
Resim
Resim Arkası
Resim Dersi
Resimde
Resmim İçin
Resulullahla Benim Aramdaki Farklar
Reşit Galip
Retime
Rıh ve Gazel
Rıhtımda
Rıhtımda Uyuyan Gemi
Rica
Ricat
Rilalizar`a mektup bile değil
Rindlerin Akşamı
Rindlerin Ölümü
Riprap
Riyâh-ı Leyâl
Roboski ve ‘İstenmeyen Çocuklar’
Roboski Versus Noel
Rondo
Rubâî
Ruh halimin güvercin tedirginliği
Ruh Huzuru
ruh söküğü
Ruhi Bey Anlatıyor: Bir Düğün Günü Ve Sonrası
Ruhi Bey ve Limonluktaki Yangın
Ruhuma Sinen Şehir
Ruhumun Oğlu
Ruhun Ateşli Aşkı
Ruz-ı mahşerde sorarlarsa nemiz var denecek
Rüknettin’in Kalbi İçin Kehanetler
Rüştü`den Gelen Mektup
Rüveyda
Rüya
Rüya
Rüya
Rüyâ Gibi Her Hâtıra
Rüya Görüntüleri
Rüya Hakkındadan Fazla
Rüya İçinde Rüya
Rüya Suresi
Rüya Taşı
Rüyada Bir Düğün Gördüm
Rüyalar
Rüyam Gördü Seni
Rüyamız
Rüyası Merak Edilen Çocuk
rüyasında kelebek olduğunu gören Wang
Rüzgar
Rüzgar
Rüzgar
Rüzgâr
Rüzgâr
Rüzgâr
Rüzgâr Dolu Konaklar
Rüzgar Gülü
Rüzgara Yazdım Adını
Rüzgârda Kayıp
Rüzgârı Acıtan Doğu
Rüzgârı Seziş
Rüzgarın Yırtık Yeri
Rüzgarını Özlüyorum
Rüzgârla Yoldaş
S
Saadet, hayatı olduğu gibi kabul edip, insana yükl…
Saat Kaç?
Saat On’da Kalkacak Vapur
Saat Sekizi Geç Vurdu
Saate Bakmak
Saatler Geyikler
Saatler Geyikler
Sabah
Sabah Erkenden
SABAH SÖYLENEN AŞK ŞARKISI
Sabah Yıldızı
Sabahın Bir Yerinde
Sabahları Ve Akşamları Okumak Için
Sabret
Saçıma Dokunma
Saçlar
Saçlarda Bir Yarımküre
Saçlarda Bir Yarımküre
Saçların İsyan
Saçlarını Sancıma Sür
Saçmalık
Sadece Birkaç Saatliğine
Sadece Dekorlar Kaldı Geride
Sadece Deli Sadece Şair
sadece edip cansever kalsa şairlerden
Sadece güllerle söyleşiyorum derdimi
Sadece güllerle söyleşiyorum derdimi
Sadece Hatırlıyorum
Sadece Renk
Sadece senin yüzün
Sadece Ses Kalıcıdır
Sadece Sevmek İstiyorum Seni
Saf Sabır
Safir Dilek
Safirnâme
Sağ çıksalar ne olacak, çıkmasalar ne olacak?
Sağlama
Sağlık Olsun
Sahaf’ın Söylediği
Sahaflar Şeyhi Muzaffer Hoca
Sahi Ne Zaman
Sahi siz Allaha sarılıp ağlamak istemediniz mi hiç…
Sahibini Arayan Şiir
Sahilde Kafka
Sahip
Sahir Üzümcü
Sahne
Sahne-i Ömrümden Nefs-i Emmareye Hitabım
Sahster Kıyılarında
Sahtiyan
Saim Bey’in Gazeli (II)
Saint-Antoine’in Güvercinleri
Sait Faik’i Yaşatamadık
Sakalsız Bir Oğlanın Tragedyası
Sakın Geç Kalma Erken Gel
Sakın Ha
Sakın Şaşırma
Sakıncası yoksa, şiirin bir köşesine yaslanıp dinl…
Sakız Ağacı
Sâkî
Sâkiyâ mey sun ki bir gün lâlezâr elden gider
Saklanan Yalnızlık
Saklı
Saklı Ceylan
Saklı Kalan
Saklı Kristal
Sal
Saldırı
Salınacak
Salihat-ı Nisvandan Saffet Hanımefendi’ye
Sallanan Eller
Samiha Ayverdi’nin Yusufçuk’u Üzerine
Samson Ve Dalila
San
Sana
Sana
Sana
Sana Aşık Olduğum Günler
Sana Bakmak
Sana Bakmanın Tarihi
Sana Bir Ara Aklımda Kalanları Anlatırım
sana bir güzel öleyim bana bir güzel ağla
Sana bir sığınak yapabileceğimi ummuştum
Sana Bu Yaradan Ölüm Yoktur
Sana Bunca Yangından
Sana Büyük Şehirlerden Bahsedeceğim
sana da yağdı mı kar
Sana diyeceklerim çok birikti Allahım
San’a Gazel
Sana Geldim
Sana Geliyorum
Sana İlişkin
sana küstüğümde sen yoktun daha
Sana Ne Söylesem
Sana Ne Yaptılar
Sana onları adayacağım
Sana Saklayacağım Yer
Sana seslenemeyişim
Sana Son Mektubum
sana şehir gelecek
Sana Yakın
Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair
Sanal Rüya
Sanat
San’at
Sanayi Devriminin Toplumun Psikodinamiğine Etkiler…
Sandalda
Sandalıma Aldığım Şiirler
Sanık
Sanılar
Sanırım Keder Acıya Dönüştü Ve Biz Hissetmedik
Sânihâtü’l Acem
Sanki
Sanki Yokum
Sanma ancak baña bu dîde-i giryân aglar
Sanma ciddiyyet ile sarf ederim san’atımı
Sanma ey hace ki senden zer ü sim isterler
Sanman taleb-i devlet ü câh itmege geldik
Sante Hapihanesi’nde
Sapı Kırık Çiçek
Sappho
Sarah Blasko – All I Want
Saray Köftesi
Sardunyanın Yazgısı
SARHOŞ GEMİ
Sarhoş Kiraz Çiçekleri
Sarı Asma Kuşu
Sarı Ferman
Sarı Lira Gibi Ömrümüz
Sarıl Bana
Sarkaç
Sarkis Çerkezyan: Ben bu ülkede olmanın acısını çe…
Sarmaşık
Sarmaşık
Sarmaşık Çiçeği
Sarnıç
Sarraf
Sarya
Satranç Dersleri
Savaş Alanında
Savaş Bitti
Savaşa Karşı
Savrulan Külleri Ömrümüzün
Savurgan Çocuk
Sayfalar
Sayım
Sazım’a
Sazlıkların ayağında bir ayna
Seamus Heaney
Sebeb-i Telif
Sebepsiz Hüzünler Sultanlığı
Seç
Seçenek
Sedan Sal e
Sedat Bozkurt ile Türkiye’nin ve Siyasi Aktörlerin…
Seferis ile Üvez
Seher vakti burda kimler ağlamış Çimenler üstünde &#