RSS

Etiket arşivi: Bâkî

Âb-ı hayât-ı lâ’lüne ser-çeşme-i cân teşnedür

Âb-ı hayât-ı lâ’lüne ser-çeşme-i cân teşnedür
Sun cür’a-i câm-ı lebün kim âb-ı hayvan teşnedür

Can la’lin eyler ârzu yâr içmek ister kanumı
Yâ Rab ne vadîdür bu kim can teşne cânân teşnedür

Âb-ı zülâl-i vasluna muhtâc tenhâ dil degül
Hâk üzre kalmış huşk-leb deryâ-yı umman teşnedür

Bezm-i gamında cân ü dil yandı yakıldı sâkıyâ
Depret elün sür ayagı meclisde yârân teşnedür

Cânâ zülâl-i vaslunı agyâr umar uşşak umar
Âb-ı sehâb-ı rahmete kâfir müselman teşnedür

Giryân o Leylî-veş nola sahrâya salsa Bâkî’yi
Mecnûn’un âb-ı çeşmine hâk-i beyâbân teşnedür

Bâkî
baki_siirleri
 
Âb-ı hayât-ı lâ’lüne ser-çeşme-i cân teşnedür için yorumlar kapalı

Yazan: 06 Kasım 2014 in Türk Şiiri, Şiir

 

Etiketler:

Âlâyiş-i dünyâdan el çekmege niyyet var

Âlâyiş-i dünyâdan el çekmege niyyet var
Yakında adem dirler bir şehre azîmet var

Uçdı bu fezâlardan mürg-ı dil-i nâlânım
Ârâm idemez oldum efkâr-ı seyâhat var

Nûş eylese bir âşık tâ haşre dek ayılmaz
Bezm-i feleğin bilmem câmında ne hâlet var

Bu hâlet ile ey dil sağ olmada âlemde
Derd ü gam-ı dilberle ölmekte letâfet var

Gitdükçe harâb eyler mülk-i dil-i vîrânı
Dehrün bu cefâsından bir şâha şikâyet var

Ser terkine kâ’ildir dünyâya gönül virmez
Terk ehlinin ey Bâkî başında sa’adet var.

Bâkî

 

 
Âlâyiş-i dünyâdan el çekmege niyyet var için yorumlar kapalı

Yazan: 16 Şubat 2014 in Türk Şiiri, Şiir

 

Etiketler:

Bâki kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş

Zülf-i siyâhı sâye-i perr-i Hümâ imiş 
İklim-i hüsne anın içün pâdişâ imiş 

Bir secde ile kıldı ruh-i âftâbı zer 
Hak-i cenâb-ı dost aceb kîmyâ imiş 

Âvâzeyi bu âleme Dâvûd gibi sal 
Bâki kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş 

Görmez cihânı gözlerimiz yârı görmese 
Mir’ât-ı hüsni var ise âlem-nümâ imiş 

Zülfün esîri Bâkî-i bîçâre dostum 
Bir mübtelâ-yı bend-i kemend-i belâ imiş

Mahmud Abdülbâki

 
 

                                           
 
Bâki kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş için yorumlar kapalı

Yazan: 16 Şubat 2014 in Türk Şiiri, Şiir

 

Etiketler:

Nâm ü nişane kalmadı fasl-ı bahârdan

Nâm ü nişane kalmadı fasl-ı bahârdan
Düşdü çemende berk-i diraht i’tîbârdan

Eşcâr-ı bağ hırka-tecrîde girdiler
Bâd-ı hazan çemende el aldı çenârdan

Her yaneden ayağına altun akup gelür
Eşcâr-ı bağ himmet umar cûybârdan

Sahn-ı çemende durma salınsun sabâ ile
Azadedir nihâl bugün berk ü bârdan

Bakî çemende hayli perişan imiş varak
Benzer ki bir şikâyeti var rüzgârdan

Bâkî

 
Nâm ü nişane kalmadı fasl-ı bahârdan için yorumlar kapalı

Yazan: 16 Şubat 2014 in Türk Şiiri, Şiir

 

Etiketler:

 
%d blogcu bunu beğendi: