RSS

Etiket arşivi: Nesîmi

Ben yitirdim, ben ararım, yâr benimdir kime ne

Ben yitirdim, ben ararım, yâr benimdir kime ne
Gâh giderim öz bağıma gül dererim kime ne

Gâh giderim medreseye ders okurum Hak için
Gâh giderim medreseye dem çekerim kime ne

Kelb rakip haram diyormuş şarabın bir katrasın
Saki doldur, ben içerim, günâh benim kime ne

Ben melâmet hırkasını kendim giydim eğnime
Ar ü namus şişesini taşa çaldım, kime ne

Ah Yezid seccadeni al yürü mescid yoluna
Pîr eşiği benim Kâbe’m kıblegâhım kime ne

Gâh çıkarım gökyüzüne hükmeder kaftan kafa
Gâh inerim yeryüzüne yâr severim kime ne

Kelp rakip böyle diyormuş güzel sevmek pek günah
Ben severim sevdiğimi, günah benim kime ne

Nesimi’ ye sordular, yârin ile hoş musun
Hoş olayım olmayayım o yâr benim, kime ne

Kul Nesimikime-ne

 
Ben yitirdim, ben ararım, yâr benimdir kime ne için yorumlar kapalı

Yazan: 14 Şubat 2016 in Türk Şiiri, Şiir

 

Etiketler:

Bende sığar iki cihân ben bu cihâna sığmazam

Bende sığar iki cihân ben bu cihâna sığmazam
Gevher-i lamekân benem kevn ü mekâna sığmazam

Kevn ü mekândır âyetim zâta gider bidâyetim
Sen bu nişân ile beni bil ki nişâne sığmazam

Kimse gümân ü zann ile olmadı Hak ile biliş
Hakkı bilen bilür ki ben zann ü gümâna sığmazam

Sûrete bak vü ma’nîyi sûret içinde tanı kim
Cism ile cân benem velî cism ile câna sığmazam

Hem sadefem hem incüyem haşr ü sırât esenciyem
Bunca kumâş ü raht ile ben bu dükâna sığmazam

Genc-i nihân benem ben uş ayn-ı ayân benem ben uş
Gevher-i kân benem ben uş bahr ile kâna sığmazam

Arş ile ferş ü kâf ü nûn bende bulundu cümle çün
Kes sözünü uzatma kim şerh u beyâna sığmazam

Gerçi muhît-i a’zâmem adım âdem durur âdemem
Dâr ile kün fe kân benem ben bu mekâna sığmazam

Cân ile hem cihân benem dehr ile hem zemân benem
Gör bu latifeyi ki ben dehr ü zemâna sığmazam

Encüm ile felek benem vahyi bilen melek benem
Çek dilini vü epsem ol ben bu lisâna sığmazam

Zerre benem güneş benem çâr ile penc ü şeş benem
Sûreti gör beyân ile çün kim beyâna sığmazam

Zât ileyem sıfât ile Kadr ileyem Berât ile
Gül-şekerem nebât ile beste-dehâna sığmazam

Şems benem kamer benem şehd ile hem şeker benem
Rûh-ı revân bağışlaram rûh-ı revâna sığmazam

Tîr benem kemân benem pîr benem civân benem
Devlet-i câvidan benem îne vü âna sığmazam

Yer ü göğü düzen benem geri dönüp bozan benem
Cümle yazı yazan benem ben bu dîvâna sığmazam

Nâra yanan şecer benem çarha çıkar hacer benem
Gör bu odun zebânesin ben bu zebâne sığmazam

Gerçi bugün Nesîmîyem Hâşîmîyem Kureyşîyem
Bundan uludur âyetim âyet ü şâna sığmazam

Nesîmi

 
Bende sığar iki cihân ben bu cihâna sığmazam için yorumlar kapalı

Yazan: 20 Temmuz 2014 in Türk Şiiri, Şiir

 

Etiketler:

Merhabâ hoş geldin ey rûh-i revânım merhabâ

Merhabâ hoş geldin ey rûh-i revânım merhabâ
Ey şeker-leb yâr-ı şirîn lâ-mekânım merhabâ

Çün lebin câm-ı Cem oldu nefha-i Rühu’l-Kudüs
Ey cemilim ey cemâlim bahr u kânım merhabâ

Gönlüme hîç senden özge nesne lâyık görmedim
Sûretim aklım ukûlüm cism ü cânım merhabâ

Ey melek sûretli dil-ber cân fedâdır yoluna
Çün dedin lahmike lahmi kana kanım merhabâ

Geldi yârım nâs ile sordu Nesîmî neçesin
Merhabâ hoş geldin ey rûh-i revânım merhabâ

Nesîmî

 
Merhabâ hoş geldin ey rûh-i revânım merhabâ için yorumlar kapalı

Yazan: 28 Şubat 2013 in Türk Şiiri, Şiir

 

Etiketler:

Gerçek hadis imiş bu ki hûbun vefâsı yok

Gerçek hadis imiş bu ki hûbun vefâsı yok
Kim sevdi hûbu kim dedi hûbun cefâsı yok

Aşkın belâsı yok deyü ben aşka düşme var
Kim âşık oldu kim dedi aşkın belâsı yok

Onun ki hacc-ı ekberi ey cân sen olmadın
Beyt-ül-Harâma varmamış anın safâsı yok

Şeytan tek ol ki sûretine kılmadı sücûd
Bir ince derde düştü ki hergiz devâsı yok

Şol can ki senden özge taleb etmedi murâd
Hecrinde yakasın onu her dem revâsı yok

Yârab ne sem’ imiş bu mehin yüzü kim anın
Yüzü katında şems-i duhânın ziyâsı yok

Bîmâr-ı aşka can verir ey can lebin velî
Münkir sanır kim ol şefeteynin şifâsı yok

Gel gel beri ki savm ü salâtın kazâsı var
Sensiz geçen zamân-ı hayâtın kazâsı yok

Aynın hatasız ey büt-i Çîn döktü kanımı
Türk-î Hatâdır aslına varır hatâsı yok

Fânî cihâna bakma geçer ömrü sevme kim
Ömrün zevâli var u cihânın bekâsı yok

Yârin gelir hemîşe cefâsı Nesîmi’ye
Sen sanma kim Nesîmî’ye yârin atâsı yok

Nesîmi

 
Gerçek hadis imiş bu ki hûbun vefâsı yok için yorumlar kapalı

Yazan: 02 Eylül 2012 in Türk Şiiri, Şiir

 

Etiketler:

 
%d blogcu bunu beğendi: