RSS

Etiket arşivi: Şeyhülislam Yahya Efendi

DER SITAYIŞ-I HACE EFENDI

1
Seher şehin-şeh-i çârum serîr-i nüh-kişver
Diyâr-ı Şâm’ı alup itdi nice feth ü zafer
2
Tekâver-i felege oldı devletiyle süvâr
Sevâd-ı magribe dek ide tâ ki `azm-i sefer
3
Adem diyârına gitdi gurâb-ı kulle-nişîn
Bedîd olınca felekde hümâ-yı zerrîn-per
4
Sipihr var ise bir nev-cevâna âşıkdur
Ki dag yakmak içün sînesine kor ahker
5
Şu`â-ı mihr degüldür felek sahîfesine
Debîr-i çarh çeker her sabâh cedvel-i zer
6
Pür idi dâne-i encümle gerçi hırmen-i şeb
Düketdi komadı bir dânesini mürg-i seher
7
Sabâh olınca yüzi karası çün itdi zuhûr
Gice aceb neye gögsün gerüp gezerdi kamer
8
Arûs-ı dehri bu gûne zîb ü zînet eylemege
Şafak olur tutuk-ı al mihr otâga-i zer
9
Alup eline yâhud tâs-ı mihri sâ`il-i çarh
Der-i atâ-yı hudâvende geldi cerre seher
10
Sipihr-i kevkebe Hâce Efendi kim virdi
Cihâna pertev-i hurşîd-i fazlı revnak u fer
11
Kanı anun gibi bir hâce-i huceste-misâl
Kanı anun gibi bir pâk-tâb u sâf güher
12
Mekârimini yakarken sahîfe-i felege
Kusûr idem diyü hurşîdün elleri ditrer
13
Bu denlü rütbe-i ulyâsı var iken mihrün
Yine işigine yüz sürmek ile fahr eyler
14
Dehânı gonce-i zîbâ-yı gülşen-i efdâl
Ruhı sipihr-i fazîletde bir meh-i enver
15
Bu beyt-i dil-keşi gûş eyleyince bülbül-i dil
Hezâr şevk ile itdi bu matla`ı ezber
16
Ne goncedür bu ki sayf u şitâda tâze vü ter
Ne mâhdur bu ki gitmez ziyâsı şâm u seher
17
Nihâl-i bîd kerem berlerin virürdi şehâ
Bulaydı neşv ü nemâ âb-ı lutfun ile eger
18
Semend-i tab`a süvâr olsan ey felek-rif`at
Rikâbveş fuzâlâ pâyun öpmege sarkar
19
Ne hoş dimiş bu safâ-bahş dil-küşâ nazmı
Yegâne muhteşem ol şâ`ir-i suhan-perver
20
Zamîr-i hâzin-i re`y-i tû râz-ı dar-ı kazâ
Zebân-ı hâme-i hükm-i tû hem-zebân-ı kader
21
Kapunda hâke ber-â-ber kul olmagile güneş
Başını göklere irgürdi buldı rif`atler
22
Ayaguna yüzüni sürmek ile sultânum
Gubâr-ı kûyun olur tûtiyâ-yı ehl-i basar
23
Arûs-ı nazmunı Yahyâ müzeyyen itmek içün
Getürdi rişte-i nazmıyla niçe lü`lü-i ter
24
Dahı latîf olurdı zülâl-i şi`r-i terüm
Eger ki çeşme-i hâtırda olmayaydı keder
25
Gül-i neşâtumı pejmürde itdi sarsar-ı gam
Sehâb-ı lutfun ile eyle anı tâze vü ter
26
Nite ki mahv ola her subhgâh zulmet-i şeb
Nite ki ide münevver sipihri tâbiş-i hûr
27
Şeb-i siyâh gibi tîre-baht olup a`dâ
Cihâna pertev-i devletle ol ziyâ-güster

Şeyhülislâm Yahyâseyhulislam-yahya-efendi-siiri

 
DER SITAYIŞ-I HACE EFENDI için yorumlar kapalı

Yazan: 25 Haziran 2017 in Türk Şiiri, Şiir

 

Etiketler:

Ol yâr işiginde bize yer komadı agyâr

1
Arâm idemem bûs u kenâr eylemeyince
Sînemde gelüp yâr karâr eylemeyince

2
Fârig olamam deşt-i talebde tek ü pûdan
Ol gözleri âhûyı şikâr eylemeyince

3
`Ayb eylemenüz her gice feryâd u figânum
Râhat bulamam nâle vü zâr eylemeyince

4
Ol yâr işiginde bize yer komadı agyâr
Olmadı gönül terk-i diyâr eylemeyince

5
Bâzâr-ı mahabbetde ruh-ı zerde bakılmaz
Tâ sırma-keş-i `aşkı `ayâr eylemeyince

6
Kan aglamaga başladı zahm-ı dil-i Yahyâ
Açılmadı çak cânına kâr eylemeyince

Şeyhülislam Yahya Efendidivan-siirinden-secmeler

 
Ol yâr işiginde bize yer komadı agyâr için yorumlar kapalı

Yazan: 25 Haziran 2017 in Türk Şiiri, Şiir

 

Etiketler:

Cihânda Aşık-ı Mecrûha Sanma Râhat Olur

Cihânda ‘âşık-ı mecrûha sanma râhat olur
Neler çeker bu gönül söylesem şikâyet olur

Ölünce dermeni kalsun çıkarmanız dilden
Tahammül eyleyemem ol da bir cerâhat olur

Le’îme renciş-i hatır verir kerem etmek
Mukayyed olmasun erbâb-ı dil ki zahmet olur

Zamânede yine bir berk-i ‘îş girmez ele
Felek müsâ’ade itmez ne bî-mürüvvet olur

Yakında kûy-ı harâbâta uğradım Yahyâ
Ne hûb cây-ı safâ gûşe-i ferâgat olur

Şeyhülislâm Yahyafelek

 
Cihânda Aşık-ı Mecrûha Sanma Râhat Olur için yorumlar kapalı

Yazan: 06 Mayıs 2015 in Türk Şiiri, Şiir

 

Etiketler:

Sun sâgarı sâkî bana mestâne disünler

Sun sâgarı sâkî bana mestâne disünler
Uslanmadı gitdi gör o dîvâne disünler

Peymânesini her kişi doldurmada burda
Şimden gerü bu meclise mey-hâne disünler

Dil hânesini yık koma taş üstüne bir taş
Sen yap anı iller ana vîrâne disünler

Gönlünde senin gayrü sivâ sûreti n’eyler
Lâyık mu bu kim Kâ’be’ye büt-hâne disünler

Yahyâ’nın olup sözleri hep sırr-ı mahabbet
Yârân işidüb söyleme yabane disünler

Şeyhülislam Yahya Efendiyahya_efendi

 
Sun sâgarı sâkî bana mestâne disünler için yorumlar kapalı

Yazan: 06 Mayıs 2015 in Türk Şiiri, Şiir

 

Etiketler:

Bir dil-rübâya düşdü gönül mübtelâsı çok

Bir dil-rübâya düşdü gönül mübtelâsı çok
‘Aşkun safâsı yok değül ammâ cefâsı çok

Şehr-i cemâl o gamze vü ebrû vü hâl ile
Hakkâ ne cây-ı dil-keş olur dil-rübâsı çok

Bin câna virmeye n’ola bir bûsesini yâr
Az olıcak metâ’ olur anın bahâsı çok

Hiçbir belâ mı var ki gönül anı bilmeye
Seyyâh-ı bî-karârın olur âşinâsı çok

Zülf-i siyâh-ı yârda var sad-hezâr çîn
El çek tolaşmadan ana Yahyâ hatâsı çok

Şeyhülislam Yahya Efendi

 
Bir dil-rübâya düşdü gönül mübtelâsı çok için yorumlar kapalı

Yazan: 12 Ocak 2013 in Türk Şiiri, Şiir

 

Etiketler:

 
%d blogcu bunu beğendi: